Verslo paslaugų struktūros rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Įmonių statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Nijolė Jakubčionienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

nijole.jakubcioniene@stat.gov.lt

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4667

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-07-13

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-06-28
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-06-26
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Verslo paslaugų struktūros statistinio tyrimo tikslas – įvertinti verslo paslaugų įmonių gautų pajamų (apyvartos) už suteiktas paslaugas ar parduotus produktus pasiskirstymą pagal klientų buvimo vietą ir pagal paslaugų (produktų) rūšis, ir parengtą statistinę informaciją pateikti vartotojams.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1 ver.)

3.3 Sektorinė aprėptis

EVRK 2 red. klasės: 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; 69 Teisinė ir apskaitos veikla; 71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė; 73 Reklama ir rinkos tyrimas; 78 Įdarbinimo veikla. EVRK 2 red. grupės: 58.2 Programinės įrangos leidyba; 63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverio paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla; 70.2 Konsultacinė valdymo veikla.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Įmonė – gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimo teisę.

Pardavimo pajamos (apyvarta) – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui (klientui). Į pardavimo pajamas įeina visi prekėms ir paslaugoms taikomi muitai ir mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (PVM). Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tiriamos visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, kurių ekonominės veiklos rūšys pagal EVRK 2 red. yra 58.2, 62, 63.1, 69, 70.2. 71, 73, 78.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2008 m. kasmet rengiama statistinė informacija apie 62 ir 78 skyrių, 58.2, 63.1 ir 73.1 grupių įmonių ekonominę veiklą.

Kas dveji metai – informacija apie 69.1, 69.2, 70.2 grupių įmonių veiklą. 

Nuo 2009 m. - kas dveji metai apie 71.2 ir 73.2 grupių, 71.11 ir 71.12 klasių įmonių veiklą.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Pardavimo pajamų struktūra – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Kasmet ir kas dvejus metus

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Paslaugos -> Metiniai paslaugų įmonių rodikliai -> Verslo paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM))

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Paslaugos

Verslo paslaugų statistikos vadovas, skirtas VIII priedui (tik anglų kalba).

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos statistinės informacijos kokybė. Papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė atliekama makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais bei atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas yra atliekamas taikant imčių metodus. Statistinis ūkio subjektų registras naudojamas imties ėmimo sąrašui sudaryti. Imties planas yra sluoksninė paprastoji atsitiktinė imtis.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2017 m. statistinio vieneto neatsakymo lygis – 5,8 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 18 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2008 m. - statistinė informacija apie 62, 78 skyrių, 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 73.1 grupių įmonių veiklą.

Nuo 2009 m. - statistinė informacija apie 71.2 ir 73.2 grupių, 71.11 ir 71.12 klasių įmonių veiklą.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pardavimo pajamos (apyvarta) suderintos su verslo struktūros statistinio tyrimo duomenimis pagal įmones (įmonės veiklos ataskaita F-01 metinė) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas statistinei ataskaitai pildyti yra 43 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis – verslo paslaugų įmonių pajamų struktūros statistinis tyrimas. Papildomi šaltiniai – verslo struktūros statistinio tyrimo pardavimo pajamų statistiniai duomenys pagal įmones (įmonės veiklos ataskaita F-01 metinė) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Kasmet tiriamos įmonės, kurių pagrindinė veikla pagal EVRK 2 red. yra: 58.2 Programinės įrangos leidyba; 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; 63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverio paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla; 73.1 Reklama; 78 Įdarbinimo veikla.

Kas dveji metai tiriamos įmonės, kurių pagrindinė veikla pagal EVRK 2 red. yra: 69.1 Teisinės paslaugos; 69.2 Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugos; 70.2 Valdymo konsultacijų paslaugos; 71.11 Architektūros paslaugos; 71.12 Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos; 71.2 Techninis tikrinimas ir analizė; 73.2 Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

Įmonių statistiniai duomenys pateikiami statistinėse metinėse ataskaitose PS-01 – PS-10.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų įvedimas kontroliuojamas naudojant programą, kuri atlieka klaidų paiešką. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl klaidų ar praleistų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Statistinių duomenų įvedimo kontrolės reikalavimai pateikiami programavimo darbo techninėje užduotyje.

Gauti tyrimo rezultatai pagal kiekvieną tiriamos veiklos rūšį 2-4 ženklų lygiu lyginami su verslo struktūros statistinio metinio tyrimo rezultatais (įmonės veiklos ataskaita F-01 metinė). Gautų rezultatų suderinamumas neviršija 2 proc. Palyginamos ir pardavimo pajamos, apskaičiuotos pagal klientų buvimo vietą ir produktų rūšis, jos skiriasi ne daugiau 2 proc. Nustačius didesnius nukrypimus, pakartotinai tikrinami statistiniai duomenys ir svoriai, skaičiavimas atliekamas iš naujo.

 

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Verslo paslaugų struktūros statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija