Prekybos turgavietėse apyvarta

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Janina Šakalienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

janina.sakaliene@stat.gov.lt

 

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4623

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4697

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-08

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-01-31
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-01-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – pateikti vartotojams turgaviečių prekybos apyvartos apimtį, pokyčius, pateikti jos sudėtį.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK 2016) patvirtintas Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. DĮ-252.

 

3.3 Sektorinė aprėptis

Turgavietės, turinčios administraciją, išskyrus prekiaujančias automobiliais.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Turgavietė, turinti administraciją – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, prekiauja žemės ūkio ir maisto produktais, gyvais gyvūnais, miško gėrybėmis, augalais, kitomis ne maisto, taip pat ir naudotomis prekėmis, išskyrus turgavietes, prekiaujančias automobiliais.

Apyvarta – pajamos, gautos per tam tikrą laikotarpį, pardavus prekes.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Turgavietė, turinti administraciją, išskyrus turgavietę, prekiaujančią automobiliais, jos prekiautojas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Šalyje veikiančios turgavietės, turinčios administraciją, išskyrus prekiaujančias automobiliais, jų prekiautojai.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, savivaldybė

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Apyvarta – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika, Vidaus prekyba -> Prekybos turgavietėse apyvarta (ketvirtinė, metinė, pagal prekių grupes).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Statistinė informacija rengiama ir teikiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos rasite Oficialiosios statistikos portale)

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus prekyba

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio tyrimo duomenys palyginami su ankstesnio laikotarpio ir praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, politikai, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Skelbiama turgaviečių prekybos apyvarta, jos sudėtis pagal prekių grupes, prekybos apyvarta turgavietėse apskričių lygmeniu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, susisiekus su respondentais, nustatomos jų priežastys, duomenys redaguojami.  

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 31-32 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. pirmojo ketvirčio.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Duomenys apskaičiuojami iš žemesnio lygmens reikšmių agreguojant į aukštesnį lygmenį.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2019 m. – 46 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai, kurie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisinis ketvirtinis statistinis prekybos turgavietėse tyrimas (statistinė ataskaita PR-02). Statistinių ataskaitų formos. Ataskaitą pateikia 7 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus turgavietės administracija, antrąjį priedą pildo Lietuvos statistikos departamento darbuotojai.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.

Tyrimo klausimynas.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Klaidos gali būti loginės ir aritmetinės, padarytos respondento ar įvedant, apdorojant duomenis. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinas redagavimas, statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pokyčiai.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Remiantis prekybos vietų skaičiaus, užimtumo, dirbtų dienų skaičiaus per ketvirtį, prekybos vietų pasiskirstymo pagal prekių grupes, vidutinės kiekvienos prekių grupės dienos vieno prekiautojo apyvartos duomenimis, apskaičiuojama turgavietės apyvarta. Sumuojant apskaičiuojama tyrime dalyvavusių turgaviečių apyvarta apskričių lygmeniu ir šalyje.

Mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse ketvirtinio statistinio tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija