Prekybos ir maitinimo įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Alina Ramaškevičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

alina.ramaskeviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4994

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4697

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-29

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-29
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-29
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Dirbančių asmenų skaičiaus indekso paskirtis – parodyti gyventojų užimtumo prekybos ir maitinimo įmonėse raidą ir pokyčius. Skaičiuojamas vidutinio ketvirtinio įmonėje dirbančių asmenų skaičiaus indeksas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansinės įmonės, kurių ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas) ir I sekcijos 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines) dirbantys darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos nariai; dirbantys ne visą darbo dieną ar savaitę, laikinai nedirbantys asmenys (kai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai, dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą.

Dirbančių asmenų skaičiaus indeksas – santykinis rodiklis, išreiškiantis dirbančių asmenų skaičiaus pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose ir I sekcijos 56 skyriuje.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.  461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Vidaus prekyba -> Prekybos ir maitinimo įmonių darbo rodikliai -> Prekybos ir maitinimo įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus indeksai (2015 m. – 100)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus prekyba

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais. Pagrindiniu įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Eurostatas, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Prekybos ir maitinimo įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus indeksai procentais yra skelbiami EVRK 2 red. skyriaus (2 ženklų) lygiu. Rodiklio turinys ir detalumas atitinka ES teisės aktų reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Naudojamas administracinių duomenų šaltinio – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) – duomenys.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

35 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus skelbiama statistinė informacija pagal EVRK 2 red. G sekcijos 47 skyrių; 46 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – pagal EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46 ir I sekcijos 56 skyrius.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklio „Dirbančių asmenų skaičius“ reikšmės suderinamos su verslo struktūros, darbo statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodiklio „Dirbančių asmenų skaičius“ reikšmės suderintos. Agreguotos rodiklio reikšmės yra apskaičiuojamos iš žemesnio lygmens reikšmių remiantis nustatyta tvarka.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administracinių šaltinių duomenys. Naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Administracinis duomenų šaltinis – VSDFV.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Naudojami VSDFV duomenys.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra, duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Rodiklis skaičiuojamas remiantis statistiniam tyrimui atrinktų įmonių duomenimis. Įverčiai skaičiuojami naudojant įprastas sluoksninės atsitiktinės imties formules (santykinis įvertinys). Dirbančių asmenų skaičiaus indeksas skaičiuojamas lyginant su 2015 m. (bazinių) ketvirčių vidurkiu. Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija