Streikų ir lokautų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Darbo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Violeta Fikert

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

violeta.fikert@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4852

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4860

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-02-28

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-09-24
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-09-23
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tyrimo tikslas – rengti ir skelbti statistinę informaciją apie teisėtų streikų ir lokautų bei juose dalyvavusių darbuotojų skaičių, dėl streikų ir lokautų nedirbtą darbo laiką šalyje pagal ekonominės veiklos rūšis, regionus, apskritis ir savivaldybes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), 2000–2008 m. streikų statistiniai rodikliai klasifikuojami pagal EVRK 1.1 red.;

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkis (iš jo viešasis ir privatusis sektoriai) pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) A–S sekcijų lygiu, regionus, apskritis ir savivaldybes.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Darbuotojas, dalyvavęs streike – asmuo, dirbęs streiką surengusioje įmonėje, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su kolektyviniais darbo ginčais, ir priverstas nedirbti dėl vykusio streiko.

Darbuotojas, kuriam taikomas lokautas – asmuo, dirbęs lokautą paskelbusioje įmonėje, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su kolektyviniais darbo ginčais, ir priverstas nedirbti dėl laikino darbo sutarčių vykdymo sustabdymo.

Darbuotojo, dalyvavusio streike, nedirbtas darbo laikas – laikas, kurį asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavęs streike, nedirbo jam pavesto darbo.

Darbuotojo, kuriam taikomas lokautas, nedirbtas darbo laikas – laikas, kurį asmuo nedirbo jam pavesto darbo dėl laikino darbo sutarčių vykdymo sustabdymo, lokautą paskelbusioje įmonėje.

Lokautas – darbdavio ar darbdavių organizacijos paskelbtas vieno darbdavio ar kelių darbdavių streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas.

Streikas – profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį ginčą dėl interesų arba užtikrinti nagrinėjant tokį ginčą pasiekto sprendimo įvykdymą. Pagal trukmę streikas gali būti įspėjamasis, kuris trunka ne ilgiau kaip dvi valandas, ir tikrasis.

Skelbiamų statistinių rodiklių apibrėžtys atitinka šalies teisės aktų ir Tarptautinės darbo organizacijos 1993 m. tarptautinės 15-osios darbo statistikų konferencijos dėl streikų, lokautų ir kitų darbo ginčų akcijų rezoliucijos nuostatas (angl. Resolution concerning statistics of strikes, lokauts and other actions due to labour disputes, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians, January 1993).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė, įstaiga ir organizacija, kurioje vyko teisėtas streikas ar paskelbtas lokautas (toliau – įmonė).

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios EVRK 2 red. A–S sekcijoms priskiriamą ekonominę veiklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, apskritys, savivaldybės.

3.8 Laiko aprėptis

Streikų – nuo 2000 m. Lokautai nacionaliniais teisės aktais įteisinti 2017 m., šalyje jų nebuvo surengta.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Streikų ir lokautų skaičius – vnt.;

darbuotojų skaičius – asmenys;

nedirbtas darbo laikas – darbo dienos;

vidutinė streiko ar lokauto trukmė – darbo dienos.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai, ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis, ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas 2 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui, kurį vyko streikas ar paskelbtas lokautas, pasibaigus.

10.2

Leidiniai

„Darbo rinka Lietuvoje“; „Lietuva skaičiais“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Streikai ir lokautai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Tarptautinės darbo organizacijos duomenų bazė (angl. ILOSTAT -> Industrial relations -> Work stoppages).

11 Metodologiniai dokumentai

Streikai ir lokautai.

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Lietuvos statistikos departamente atliekama duomenų kontrolė pagal tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje pateiktus reikalavimus. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu, rodikliai lyginami su kitų statistinių tyrimų (pvz., darbo apmokėjimo ir kt.) rezultatais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra šalies valdžios ir valdymo institucijos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Skelbiami visi reglamentuoti statistiniai rodikliai.  

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Skelbiama visa pagal  Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Atliekamas ištisinis streikų ir lokautų statistinis tyrimas. Statistinių duomenų tikslumui užtikrinti rezultatai palyginami su ankstesnio laikotarpio, kitų statistinių tyrimų (pvz., darbo apmokėjimo ir kt.) rodikliais, analizuojamos statistinių rodiklių nuokrypių ribos.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 2 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Streikų ir lokautų statistinė informacija nėra palyginama tarp ES šalių. Gali būti tam tikrų apibrėžčių ar aprėpties nacionaliniu lygiu skirtumų.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrintas streikų statistinių rodiklių palyginamumas laiko atžvilgiu šalies ūkyje (lokautų šalyje nebuvo surengta).

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Streikų laiko eilutė palyginama nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas darbo statistikos tyrimų rodiklių suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas 2019 m. vykusių įspėjamųjų streikų statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai STRL-01 pildyti yra 47 minutės (tikrųjų streikų 2019 m. nebuvo surengta).

Lietuvos statistikos departamentas skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. 

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai, statistinių rodiklių revizijų nėra atlikta.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Ištisinis streikų ir lokautų statistinis tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Statistiniai duomenys renkami tik įvykus streikui ar lokautui.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys pateikiami statistinėje ataskaitoje STRL-01. Tyrimo klausimynas. Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas ir redagavimas: įvertinamas suvestinių duomenų palyginamumas, tarpusavio suderinamumas ir atlikus redagavimą patvirtinamas statistinių duomenų tinkamumas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Etapai: pirminių statistinių duomenų surinkimas, įvedimas ir jų kontrolė; suvestinių statistinių rodiklių skaičiavimas; rezultatų analizė; statistinės informacijos rengimas ir sklaida.

Plačiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Streikų ir lokautų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija