Registruotas nedarbas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Metodologijos ir stebėsenos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Audronė Butkienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyr. specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Audrone.Butkiene@uzt.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

+370 (5) 236 0781

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

 – 

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-14

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-01-24
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-01-24
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių skaičių ir jų santykį su darbingo amžiaus gyventojais bei jų pasiskirstymą pagal savivaldybes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Bedarbis (registruotas) – Užimtumo tarnyboje registruotas asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1-2 dalyse nurodytas sąlygas.

Darbingo amžiaus gyventojai – asmenys nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių skaičius, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi, išreiškiamas procentais.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Užimtumo tarnyboje registruotas bedarbis.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi registruoti bedarbiai.

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionas, visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Registruoti bedarbiai nuo 1993 m., registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis nuo 1997 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

 – 

4 Matavimo vienetas (-ai)

Registruoti bedarbiai – tūkst.,

registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Užimtumo įstatymas;

Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

 – 

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Užimtumo tarnyba rinkdama, apdorodama, analizuodama statistinius duomenis ir skelbdama statistinę informaciją visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme ir Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-509 (Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-485 redakcija).

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių, bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, vadovaujantis Darbo ieškančių asmenų ir laisvų darbo vietų apskaitos, padėties darbo rinkoje vertinimo ir statistinės informacijos viešinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-389.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Mėnesiniai - Situacijos darbo rinkoje apžvalga, skelbiama pagal patvirtintą Statistinės informacijos viešinimo ir teikimo kitoms institucijoms kalendorių Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ir Oficialiosios statistikos portale.

10.2

Leidiniai

Darbo rinka skaičiais, skelbiamas kartą metuose ( kovo mėn.) Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ir Oficialiosios statistikos portale

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika->Registruotas nedarbas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys gali būti teikiami mokslo tikslams pagal vienkartinius paklausimus ar duomenų teikimo sutartis, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatais.

10.5 Kita

Statistiniai rodikliai  ir pranešimai Lietuvos darbo biržos svetainėje

11 Metodologiniai dokumentai

 – 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Rengiamos statistikos kokybė užtikrinama laikantis Europos statistikos praktikos kodekso principų.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinių rezultatų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Atliekama statistinių duomenų kontrolė, t. y., statistiniai duomenys papildomai tikrinami naudojant MS SQL Server priemonėmis  parengtas programas, įvertinant duomenis apie:

registruotų bedarbių ir kitų darbo ieškančių asmenų skaičių ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

per ataskaitinį laikotarpį įregistruotus bedarbius;

registruotų bedarbių statuso sustabdymą dalyvaujant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitose laikino užimtumo priemonėse bei statuso atstatymą baigus dalyvauti jose;

į (si) darbinimą per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant ir savarankišką veiklą;

darbo paieškos nutraukimą dėl kitų priežasčių nei įdarbinimas per ataskaitinį laikotarpį.

 Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių rezultatais. Jei rodiklių reikšmės žymiai skiriasi, analizuojamos šių skirtumų priežastys, prireikus duomenys tikslinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, visuomeninės, tarptautinės organizacijos, verslo ir mokslo atstovai, studentai ir kiti.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonių tyrimai neatliekami

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą. parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

 – 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

 –  

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Registruotų bedarbių skaičius t metais skelbimas t+1 metais sausio mėnesį.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija dėl skirtingų nacionalinių bedarbio apibrėžimų tarp ES šalių nėra pilnai palyginama.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Registruotų bedarbių skaičiaus laiko eilutė palyginama nuo 1993 m., registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis palyginamas nuo 1997 m. metų.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

 – 

17.2 Vidinis suderinamumas

Galutiniai mėnesiniai ir metiniai rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra - naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

 –  

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtys – pasikeitus teisės aktams, pasikeitus klasifikatoriams, metodikoms, atsiradus naujiems duomenų šaltiniams.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra Užimtumo tarnybos informacinės sistemos duomenys apie registruotus bedarbius bei Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys apie darbingo amžiaus gyventojų skaičių metų pradžioje  savivaldybėse, paskelbti Oficialiosios statistikos portale.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys gaunami iš Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje kaupiamų darbo ieškančių asmenų duomenų.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių ir kitų darbo ieškančių asmenų bei laisvų darbo vietų statistinės informacijos rengimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija