Lietuvos spaudos statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laima Tamulynienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji bibliotekininkė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 51, LT-01504, Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laima.tamulyniene@lnb.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 239 8523

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-05-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-05-27
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-05-25
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie Lietuvoje publikuotus leidinius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK );

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Brošiūra – neelektroninis leidinys, turintis ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 48 puslapius, išskyrus viršelius.

Knyga – neelektroninis monografinis leidinys, turintis ne mažiau kaip 49 puslapius, išskyrus viršelius.

Laikraštis – serialinis leidinys, kuriame skelbiamos žinios apie einamuosius specialios ar bendros svarbos įvykius, kurio atskiros dalys registruojamos chronologine tvarka arba numeruojamos ir kuris paprastai išleidžiamas mažiausiai kartą per savaitę.

Leidėjas – juridinis arba fizinis asmuo, atsakingas už leidinių spausdinimą ir išleidimą.

Leidinys – dokumentas, kuris dažniausiai leidžiamas daugeliu egzempliorių ir pateikiamas platinimui.

Tiražas – leidinio egzempliorių skaičius.

Žurnalas – serialinis leidinys besidomintiems tam tikra tema ar profesija, leidžiamas įvairiais laiko tarpais neribotą laiką; serijos numeriai nuosekliai numeruojami arba datuojami

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Lietuvoje išleisto ir gauto LNB leidinio privalomasis egzempliorius.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi šalyje spausdinti leidiniai.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, regionai, apskritys, savivaldybės.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1991 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Leidinių skaičius – pavadinimai;

Leidėjų skaičius – vnt.;

Metinis tiražas – tūkst. egz.; mln. egz.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“;

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, rinkdama, apdorodama, analizuodama statistinius duomenis ir skelbdama statistinę informacija, stengiasi užtikrinti respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta:

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme;

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje taisyklėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka konfidencialumą nustatančių taisyklių neturi.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos leidybos statistika (iki 2019 m. Lietuvos spaudos statistika), „Lietuvos statistikos metraštis“, „Kultūra“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Kultūra, spauda, sportas –> Spauda)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

-

10.5 Kita

Tarptautinėms organizacijoms (World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA) statistinė informacija teikiama pildant jų siunčiamus klausimynus.

11 Metodologiniai dokumentai

Kultūra, spauda, sportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

-

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, kitų šaltinių informacija, tikrinamas rodiklių tarpusavio suderinamumas. Jei rezultatai labai skiriasi nuo ankstesnių metų, analizuojamos tokių skirtumų priežastys, statistiniai duomenys tikslinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai – valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, akademinė bendruomenė, leidybos verslo atstovai, visuomeninės bei žiniasklaidos organizacijos, tarptautinės organizacijos.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonių tyrimai neatliekami.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Atliekamas ištisinis metinis statistinis tyrimas.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 5 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Laiko atžvilgiu duomenys yra palyginami.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 1991 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys, todėl statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

-

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) leidybinis modulis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Pirminiams duomenims surinkti naudojamas spausdintinių leidinių privalomasis egzempliorius, tais metais gautas LNB iš šalies leidėjų. Patikslinti duomenys gaunami susisiekiant su leidėjais elektroniniu paštu, telefonu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra (rezultatų lyginimas su ankstesniais metais; rodiklių tarpusavio suderinamumo patikra).

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistiniams rodikliams skaičiuoti taikomas sumavimo metodas. Sumuojant skaičiuojami metiniai suvestiniai statistiniai duomenys. Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Lietuvos spaudos statistikos tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-