Suaugusių asmenų švietimo statistinis tyrimas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Gailė Dapšienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

gaile.dapsiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4911

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-08-10

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-08-14
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-08-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti palyginamą statistinę informaciją apie gyventojų dalyvavimą formaliajame, neformaliajame švietime ir savišvietoje.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK)

Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK)

3.3 Sektorinė aprėptis

Namų ūkiai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Formalusis mokymasis vyksta įprastose švietimo įstaigose – bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose. Mokymosi veikla yra tikslinga, organizuota, turinti nustatytą mokymo trukmę ir formalius priėmimo ir registracijos reikalavimus. Baigusieji gauna pripažintus diplomus, profesinės kvalifikacijos pažymėjimus.

Neformalusis mokymasis yra organizuotas ir mažesnės trukmės, paprastai vyksta mokymo institucijose ar darbo vietoje šalia įprastos formalaus švietimo sistemos ir teikia naujų žinių ar įgūdžių, reikalingų darbui ar kitoms asmens reikmėms tenkinti. Dažniausios tokio mokymo formos – kursai, seminarai, konferencijos.

Savišvieta – iš anksto apgalvotas, tikslingas savarankiškas mokymasis, naudojantis iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir (ar) kito asmens perteikiama praktine patirtimi.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas yra 25–64 metų amžiaus privataus namų ūkio narys.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tyrimo populiacija – nuolatiniai 25–64 metų Lietuvos gyventojai, gyvenantys privačiuose namų ūkiuose.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Gyventojai, dalyvaujantys formaliajame, neformaliajame švietime, savišvietoje – asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

12 mėnesių iki apklausos pradžios. Apklausa vyko 2016-09-01–2016-11-30

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL 2008 L145, p. 227);

2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr.  912 / 2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymosi sistemų statistikos (OL 2013 L  252, p. 5);

 2014 m. spalio 30 d. Komisijos Reglamentas ES) Nr. 1175/2014,  kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Kas penkeri metai

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie 25–64 metų amžiaus šalies gyventojus, dalyvaujančius formaliajame, neformaliajame švietime, savišvietoje, mokymosi priežastis skelbiamas pagal patvirtintą statistinės informacijos skelbimo kalendorių.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Suaugusiųjų švietimas ir dirbančiųjų profesinis mokymas -> Suaugusiųjų švietimas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Suaugusiųjų švietimas ir dirbančiųjų profesinis mokymas 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, UNESCO, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi rodikliai, išvardyti Oficialiosios statistikos darbų programoje, yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Dėl atsisakymo dalyvauti tyrime ar kitų priežasčių tyrime dalyvauja ne visi į imtį išrinkti asmenys. Jei populiacijos parametrai būtų vertinami naudojant tik imties plano svorius ir dalyvavusių tyrime asmenų statistinius duomenis, parametrų įverčiai turėtų poslinkius. Siekiant to išvengti, imties plano svoriai kalibruojami, priderinant juos prie gyventojų skaičiaus amžiaus, lyties ir teritorijų grupėse.

14.2 Imties paklaida

Pagrindinių rodiklių variacijos koeficientai.

Dalyvavimas formaliajame švietime – 11,5 proc.; Dalyvavimas neformaliajame švietime – 2,9 proc.; Mokymasis savarankiškai – 3,3 proc.
14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

Siekiant išvengti įverčių paklaidos dėl neatsakymo, imties plano svoriai kalibruojami.

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2016 m. statistinių duomenų neatsakymo lygis – 30,7 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama po 4 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

 –

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinė informacija rengiama remiantis suaugusių asmenų statistinio tyrimo duomenimis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Kas penkeri metai

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Tyrime statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus. Apklausas, pildydami suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo anketas, atlieka klausėjai. Tyrimas atliekamas visose šalies apskrityse ir savivaldybėse.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Išanalizavus klaidų protokolą ir patikslinus statistiniams rezultatams įtaką darančias rodiklių reikšmes, patvirtinamas statistinių duomenų tinkamumas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija