Pramonės įmonių dirbtų valandų indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Tatjana Kučeiko

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausias specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  2364 643

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  2364 749

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-09-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-09-28
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-09-22
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Dirbtų valandų indekso paskirtis – parodyti dirbto laiko kaitą pramonės įmonėse.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Statistinė informacija aprėpia šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis EVRK 2 red. B, C, D sekcijas ir E sekcijos 36 skyrių.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Dirbtos valandos – per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų įmonėje dirbtų valandų suma. Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbo laiką naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas darbo vietoje, nedirbtas (dėl techninių trikdžių), tačiau apmokėtas pagal teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje nustatytą tvarką. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės atostogos).

Dirbtų valandų indeksas – santykinis rodiklis, išreiškiantis dirbto laiko pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Vienetas pagal veiklos rūšį

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios pramoninę veiklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m. I ketv.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė -> Pramonės rodikliai (ketvirtiniai) -> Pramonės įmonėse dirbančių asmenų dirbtų valandų indeksas, palyginti su 2015 m.)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pramonės statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais. Pagrindiniu įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Eurostatas, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Rodiklis skelbiamas EVRK 2 red. B, C, D sekcijų ir E sekcijos 36 skyriaus lygmeniu ir pagal Pagrindines pramonines grupes. Rodiklio turinys atitinka ES reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas taikant imčių metodus. Imties planas sudaromas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro informacija apie dirbančių asmenų skaičių ir pajamas įmonėje. Įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal veiklos rūšį ir dirbančių asmenų skaičių. Imties dydis paskirstomas į sluoksnius sumažinant dirbančių asmenų skaičiaus įverčių dispersiją, esant fiksuotam imties dydžiui. Imtis apima apie 80 proc. bendro dirbančiųjų asmenų skaičiaus ir apie 95 proc. pajamų.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

2020 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Dirbtos valandos

 

0,25

0,31

 

 

14.3

Paklaida, nesusijusi su imtimi

 

 

 

 

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

 

 

 

 

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

1,0

0,7

 

 

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Dirbtos valandos

1,0

0,7

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 90 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. I ketv.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklio „Dirbtos valandos“ reikšmės suderinamos su verslo struktūros statistinio tyrimo, darbo statistikos informacija.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2019 m. vidutinis laikas, respondentų skirtas duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti, – 34 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Kas ketvirtį tikslinamas ikiataskaitinio laikotarpio indeksas.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltiniai yra mėnesinė pramonės įmonės veiklos ataskaita P-11 (B ir C sekcijoms), D sekcijos ir E36 skyriaus įmonių duomenims surinkti naudojamos šios statistinės ataskaitos: elektros energijos gamybos ataskaita PEG-11, elektros energijos perdavimo ataskaita PEP-11, elektros energijos paskirstymo ir tiekimo ataskaita PET-11, šilumos gamybos ir paskirstymo ataskaita PŠ-11, gamtinių dujų tiekimo ataskaita PD-11, vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo ataskaita PV-11.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynai

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidų rūšis: ignoruotinos ir privalomos taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotiną klaidą priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, o privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekamas pirminių duomenų bazės tikrinimas (statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas, redagavimas, lyginimas su ankstesniais metais, ketv.) ir duomenų redagavimas, jei analizuojant pirminių duomenų masyvą ir agreguotus duomenis, nustatomos išskirtys. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei kitais tyrimais- su verslo struktūros, darbo statistika.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Rodiklis „Dirbtos valandos“ skaičiuojamas remiantis statistiniam tyrimui atrinktų įmonių duomenimis. Įverčiai skaičiuojami naudojant įprastas sluoksninės atsitiktinės imties formules (santykinis įvertinys). Dirbtų valandų indeksas skaičiuojamas lyginant su 2015 m. (bazinių) ketvirčių vidurkiu.

Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija