Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėtis

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Vidaus prekybos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laima Brakauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laima.brakauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4611

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4697

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-12

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-03-23
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-03-22
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio tyrimo tikslas - įvertinti variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) sudėtį pagal produktų grupes ir ekonominės veiklos rūšis.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1 ver.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansinės įmonės, kurių ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45 skyriuje (variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apyvarta– ūkio subjekto pajamos, gautos per tam tikrą laikotarpį, pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas (neįskaitant PVM). Neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės investicinės veiklos, pagautė ir kt.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45 skyriuje (variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas).

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2010 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Apyvarta (be PVM) – EUR, jos sudėtis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13);

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Kas penkeri metai

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėtį paskelbtas 2016 m. rugsėjo 19 d.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos statistikos metraštis“ ir „Mažmeninė ir didmeninė prekyba“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika-> Vidaus prekyba -> Prekybos ir maitinimo įmonių tinklas ir apyvarta -> Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) sudėtis to meto kainomis.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus prekyba 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida), pasirinktas pagrindiniu paklaidos matu, yra apie 3 proc. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Informacija skelbiama EVRK 2 red. 45 skyriaus 4 ženklų lygmeniu, išskaidant pagal produktų grupes iki 6 ženklų lygmens, remiantis CPA 2.1 ver.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Skaičiuojant rodiklio įverčius, statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, esant būtinumui duomenys redaguojami.

14.2 Imties paklaida

2015 m. rodiklio „Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM)“ variacijos koeficientas – apie 3 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

Įverčių paklaidos, nesusijusios su imtimi, yra nereikšmingos.

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

Duomenų negavimo iš respondentų atvejų nėra daug, todėl įtakos bendram tikslumui neturi.

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2015 m. neatsakymo lygis – 2 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 9 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2010 m. kas 5 metai.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklio reikšmės suderinamos su metinio prekybos ir maitinimo įmonių statistinio tyrimo duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodiklio reikšmės suderinamos. Agreguotos rodiklio reikšmės yra paskaičiuojamos iš žemesnio lygmens reikšmių.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2015 m. - 43 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra metinis statistinis variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėties tyrimas (statistinė ataskaita PR-13).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Kas 5 metai.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Įvedant pirminius duomenis tikrinama pagal techninėje užduotyje aprašytas kontrolės procedūras, analizuojamas klaidų protokolas. Tikrinamas įvestų statistinių ataskaitų užpildymas ir išsamumas. Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, atliekamas antrinis redagavimas, kai, analizuojant pirminių duomenų bazę ir agreguotus duomenis, nustatomos ir ištaisomos išskirtys. Suvestiniai rezultatai, lyginami su ankstesnio tyrimo rezultatais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įverčiai skaičiuojami taikant atsitiktinės sluoksninės imties plano svorius. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Prekybos įmonių apyvartos sudėties metinio statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija