Pramonės produkcija, pramonės produkcijos indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Tatjana Kučeiko

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4643

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4749

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-11-23

 

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-11-23
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-11-23
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Pramonės produkcijos, pramonės produkcijos indekso (PPI) skaičiavimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie šalies produkcijos apimties pasikeitimus, įvertinti pramonės parduotos produkcijos pokyčius per mėnesį.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Statistinė informacija aprėpia šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis EVRK 2 red. B, C, D sekcijas ir E sekcijos 36 skyrių.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pramonės produkcija – rodiklis, parodantis pramoninę veiklą vykdančių įmonių pagamintos produkcijos kiekį vertine išraiška. Tai įmonės gaminių pardavimas ar atliktų gamybos darbų vertė (be PVM ir akcizų).

Pramonės produkcijos indeksas (PPI) – rodiklis, parodantis produkcijos apimties pokyčius per tam tikrą laikotarpį. PPI skaičiuoti palyginamosiomis kainomis naudojamas gamintojų parduotos produkcijos kainų indeksas. Mėnesiniai rezultatai lyginami su ikiataskaitiniu ir ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu bei su bazinių metų vidutiniu mėnesiu. Sezono ir darbo dienų įtaka pašalinama.

PPI ir pramonės produkcijai skaičiuoti naudojamas pramoninės veiklos pardavimo ir paslaugų kintamasis – per tiriamąjį laikotarpį įmonės pagamintų gaminių pardavimas ir atliktų pramoninių darbų vertė to meto kainomis. Jeigu įmonė gamyboje naudoja žaliavas ir medžiagas, gautas iš užsakovo, už kurias nemoka, nurodoma vertė, kurią įmonė gavo už atliktą darbą. Įmonė, turinti medžiagų bei žaliavų ir pusfabrikačių, tačiau pati negaminanti, o turimas medžiagas bei žaliavas ir pusfabrikačius perduodanti gaminti produkcijai Lietuvos teritorijoje esančioms įmonėms ir parduodanti kitų įmonių pagamintą produkciją savo vardu, į parduotos produkcijos apimtį įskaito visą produkcijos vertę.

Pramonės produkcijai palyginamosiomis kainomis skaičiuoti naudojamas gamintojų parduotos produkcijos kainų indeksas. Pramonės produkcijos indeksas skaičiuojamas iš palyginamųjų kainų vertės, dalijant vieną lyginamąjį laikotarpį iš kito.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Vienetas pagal veiklos rūšį

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios pramoninę veiklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

PPI – indeksas;

Pramonės produkcija – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p.26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas yra pateikiamas 22 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuva skaičiais“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė -> Pramonės produkcija)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pramonės statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida), pasirinktas pagrindiniu paklaidos matu, neviršija 3 proc. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais. 

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinė informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Pramonės produkcija to meto ir palyginamosiomis kainomis skelbiama EVRK 2 red. B, C, D sekcijų, E36 skyriaus lygmeniu. Pramonės produkcijos indeksas skelbiamas EVRK 2 red. B, C, D sekcijų, E36 skyriaus lygmeniu ir pagal Pagrindines pramones grupes (PPG) šalies mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas imčių metodu. Imties planas sudaromas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro informacija apie dirbančių asmenų skaičių ir pajamas įmonėse. Įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal veiklos rūšį ir dirbančių asmenų skaičių. Imties dydis paskirstomas į sluoksnius sumažinant dirbančių asmenų skaičiaus įverčių dispersiją, esant fiksuotam imties dydžiui. Imtis apima apie 80 proc. bendro dirbančiųjų asmenų skaičiaus ir apie 95 proc. pajamų.

Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Bendras rodiklio tikslumas yra aukštas, paklaidos žymiai mažesnės už rekomenduotas verslo statistikai. 

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.2
Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Pramonės produkcija

 

0,21

0,18

0,19

0,28

0,23

0,27

0,24

0,26

0,27

0,25

 

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

1,1

1,0

1,1

1,4

0,9

0,7

0,8

0,9

0,6

5,8

 

 

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Pramonės produkcija

1,1

1,0

1,1

1,4

0,9

0,7

0,8

0,9

0,6

5,8

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 22 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. sausio m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pramonės produkcijos ir PPI reikšmės yra suderinamos su verslo struktūros (SBS) ir įmonių pramoninių gaminių gamybos statistinių tyrimų rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Suderinamumas užtikrinamas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas ataskaitai užpildyti 2019 m. – 34 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Atliekamos dvi pramonės produkcijos ir PPI revizijos:

1) kas mėnesį tikslinama ikiataskaitinio mėnesio vertė ir indeksas;

2) metų pabaigoje tikslinamos visų mėnesių vertės ir indeksai.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Revizijos metu gauto pokyčio tarp vėlesnių ir ankstesnių rodiklio įverčių vidurkis 2019 m. - 1,04 proc. punkto (vidutinė absoliuti revizija, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, lyginant su ankstesniu mėnesiu), 0,51 proc. punkto (vidutinė absoliuti revizija, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, lygininat su ankstesniu mėnesiu)

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra atrankinis statistinis tyrimas. Jam atlikti parengtos ataskaitos: mėnesinė pramonės veiklos statistinė ataskaita P-11 (B ir C sekcijos), elektros energijos gamybos ataskaita PEG-11 (D sekcija), elektros energijos perdavimo ataskaita PEP-11 (D sekcija), elektros energijos paskirstymo ir tiekimo ataskaita PET-11 (D sekcija), šilumos gamybos ir paskirstymo ataskaita PŠ-11 (D sekcija), gamtinių dujų tiekimo ataskaita PD-11 (D sekcija), vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo ataskaita PV-11 (E36 skyrius). Mažų įmonių (B, C sekcijos,1–4 dirbantys asmenys) duomenims įvertinti naudojami administracinių duomenų šaltinis – mėnesinė Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Šitas šaltinis naudojamas ir neatsiskaičiusių įmonių duomenims įvertinti, taip pat naudojamos ankstesnės žinomos tos pačios įmonės parduotos produkcijos reikšmės, perskaičiuotos į ataskaitinio mėnesio dirbtas dienas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnuo

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynai

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidų rūšis: ignoruotinos ir privalomos taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotiną klaidą priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, o privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekamas pirminių duomenų bazės patikrinimas ir duomenų redagavimas, jei analizuojant pirminių duomenų masyvą ir agreguotus duomenis, nustatomos išskirtys. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei kitais tyrimais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Vertinant parametrus kompensuojamas statistinių duomenų trūkumas dėl praleistų reikšmių ir neatsakymų į apklausą. Neatsakiusių į apklausą įmonių statistiniai duomenys vertinami naudojant administracinių duomenų šaltinį (Valstybinės mokesčių inspekcijos). Įmonių, kurių nepavyko įvertinti naudojant administracinių duomenų šaltinį, imties plano svoriai yra koreguojami. Ataskaitose praleistoms reikšmėms įrašyti naudojamos šių įmonių ankstesnių laikotarpių reikšmės. Įverčiai skaičiuojami naudojant sluoksninės atsitiktinės imties formules.

Skaičiuojami PPI, palyginti su ankstesniu mėnesiu, su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu ir su bazinių metų mėnesio vidurkiu. PPI skaičiuoti palyginamosiomis kainomis naudojamas gamintojų kainų indeksas (2015 m. – 100).

Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Pramonės produkcijos indeksui įtakos turi sezoniškumas. Siekiant pašalinti sezono ir dirbtų dienų skaičiaus įtaką, atliekamas rodiklio laiko eilutės išlyginimas TRAMO/SEATS metodu. Išlyginimo modelis nustatomas vieniems metams ir atnaujinamas vieną kartą per metus, turint visus ataskaitinių metų mėnesių duomenis.

21

Pastabos ir kita informacija

19.2.1. 1) mėnesinės revizijos objektas -  ikiataskaitinis mėnuo; 2) metinės revizijos objektas – einamųjų metų 12 mėnesių laiko eilutės  (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos); einamųjų ir trijų ankstesnių metų laiko eilutės (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką).