Televizijos programų rengimo ir transliavimo veiklos statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laima Niaurienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laima.niauriene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4686

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-10

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-12-03
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-12-02
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinės informacijos rengimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie televizijos programų rengimo ir transliavimo veiklos įmonių pardavimo pajamas, įmonių, dirbančių asmenų ir televizijos abonentų skaičių.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines) dirbantys darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos nariai; dirbantys ne visą darbo dieną arba savaitę; laikinai nedirbantys asmenys (kai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, ir asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą. Skaičiuojamas vidutinis ataskaitinį laikotarpį įmonėje dirbusių asmenų skaičius.

Įmonė – gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimo teisę. Juridiniai vienetai apima juridinius ir fizinius asmenis, kurie teisėtai užsiima ūkine (ekonomine) veikla.

Pardavimo pajamos (apyvarta) – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui (klientui), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.

Televizijos abonentas – abonentas, kuris per ataskaitinį laikotarpį naudojosi mokamos televizijos paslaugomis.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Televizijos programų rengimo ir transliavimo veiklos įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, vykdančios televizijos programų rengimo ir transliavimo veiklą (EVRK 2 red. J sekcijos 60.2 grupė)

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Dirbančių asmenų skaičius – tūkst. vnt.;

Įmonių skaičius – vnt.;

Pardavimo pajamos – tūkst. EUR;

Televizijos abonentai – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 329/2009 (OL 2009 L 103, p. 3);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. kovo 19 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. (7.2)-1E-11/STAT-28(2009).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidinyje „Informacinės technologijos Lietuvoje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Mokslas ir technologijos -> Audiovizualinė rinka -> Televizijos veikla)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Televizijos veikla

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Gauti statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu ir praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Gauti statistiniai duomenys yra tikrinami bei redaguojami, naudojant kompiuterines programas, atliekama aritmetinė-loginė kontrolė klaidoms nustatyti, kreipiamasi į įmones dėl duomenų ištaisymo. Rezultatai makrolygiu yra tikrinami, lyginami su praėjusių laikotarpių to paties tyrimo ir kitų šaltinių duomenimis.

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida pagal EVRK 2 red.

Variacijos koeficientas, proc.

Pardavimo pajamos

J 60.2

 

0,67

0,29

2,18

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

1,65

1,34

1,53

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ketvirtinė statistinė informacija skelbiama 59 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė – 9 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderintos.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2018 m. vidutinis respondentų laikas, skirtas informacijos ir ryšių (R-05) paslaugų įmonių veiklos ketvirtinei statistinei ataskaitai užpildyti, – 37 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo ir administracinių šaltinių – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) (dirbančių asmenų skaičiaus) ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (ūkio subjektų vykdytos elektroninių ryšių veiklos) – duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita R-05 (ketvirtinė) 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinamas pirminių duomenų išsamumas. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio ir su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija