Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Dovilė Razbadauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dovile.razbadauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4676

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-01-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-01-15
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti vartotojams statistinę informaciją apie atvykusių ir išvykusių keleivių skaičių, krovinių ir pašto perkrovimo apimtį, orlaivių judėjimą oro uostuose. Statistinė informacija apie atvykusių ir išvykusių keleivių skaičių pagal vežimo rūšį ir pagal šalis; pakrautų ir iškrautų krovinių ir pašto apimtį pagal vežimo rūšį ir pagal šalis, orlaivių judėjimą rengiama šalies lygmeniu.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

Tarptautiniai oro uostai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Atvykę keleiviai oro uoste – keleiviai, kuriems atsiskaitantysis Lietuvos oro uostas yra galutinis, arba keleiviai, kurie tęsia kelionę orlaiviais (išskyrus tiesioginio tranzito keleivius).

Išvykę keleiviai oro uoste – keleiviai, kuriems atsiskaitantysis Lietuvos oro uostas yra pradinis, o kelionė baigiasi vietiniame ar užsienio oro uoste, arba keleiviai, kuriems atsiskaitantysis oro uostas yra tarpinis ir kurie toliau tęsia kelionę orlaiviais (išskyrus tiesioginio tranzito keleivius).

Tiesioginio tranzito keleiviai – keleiviai, kurie tęsia kelionę skrydžiu, turinčiu tą patį skrydžio numerį kaip ir tas, kuriuo jie atvyko. Tiesioginio tranzito keleiviai skaičiuojami tik vieną kartą.

Pakrauti arba iškrauti kroviniai ir paštas oro uoste – visi Lietuvos oro uoste į orlaivį pakrauti arba iš jo iškrauti kroviniai ir paštas, įskaitant skubias ir diplomatines siuntas, išskyrus keleivių bagažą ir tiesioginio tranzito krovinius ir paštą.

Skrydis – orlaivio eksploatavimas vieną ar kelis skrydžio etapus, nesikeičiant skrydžio numeriui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Civilinės aviacijos orlaivis (apskaitomi visi orlaiviai, nusileidžiantys ar pakylantys šalies oro uostuose)

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tarptautiniai oro uostai

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2000 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Keleiviai – tūkst. keleivių,

pakrauta ir iškrauta krovinių ir pašto – tona,

orlaivių pakilimai ir nusileidimai – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies pakeičiantis jo I ir II priedus (OL 2003 specialus leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 355) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 158/2007 (OL 2007 L 49, p. 9);

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 223).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis / mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Oro transporto rodikliai -> Oro uostų rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Oro transporto rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė. Statistinio tyrimo duomenys palyginami su ankstesnio laikotarpio duomenimis ir praėjusių metų to paties laikotarpio duomenimis. Analizuojamos orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose laiko eilučių tendencijos. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Duomenų tiekėjas tikslina statistinius duomenis ir, jei reikia, pateikia pataisymus ar naujus patikslintus statistinius duomenis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinis tyrimas yra ištisinis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Mėnesinė statistinė informacija skelbiama 21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ketvirtinė - 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė - 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesinė, ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistiniai duomenys suformuojami ir gaunami iš oro uostų informacinių sistemų administracinių šaltinių.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami el. paštu *.dbf formatu, pagal Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uoste statistinę ataskaitą (TOU-01).

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Statistinių duomenų kontrolė atliekama jų pakrovimo į statistinių duomenų bazę metu. Tikrinamas gautų statistinių duomenų formatas, ar visi kodai teisingi, atliekama trūkstamų reikšmių paieška. Dėl neištaisomų klaidų ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra. Tikrinamas įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas oro transporto statistinių tyrimų metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-