Turizmo sąskaitos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Zita Serafinienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

zita.serafiniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4616

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-10-03

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-02
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Turizmo sąskaitų sudarymo tikslas - įvertinti turizmo sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, produkciją ir dirbančiuosius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)  
Produktų gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK)

3.3 Sektorinė aprėptis

Turizmui būdingos ekonominės veiklos rūšys:  Apgyvendinimo veikla (55), Keleivinis geležinkelio transportas (49.1), Keleivinis kelių transportas (49.3), Keleivinis jūrų transportas (50.1), Keleivinis vidaus vandenų transportas (50.3), Keleivinis oro transportas (51.1.), Keleivinio transporto būdingų paslaugų veikla (52.21, 52.22, 52.23), Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56), Nuoma ir išperkamoji nuoma (77), Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (79), Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (90, 91,92, 93) ir veikla, kurios produkciją vartoja vienadieniai lankytojai ir turistai kelionėse.

Turizmui būdingi produktai: Apgyvendinimo paslaugos (55), Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos (56), Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos (49.1), Keleivinio kelių transporto paslaugos (49.3), Keleivinio jūrų transporto paslaugos (50.1), Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos (50.3), Keleivinio oro transporto paslaugos (51.1), Keleivinio transporto būdingos paslaugos, (52.2), Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos (77), Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos (79), Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo paslaugos (90,91,92,93).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Turizmo pridėtinė vertė – turizmo sektoriuje sukurtos produkcijos  ir tarpinio vartojimo skirtumas.

Turizmo produkcija – per gamybos procesą sukurtų prekių ir paslaugų verčių suma turizmo sektoriuje.

Turizmo vartojimas – bendros vienadienių lankytojų arba turistų vartojimo išlaidos, susijusios su kelione arba patiriamos jos metu.Nurodomi tik turizmui būdingos ekonominės veiklos dirbantys asmenys, atsižvelgiant į turizmo vartojimo apimtį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Visa su turizmu susijusi ekonomika, kurią sudaro skirtingi instituciniai vienetai.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Turizmo sąskaitos apima įvairių šaltinių, būdingų ir susijusių su turizmo veikla, statistinius duomenis. Statistinės (tiriamosios) visumos sąvoka nėra griežtai apibrėžiama turizmo sąskaitų kontekste.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2009 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Turizmo vartojimas, turizmo produkcija, turizmo pridėtinė vertė – mln. EUR;

Dirbantys asmenys turizmo sektoriuje – tūkst. asm.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L192, p. 17).

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL 2013 L 39, p. 12).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie turizmo sektoriaus sukurtą pridėtinę vertę ir produkciją skelbiamas 12 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Turizmas -> Turizmo sąskaitos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Tourism Satellite Accounts (TSAs) in Europe, 2013 edition

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Rezultatai palyginami su atitinkamais statistinių tyrimų, nacionalinių sąskaitų bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“) rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai informacijos vartotojai yra šalies valdžios ir valdymo institucijos, žiniasklaida, Eurostatas bei verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija apie turizmo pridėtinę vertę, produkciją ir dirbančių asmenų skaičių skelbiama 12 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus, detalesnė ankstesnių dvejų ir galutinė trejų metų statistinė informacija – 20 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2009 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Turizmo sąskaitų produkcija ir pridėtinė vertė yra suderinamos su atitinkamais nacionalinių sąskaitų duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

Turizmo sąskaitų metiniai rezultatai pagal turizmui būdingas veiklas ir produktus dera su rengiama nacionalinių sąskaitų informacija išteklių ir panaudojimo lentelėse.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai šaltiniai ir kitų statistinių tyrimų duomenys. Statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis - statistinių tyrimų (atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo, nacionalinių sąskaitų, transporto, gyventojų užimtumo, apgyvendinimo paslaugų, verslo struktūros ir trumpojo laikotarpio statistikos) ir administracinio šaltinio – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) – duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su praėjusių metų duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Apskaičiuojama turizmui būdingų ir kitų ekonominės veiklos rūšių produkcija ir pridėtinė vertė, vadovaujantis Europos turizmo sąskaitų vadovu. Turizmo vartojime nurodomi būdingi turizmui produktai, o prie nebūdingų – priskiriami kiti produktai, remiantis turizmo statistiniais tyrimais bei nacionalinių sąskaitų išteklių ir panaudojimo lentelių rezultatais. Remiantis turizmo vartojimo santykiu su bendrąja produkcija yra vertinamas dirbančių asmenų skaičius turizmui būdingose veiklose. Visi apgyvendinimo paslaugų bei kelionių agentūrų ir organizatorių veiklos dirbantieji įskaitomi į turizmo sektorių.

Turizmo sąskaitų sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts (TSA)