Paslaugų įmonių veiklos rodiklių indeksai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Danutė Geležauskaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

danute.gelezauskaite@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4655

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4697

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-29

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-29
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-29
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – įvertinti paslaugų įmonių pardavimo pajamų pokyčius veikusiomis bei palyginamosiomis kainomis, dirbančių asmenų skaičiaus, algų ir atlyginimų fondo pokyčius, dirbto laiko kaitą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Paslaugų įmonės (EVRK 2 red. H, J, L, M (išskyrus 72 sk.), N, P, Q, R, S (išskyrus 94 sk.) sekcijos ir I sekcijos 55 sk.)

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Algos ir atlyginimai – darbuotojui už darbą mokamas atlygis pinigais, prekėmis, paslaugomis ir (ar) lengvatomis, įskaitant darbuotojui privalomus mokėti pajamų mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir kt. Įskaičiuojamas darbo užmokestis, įvairios priemokos pinigais arba natūra: pašalpos, išeitinės išmokos, piniginės dovanos, premijos, kompensacijos, priedai. Neįskaičiuojamos darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos, lėšos, skirtos įrangai, darbo rūbams pirkti, įvairiems kursams, mokymams; komandiruotėms skirtos lėšos (kelionė, apgyvendinimas), pašalpos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų laikino nedarbingumo atveju (liga, nėštumo ir gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai).

Algos ir atlyginimų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas algų ir atlyginimų fondo pokytis per tam tikrą laikotarpį

Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines) dirbantys darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos nariai; dirbantys ne visą darbo dieną arba savaitę; laikinai nedirbantys asmenys (kai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, ir asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą. Skaičiuojamas vidutinis ataskaitinį laikotarpį įmonėje dirbusių asmenų skaičius.

Dirbančių asmenų skaičiaus indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas dirbančių asmenų skaičiaus pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Dirbtos valandos– per ataskaitinį laikotarpį įmonės samdomųjų darbuotojų faktiškai dirbtos valandos. Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas darbo vietoje, bet nedirbtas (dėl techninių trikdžių), tačiau apmokėtas pagal teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje nustatytą tvarką. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės atostogos).

Dirbtų valandų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiama dirbo laiko kaita per tam tikrą laikotarpį.

Pardavimo pajamos (apyvarta) – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui (klientui), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.

Pardavimo pajamų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas pardavimo pajamų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis– santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis per tam tikrą laikotarpį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tiriamos paslaugų įmonės, užsiimančios veikla, apibūdinama EVRK 2 red. H (Transportas ir saugojimas), J (Informacija ir ryšiai), L (Nekilnojamojo turto operacijos), M (Profesinė, mokslinė ir techninė veikla, išskyrus 72 sk.), N (Administracinė ir aptarnavimo veikla), P (Švietimas), Q (Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas), R (Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla), S (Kita aptarnavimo veikla, išskyrus 94 sk.) sekcijose ir I sekcijos 55 sk. (Apgyvendinimo veikla).

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Paslaugų įmonių dirbančių asmenų skaičiaus, pardavimo pajamų indeksas – nuo 1998 m.

Paslaugų įmonių pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis – nuo 2009 m.

Paslaugų įmonių dirbančiųjų algų ir atlyginimų, dirbtų valandų indeksas – nuo 2010 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas – proc.,

Pokytis palyginamosiomis kainomis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 329/2009 (OL 2009 L 103, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Paslaugos -> Paslaugų įmonių rodikliai ir indeksai -> Paslaugų įmonių rodiklių indeksai ir pokyčiai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Paslaugos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai (duomenys) palyginami su ankstesnio bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpio įverčiais (duomenimis) ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų bei administracinių šaltinių duomenimis. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Paslaugų įmonių dirbančių asmenų skaičiaus, pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis yra skelbiami EVRK 2 red. skyriaus ir klasės (2 ir 4 ženklų) lygiu; pardavimo pajamų, dirbančiųjų algų ir atlyginimų, dirbtų valandų indeksai – skyriaus ir grupės (2 ir 3 ženklų) lygmeniu.

Rodiklių turinys ir detalumas atitinka ES reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Surinkti statistiniai duomenys yra tikrinami bei redaguojami, naudojant kompiuterines programas, atliekama aritmetinė-loginė kontrolė klaidoms nustatyti, kreipiamasi į įmones dėl duomenų ištaisymo. Rezultatai makrolygiu yra tikrinami, lyginami su praėjusių laikotarpių to paties tyrimo ir kitų šaltinių duomenimis. Rodiklių tikslumui vertinti skaičiuojamas neatsiskaitymo lygis ir variacijos koeficientas. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

 

2020 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida pagal EVRK 2 red.

Variacijos koeficientas, proc.

Pardavimo pajamos

H

J

L

M (be 72 sk.)

N

P

Q

R

S (be 94 sk.)

Dirbtos valandos

H

J

M (be 72 sk.)

N

 

0,79

 

 

 

1,08

 

 

 

6,4

 

 

 

2,83

 

 

 

1,25

 

 

 

4,85

 

 

 

2,32

 

 

 

8,52

 

 

 

2,9

 

 

 

1,45

 

 

 

2,24

 

 

 

4,3

 

 

 

2,3

 

 

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2,06

 

 

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Paslaugų įmonių dirbančių asmenų skaičiaus indeksas skelbiamas 59 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus;   pardavimo pajamų indeksas – 62 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus; dirbančiųjų algų ir atlyginimų, dirbtų valandų indeksas, pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis – 88 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Paslaugų įmonių dirbančių asmenų skaičiaus, pardavimo pajamų indeksas – nuo 1998 m.

Paslaugų įmonių pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis – nuo 2009 m.

Paslaugų įmonių dirbančiųjų algų ir atlyginimų, dirbtų valandų indeksas – nuo 2010 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių „Algos ir atlyginimai“, „Dirbančių asmenų skaičius“, „Dirbtų valandų skaičius“ ir „Pardavimo pajamos“ reikšmės yra suderinamos su verslo struktūros statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodiklių reikšmės yra suderintos. Agreguotos rodiklių reikšmės yra apskaičiuojamos iš žemesnio lygmens reikšmių remiantis nustatyta tvarka.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2018 m.: PS-20 – 40 min.; PS-21 –52 min, R-05 – 37 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Atrankinis ketvirtinis paslaugų įmonių veiklos statistinis tyrimas (imtis – 5 565 respondentai, (15,5 procento visų ūkio subjektų)), „Sodros“ duomenys, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, Valstybinės ligonių kasos duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

Statistiniams duomenims surinkti naudojamos verslo (PS-20), socialinių ir kultūrinių (PS-21) bei informacijos ir ryšių (R-05) paslaugų įmonių veiklos ketvirtinės statistinės ataskaitos.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Atliekama statistinių duomenų įvedimo kontrolė naudojant programą, kuri atlieka klaidų paiešką. Tikrinami loginiai ryšiai tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl klaidų ar praleistų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Statistinių duomenų įvedimo kontrolės reikalavimai pateikiami programavimo darbo techninėje užduotyje.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Siekiant pašalinti sezono ir/arba darbo dienų skaičiaus įtaką, atliekamas rodiklio laiko eilutės sezoninis išlyginimas naudojant TRAMO/SEATS metodą, Demetra+ (versija 1.0.4.) programą. Statistinio rodiklio laiko eilutės sezoninio išlyginimo modelis nustatomas vieniems metams ir atnaujinamas vieną kartą per metus, turint visus ataskaitinių metų ketvirčių duomenis. Modeliuojant vertinami sezono ir kalendoriaus faktoriai, naudojami darbo/nedarbo dienų, keliamųjų metų regresoriai; nustatomos ir koreguojamos išskirtys; atsižvelgiama į Lietuvos šventinių dienų kalendorių. Tvirtinant rezultatus tikrinamas kintamųjų statistinis reikšmingumas, išskirčių skaičius, liekanų statistinės charakteristikos (liekanų sezoniškumas, nepriklausomumas, normališkumas ir t.t.). Sezoninis išlyginimas atliekamas naudojantis vadovo rekomendacijomis ESS Guidelines on seasonal adjustment (2015).

21

Pastabos ir kita informacija