Prekybos ir maitinimo įmonių statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Įmonių statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laimutė Rimkienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laimute.rimkiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4617

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-18

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-11-06
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-11-04
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Prekybos ir maitinimo įmonių metinio statistinio tyrimo tikslas – parengti metinę statistinę informaciją apie prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvartos (be PVM ir akcizų), parduotuvių skaičiaus, jų prekybos ploto, maitinimo vienetų ir vietų juose skaičiaus, šalies, apskričių bei savivaldybių lygmeniu; įvertinti legalų alkoholio bei tabako suvartojimą, apskaičiuoti oficialiai parduodamų alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių pardavimo apimtį.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.),

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018),

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansinės įmonės, kurių ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas) ir I sekcijos 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apyvarta – ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį pripažintos arba gautos pajamos (be PVM ir akcizų) pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos. Neįskaitomos pajamos, kurios pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos kaip kitos veiklos rezultatas, taip pat finansinės  ir investicinės veiklos pajamos.

Parduotuvė – įmonei priklausanti arba išsinuomota patalpa, turinti prekybos salę, skirtą pirkėjams aptarnauti.

Prekybos plotas – prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, sanitarinių patalpų plotas.

Maitinimo vienetai – įmonei priklausantys restoranai, kavinės, ledainės, barai, alinės, bufetai, valgyklos ir kitos maitinimui skirtos vietos.

Maitinimo vienetų vietų skaičius – įmonei priklausančiose arba išsinuomotose patalpose įrengtų restoranų, kavinių, ledainių, valgyklų, barų, bufetų ir kt. maitinimo įmonių vietų skaičius.

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui.

Legalių tabako gaminių suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų tabako gaminių, perskaičiuotų į cigaretes, kiekis, tenkantis vienam gyventojui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose ir I sekcijos 56 skyriuje.

3.7 Geografinė aprėptis

Informacija rengiama savivaldybių, apskričių, regionų, šalies lygiu.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Apyvarta (be PVMir akcizų) – EUR;

Parduotuvių, maitinimo vienetų, jų vietų skaičius – vnt.;

Prekybos plotas – kv. m;

Alkoholiniai gėrimai – l.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informaciniai pranešimai skelbiami: apie alkoholio ir tabako vartojimą ir padarinius gegužės 30 d., prekybos ir maitinimo įmones apskrityse ir savivaldybėse – rugsėjo 17 d., prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą apskrityse ir savivaldybėse – lapkričio 6 d.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama metiniuose statistikos elektroniniuose leidiniuose.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika->Vidaus prekyba -> Prekybos ir maitinimo įmonių tinklas ir apyvarta)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus prekyba

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais. Pagrindiniu įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Apyvarta (be PVM ir akcizų tūkst. EUR) pagal EVRK 2 red. 45, 47, 56 skyrius - skelbiama savivaldybių, apskričių, regionų, šalies lygiu, pagal EVRK 2 red. 46 skyrių – apskričių, regionų, šalies lygiu.

Parduotuvių skaičius, prekybos plotas, maitinimo vienetų skaičius, vietų juose skaičius pagal EVRK 2 red. 45, 47 ir 56 skyrius - savivaldybių, apskričių, regionų, šalies lygiu.

Parduotuvių skaičius, prekybos plotas pagal EVRK 2 red. 45, 47, 56 skyrių klases (4 kodo  ženklai)  skelbiama šalies lygiu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami.

14.2
Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Apyvarta (be PVM)

Parduotuvių skaičius

Prekybos plotas

Maitinimo vienetų skaičius

Maitinimo vienetų vietų skaičius

Alkoholiniai gėrimai

Tabako gaminiai

 

0,8

0,9

0,8

2,7

2,3

0,8

1,1

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

0,7

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 5 mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Apyvartos (be PVM ir akcizo) rodiklio reikšmės suderinamos su verslo struktūros statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas duomenims parengti ir statistinei ataskaitai užpildyti 2018 m. sudarė 55 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra metinis statistinis prekybos ir maitinimo įmonių tyrimas (metinė statistinė prekybos ir maitinimo įmonių ataskaita PR-07). Statistinis tyrimas atliekamas naudojant imčių metodus.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu. Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra. Tikrinamas įvestų statistinių ataskaitų užpildymas, analizuojama rodiklių tarpusavio koreliacija, susisiekus su respondentais atliekamas duomenų redagavimas, nustatomas respondentų neatsiskaitymo lygis. Rezultatai lyginami su praėjusių metų rezultatais, analizuojamos reikšmingų pokyčių priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įverčiai skaičiuojami taikant atsitiktinės sluoksninės imties plano svorius. Prekybos ir maitinimo įmonių metinio statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija