Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Nijolė Grigaravičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

nijole.grigaraviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)236 4792

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)236 4791

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-01-31

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-08
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-08
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statybos sąnaudų elementų kainų statistinio tyrimo tikslas – surinkti statistinius duomenis apie reprezentatyviųjų statybos sąnaudų elementų kainas ir jų pagrindu skaičiuoti įvairių laikotarpiu SSKI. SSKI skaičiavimo tikslas – nustatyti naujos statybos pagrindinių statybos sąnaudų elementų bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. SSKI reikalingas įvairiems rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, statybos infliaciniams procesams vertinti. Skaičiuojami bendrasis SSKI ir kainų pokyčiai bei atskirų statybos sąnaudų elementų kainų indeksai ir kainų pokyčiai.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

3.3 Sektorinė aprėptis

Apima gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus bei inžinerinius statinius pagal visas Statinių pagal tipą klasifikatoriaus (CC) sekcijas, skyrius ir grupes.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas naujos statybos statinių sąnaudų elementų (medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio ir kitų) bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100. Turint kainų indeksų, apskaičiuotų su vienu baziniu laikotarpiu, laiko eilutę, galima nustatyti įvairių laikotarpių SSKI.

Kainų bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio kainų lygio atžvilgiu matuojamas bendrasis kainų pokytis.

Svorių bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio duomenimis remiantis apskaičiuojami indekso svoriai.

Svoris – procentais išreikšta statybos sąnaudų elemento vertės lyginamoji dalis bendroje statinio statybos vertėje baziniu laikotarpiu. Kuo didesnis svoris, tuo didesnė tam tikro klasifikavimo lygio statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio įtaka aukštesnio lygio statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Statistinis vienetas pagal veiklos rūšį

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

1. Statybos įmonės, kurių savo jėgomis atliktų darbų sudėtyje naujų statinių statyba sudaro didžiausią dalį. 2. Prekybos įmonės, reprezentuojančios esamą prekybos statybinėmis medžiagomis ir gaminiais įmonių tinklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1994 m. rugpjūčio mėn.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas;

Lyginamieji svoriai ir kainų pokyčiai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius skelbiamas 26–30 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

 „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštyje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos -> Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Periodiškai atliekamas tyrimo vadovo savęs vertinimas ir statistinių ataskaitų formų kontrolinis testavimas statistinio tyrimo kokybei įvertinti. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra Lietuvos bankas, Eurostatas, valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

SSKI skelbiamas Statinių pagal tipą klasifikatoriaus 7 grupių, 3 skyrių, 2 sekcijų ir pagal pagrindines sąnaudų elementų grupes šalies mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statybos sąnaudų elementų kainų statistiniam tyrimui statiniams, sąnaudų elementams ir įmonėms atrinkti taikomas tikslinės atrankos metodas. Gauti SSKI rezultatai analizuojami, ieškoma klaidų, galinčių turėti įtakos galutiniams rezultatams. Skaičiuojami mėnesiniai kainų pokyčiai, didesnis dėmesys skiriamas tiems reprezentatyviųjų sąnaudų elementų kainų pokyčiams, kurie yra - 10 ir - –10 proc., taip pat kurių kainos pasikeitė dėl kokybės, sezono įtakos. Taip pat ypatingas dėmesys atkreipiamas tiems kainų pokyčiams, kurių įtaka bendrajam SSKI pokyčiui yra didžiausia.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Atsiskaitymas sudaro 100 proc.

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Statistiniai vienetai nepateikė kainų

iš jų:

dėl sezoniškumo

dėl kitų priežasčių

5,7

7,0

7,5

8,1

7,4

 

 

 

 

 

 

 

3,4

4,2

4,5

4,9

4,4

 

 

 

 

 

 

 

2,3

2,8

3,0

3,2

3,0

 

 

 

 

 

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 26–30 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

SSKI yra palyginamas tarp ES valstybių narių. Rodiklio apibrėžimai atitinka ES reikalavimus apibrėžtus Komisijos reglamente (EB) Nr. 1503/2006.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Bendrojo ir pagal statinių tipus SSKI laiko eilutė yra palyginama pradedant 1991 m. sausio mėn., pagal pagrindinių sąnaudų elementų grupes laiko eilutės – nuo 1994 m. rugpjūčio mėn. Naujo metodo taikymas galėjo turėti įtakos SSKI palyginamumui laiko atžvilgiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m.sausio mėn.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

SSKI yra suderintas. Žemesnio lygmens kainų indeksai yra agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus ir bendrąjį SSKI.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas statistinei ataskaitai KA-19 (mėnesinei) pildyti sudaro 43 min., KA-20 (mėnesinei) – 37 min., KA-21 (mėnesinei) – 28 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

SSKI skelbiamas kaip galutinis ir nėra revizuojamas. Išimtis – kai randamos klaidos, turinčios įtakos bendrajam SSKI. Per kelerius paskutiniuosius metus SSKI nebuvo revizuotas.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis SSKI sudaryti yra statistinio tyrimo duomenys apie statybos sąnaudų elementų kainas. Statistinius duomenis apie kainas pateikia atrinktos statybos ir prekybos įmonės. Svorių šaltiniai – statybos ir investicijų statistikos duomenys apie atliktų darbų apimtį vertine išraiška, naujų pastatų statybą ir reprezentatyviųjų statinių parengta sąmatinė dokumentacija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Atrinktos įmonės statistinius duomenis apie kainas pateikia mėnesinėse statistinėse ataskaitose KA-19, KA-20 ir KA-21. Statistinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos statistikos departamento teritoriniams duomenų parengimo skyriams, naudojantis elektronine statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Pirminį kainų duomenų tikrinimą atlieka duomenų parengimo skyrių darbuotojai. Kainų statistikos skyriuje atliekamas antrinis gautų statistinių duomenų tikrinimas, naudojant kompiuterinę kainų statistinių duomenų tikrinimo programą, redagavimas bei patvirtinimas. Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas. Duomenys lyginami su ankstesnių mėnesių duomenimis, analizuojamos kainų pasikeitimo priežastys. Gautos kainų kitimo tendencijos lyginamos su gamintojų kainų kitimo tendencijomis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statybos sąnaudų kainų indekso sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Kainų koregavimą atlieka Kainų statistikos skyriaus specialistai. Kainų pirminiai statistiniai duomenys koreguojami dėl statybos sąnaudų elementų kokybės pasikeitimų. Kai atrinkto pakeičiančio sąnaudų elemento kokybė labai skiriasi nuo pakeičiamo sąnaudų elemento, įvertinama kokybės pasikeitimo įtaka kainos padidėjimui arba sumažėjimui. Tam, kad būtų išlaikytas palyginamumas tarp pakeičiamo ir pakeičiančio sąnaudų elemento kainų, pakeičiamo sąnaudų elemento praėjusio mėnesio kaina perskaičiuojama, pašalinant kokybės pasikeitimo įtaką. Taikomi du kainos perskaičiavimo metodai: persidengimo metodas ir eksperto vertinimo metodas. Į nežymius kokybės pasikeitimus neatsižvelgiama. Kainų indeksų sezoninis išlyginimas neatliekamas. Trūkstamos kainos įvertinamos.

21

Pastabos ir kita informacija

-