Užsienio prekybos prekėmis statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Irena Jocienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

irena.jociene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4963

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4980

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-07-09

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-10
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-09
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Užsienio prekybos statistinės informacijos rengimo tikslas – teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų valstybių. Statistinė informacija yra informacijos šaltinis valstybės ir Europos Sąjungos (ES) institucijoms, įvairioms tarptautinėms organizacijoms ir privatiems ūkio subjektams, planuojant gamybą, tiriant rinką, prognozuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

Užsienio prekybos statistika rengiama pagal dviejų tyrimų – Ekstrastato ir Intrastato – duomenis. Šios statistikos objektas yra į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją įvežamos ir iš jos išvežamos prekės. Ekstrastatas apima Lietuvos prekybos su ne ES šalimis duomenis, kurių šaltinis yra muitinės deklaracijos. Intrastatas – duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema, kurios duomenų šaltinis yra Intrastato ataskaitos.

Užsienio prekybos statistiką apibūdina keturi rodikliai: eksportas, importas apibrėžia prekybos apimtis su ne ES šalimis, o išvežimas, įvežimas apibūdina prekybą su ES valstybėmis.

Eksportuotos ar išvežtos prekės yra paskirstytos pagal šalį gavėją. Importuotos prekės skirstomos pagal jų kilmės šalį, o įvežtos – pagal šalį siuntėją.

Bendrai užsienio prekybai apibūdinti naudojamos eksporto ir importo sąvokos.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Kombinuotoji nomenklatūra (KN) (pirmieji šeši šios nomenklatūros prekių kodų skaitmenys sutampa su Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (HS) prekių kodais);

Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius (BEC);

Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius (SITC);

Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA);

Šalių ir teritorijų nomenklatūra, skirta Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti.

3.3 Sektorinė aprėptis

Užsienio prekybos prekėmis statistinės informacijos rengimo tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų valstybių.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Ekstrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ne ES šalimis surinkimo sistema.

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema.

Prekės – bet kuris kilnojamasis turtas, įskaitant elektros srovę.

Eksportas  – prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos statistinės teritorijos į ne ES šalį.

Importas – prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją iš ne ES šalies.

Išvežimas – prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos statistinės teritorijos į ES valstybę.

Įvežimas – prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją iš ES valstybės.

Šalis partnerė – eksporto ir išvežimo atveju tai yra šalis gavėja, importo atveju – prekės kilmės šalis, įvežimo atveju – šalis siuntėja.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Bet kuris fizinis ir juridinis asmuo pateikiantis muitinės deklaraciją apie prekybą su ne ES valstybėmis. Intrastato ataskaitas privalo teikti Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurie įveža arba išveža prekes iš Lietuvos Respublikos į ES valstybes ir viršija nustatytas Intrastato ataskaitos teikimo ribas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją įvežamos/importuojamos ir iš Lietuvos Respublikos statistinės teritorijos išvežamos/eksportuojamos prekės.

3.7 Geografinė aprėptis

Lietuvos Respublika, apskritys (teikiant informaciją apie lietuviškos kilmės eksportą).

3.8 Laiko aprėptis

Pagal BEC, CPA, HS (2 ženklų lygiu), SITC – nuo 1996 m.

Pagal HS (4 ženklų lygiu) – nuo 2004 m.

Pagal KN (8 ženklų lygiu) – nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2005 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Prekybos vertė – tūkst. EUR;

Kiekis – papildomais mato vnt. pagal atitinkamų metų KN, jei papildomi mato vnt. nenurodyti – kg.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Prekyboje su ne ES valstybėmis – kalendorinis deklaracijos priėmimo muitinėje mėnuo.

Prekyboje su ES valstybėmis – kalendorinis mėnuo, kurį išvežtoms arba įvežtoms prekėms atsiranda apmokestinamasis momentas, arba mėnuo, per kurį buvo išvežtos arba įvežtos apmokestinimo tikslams nedeklaruojamos prekės.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL 2009 L 152, p. 23);

2010 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 92/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl muitinių ir nacionalinių statistikos institucijų keitimosi duomenimis, statistinės informacijos rengimo ir kokybės vertinimo (OL 2010 L 31, p. 4);

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (OL, 2010 L 37, p. 1);

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64);

2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL 2004 L 343, p. 3);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis.

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie užsienio prekybos statistinę informaciją yra skelbiamas ne vėliau kaip 40 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus. Galutinis metinis pranešimas spaudai apie užsienio prekybos statistinę informaciją yra skelbiamas birželio mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

Vadovaujantis Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir finansų, ūkio bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams ir jų įgaliotiems asmenims yra sudaryta galimybė gauti informacinį pranešimą 0,5 val. anksčiau nei ši statistinė informacija yra oficialiai paskelbiama. Išvardyti asmenys yra įsipareigoję neplatinti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama mėnesiniame biuletenyje „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė -> Užsienio prekyba

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

 

 

11 Metodologiniai dokumentai

Užsienio prekyba

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Intrastato duomenų neatsakymo lygį nusako respondentų nepateiktos prekių vertės dalis procentais, palyginti su bendra prekių verte. Neatsakymų lygis yra nustatomas remiantis Intrastato ataskaitų bei pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenimis.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo. Užsienio prekybos duomenys yra svarbus informacijos šaltinis mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi pagrindiniai rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Užsienio prekybos statistikai įtakos gali turėti nepateiktos arba pavėluotai pateiktos ataskaitos, bei, siekiant sumažinti naštą respondentams, Intrastato ataskaitų teikimo ribų taikymas.

14.2 Imties paklaida

Užsienio prekybos statistikai rengti imtis nerenkama.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

Apdorojimo paklaida: duomenų redagavimas. Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo ir prekybos žemiau ribos bei statistinės vertės įvertinimo.

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

Neatsakymų lygis yra nustatomas remiantis Intrastato ataskaitų bei pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenimis.

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

2020 m. mėnesiai

Įvežimas

Išvežimas

 

2019 m. mėnesiai

Įvežimas

Išvežimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,16

1,09

0,73

1,65

2,67

 

 

 

 

 

 

 

0,74

0,95

1,70

1,96

2,28

   

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,25

0,26

0,16

0,21

0,26

0,32

0,34

0,43

0,41

0,47

0,73

0,96

0,10

0,18

0,08

0,11

0,11

0,16

0,19

0,18

0,25

0,40

0,36

0,34
15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 40 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių nuo 2004 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Informaciją apie prekybos srautus galima rasti nacionalinėse sąskaitose, verslo statistikoje ir mokėjimų balanse.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Neįvertinta

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Kiekvieną mėnesį revizuojama skelbtų dviejų praėjusių mėnesių informacija. Skelbiant gruodžio mėnesio informaciją, revizuojama visų metų informacija. Galutiniai metiniai duomenys skelbiami kitų metų birželio mėn. pagal Oficialiosios statistikos kalendorių.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

2018 m. eksporto santykinė vidutinė absoliutinė revizija yra 0,48 proc., importo – 0,51 proc.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Lietuvos užsienio prekybos duomenų apie importą iš šalių ir eksportą į šalis, nepriklausančias ES, šaltinis yra muitinės deklaracijos. Informaciją apie prekių išvežimą / įvežimą į / iš ES šalis (-ių) pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai teikia muitinei mėnesinėse Intrastato statistinėse ataskaitose Išvežimas UPS-01 ir (ar) Įvežimas UPS-02. Taip pat naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiami duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Intrastato ataskaitos teikiamos Muitinės departamento Statistikos analizės skyriui. Ataskaitų formos skelbiamos Oficialiajame statistikos portale ir Muitinės departamento svetainėje. Ataskaitos teikiamos el. būdu Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumą užtikrina Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, neatsakymų ir prekybos žemiau ribos, prekių statistinės vertės vertinimas.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Statistiniai duomenys yra išlyginami sezoniškai, naudojamas metodas Tramo/Seats. Pagrindinis šaltinis: ESS Guidelines on seasonal adjustment (2015).

21

Pastabos ir kita informacija

Nors prekybos su ES valstybėmis statistika visose valstybėse narėse rengiama pagal bendrus reikalavimus, lyginant veidrodinių srautų statistinius duomenis visada randama skirtumų. Išvežimas iš A valstybės narės į B valstybę narę, kaip skelbia A, turėtų būti beveik lygus įvežimui B iš A, kaip skelbia B. Dėl skirtingo vertinimo principo (CIF > FOB), įvežimas turėtų būti šiek tiek didesnis nei kitos valstybės išvežimas. Tačiau asimetrijų lygis būna pakankamai reikšmingas. Pagrindinės neatitikimų priežastys yra žinomos: kiekvienoje valstybėje nustatytos Intrastato ataskaitų teikimo ribos, neatsakymai ir jų vertinimas, statistinių duomenų konfidencialumas, trikampė prekyba, skirtingas ataskaitinis laikotarpis, klaidingas prekių klasifikavimas, kiti metodologiniai skirtumai.