Žemės ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Artūras Vaitkevičius

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus patarėjas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

arturas.vaitkevicius@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4938

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4741

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-07-30

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-01
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Skaičiavimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją apie žemės ūkio produktų gamybą, tenkančią vienam gyventojui.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui – bendras per metus išaugintų ir pagamintų produktų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (remiantis vidutiniu metiniu gyventojų skaičiumi).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1960 m. skaičiuojama 9 produktų (grūdų , bulvių, daržovių, vaisių ir uogų, cukrinių runkelių, linų pluošto, mėsos skerdenos svoriu, pieno ir kiaušinių) gamyba, nuo 2000 m. – 14 produktų, papildomai skaičiuojama javų, iš jų kviečių ir rugių, jautienos, kiaulienos ir paukštienos gamyba.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Žemės ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui – kg;

kiaušinių gavyba tenkanti vienam gyventojui – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir (EEB) Nr. 959/93 (OL 2009 L 167, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2015/1557 (OL 2015 L 244, p. 11).

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL 2008 L 321, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).

1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 18 tomas, p. 492), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Lietuvos žemės ūkis“ (spalio mėn.), „Lietuvos statistikos metraštis“ (lapkričio mėn.).

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produktų balansai -> Žemės ūkio produktų balansai kalendoriniais metais -> Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinės informacija rengiama naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimu, rezultatus.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį  parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie augalininkystės produktus skelbiama 120 dieną, apie gyvulininkystės produktus – 172 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Palyginamumas laiko atžvilgiu užtikrinamas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutės palyginamos nuo 1960 m. ir nuo 2000 m. (produktų sąrašas pateiktas 3.8 punkte).

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Statistinė informacija rengiama naudojant agreguotus statistinių tyrimų duomenis, naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Statistinės informacija tikslinama kas 10 metų. Informacijai parengti naudojamas gyventojų skaičius, perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais. Paskutinis perskaičiavimas atliktas 2013 m., duomenų eilutė perskaičiuota nuo 2001 m.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacija rengiama naudojant agreguotus metinių statistinių tyrimų duomenis: žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo (statistinė ataskaita ŽŪ-29); gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos, gyvulių produktyvumo (statistinės ataskaitos ŽŪM-24, ŽŪŪ-02); gyventojų skaičiaus ir sudėties.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Skaičiavimai atliekami šalies mastu. Bendras žemės ūkio augalų derlius ir pagamintų gyvulininkystės produktų apimtis pagal kiekvieną jų rūšį (žr. 3.8 p.) padalijami iš vidutinio metinio gyventojų skaičiaus.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija