Pramonės įmonių pardavimo ir paslaugų apyvartos indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Tatjana Kučeiko

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4643

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4749

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

202011-04

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-11-06
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-11-04
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Pramonės įmonių pardavimo ir paslaugų (toliau apyvartos, be PVM ir akcizų ) indekso skaičiavimo paskirtis – parodyti trumpalaikius kasybos ir karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos įmonių apyvartos pokyčius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Statistinė informacija aprėpia šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis EVRK 2 red. B, C sekcijas

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apyvarta – ūkio subjekto pardavimo pajamos (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų), gaunamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį. Neįtraukiamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, už nuomą, pagautė ir kt. Apyvarta skirstoma į apyvartą  Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje. Ne Lietuvos rinkos apyvarta yra skirstoma į euro ir ne euro zonas.

Apyvartos indeksas – santykinis rodiklis, išreiškiantis apyvartos pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį.

Apyvartos indeksas yra paprastas vertės indeksas; skaičiuojamas bendras indeksas su baziniais metais, taip pat Lietuvos ir ne Lietuvos rinkos apyvartos indeksai.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Vienetas pagal veiklos rūšį

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios pramoninę veiklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.  461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė -> Pardavimų ir paslaugų indeksas (mėnesinis)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pramonė

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpių įverčiais. Pagrindiniu įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinė informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Pramonės apyvartos indeksai procentais yra skelbiami EVRK 2 red. B, C sekcijų ir skyrių, Pagrindinių pramonės grupių (PPG) lygmeniu. Rodiklio turinys ir detalumas atitinka ES reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas taikant imčių metodą. Imties planas sudaromas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro informacija apie dirbančių asmenų skaičių ir pajamas įmonėje. Įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal veiklos rūšį ir dirbančių asmenų skaičių. Imties dydis paskirstomas į sluoksnius sumažinant dirbančių asmenų skaičiaus įverčių dispersiją, esant fiksuotam imties dydžiui. Imtis apima apie 80 proc. bendro dirbančiųjų asmenų skaičiaus ir apie 95 proc. pajamų.

Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Bendras rodiklio tikslumas yra aukštas, paklaidos gerokai mažesnės už rekomenduojamas verslo statistikai.  

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.2
Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Apyvarta

 

0,25

0,18

0,20

0,30

0,22

0,24

0,22

0,24

0,23

 

 

 
14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

1,1

1,0

1,1

1,4

0,9

0,7

0,8

0,9

6,2

 

 

 

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Apyvarta

1,1

1,0

1,1

1,4

0,9

0,7

0,8

0,9

6,2

 

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 40 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (EVRK 2 red. B ir C sekcijos, skyriai, PPG)

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. sausio mėn.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklio „Apyvarta“ reikšmės yra suderinamos su verslo struktūros statistinio tyrimo (SBS) rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodiklio „Apyvarta“ reikšmės suderintos. Agreguotos rodiklio reikšmės yra apskaičiuojamos iš žemesnio lygmens reikšmių.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2019 m. – 44 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Atliekamos dvi rodiklių „Apyvarta“ ir „Apyvartos indeksas“ planinės revizijos:

1) kas mėnesį tikslinami ikiataskaitinio mėnesio vertė ir indeksas;

2) metų pabaigoje atliekamas visų mėnesių vertės ir indeksų tikslinimas.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis 2019 m.: vidutinė absoliuti revizija – 0,23 proc. punkto (lyginant su ankstesniu mėnesiu), vidutinė revizija– 0,03 proc. punkto (lygininat su ankstesniu mėnesiu).

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra mėnesinė pramonės veiklos statistinė ataskaita P-11 (EVRK 2 red. B ir C sekcijos).

Mažų įmonių (B, C sekcijos,1–4 dirbantys asmenys) duomenims įvertinti naudojami administracinių duomenų šaltinis – mėnesinė Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Šis šaltinis naudojamas ir neatsiskaičiusių įmonių duomenims įvertinti, taip pat naudojamos ankstesnės žinomos tos pačios įmonės parduotos produkcijos reikšmės, perskaičiuotos į ataskaitinio mėnesio dirbtas dienas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidų rūšis: ignoruotinos ir privalomos taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotiną klaidą priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, o privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekamas pirminių duomenų bazės patikrinimas ir duomenų redagavimas, jei analizuojant pirminių duomenų masyvą ir agreguotus duomenis, nustatomos išskirtys. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei kitais tyrimais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įverčiai skaičiuojami naudojant įprastas sluoksninės atsitiktinės imties formules (santykinis įvertinys). Įrašant praleistas reikšmes naudojami įmonės ankstesnio laikotarpio duomenys arba sluoksnio pajamų vidurkis. Bendras pardavimo ir paslaugų (apyvartos) pasiskirstymo į Lietuvos ir ne Lietuvos rinkas indeksai skaičiuojami lyginant su bazinių metų mėnesiniu vidurkiu. Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

19.2.1. 1) mėnesinės revizijos objektas -  ikiataskaitinis mėnuo; 2) metinės revizijos objektas – einamųjų metų 12 mėnesių laiko eilutės .