Verslo tendencijos pramonėje

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rima Pieviškienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rima.pieviskiene@stat.gov.lt 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4644

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4872

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-01-31

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-05-29
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-05-28
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinės informacijos rengimo tikslas – remiantis pramonės sektoriaus įmonių statistiniais duomenimis apie įvykusius arba būsimus pokyčius, apskaičiuoti pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį verslo klimatą pramonės sektoriuje, ir palyginti verslo tendencijas su ES šalimis.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Tyrimas apima apdirbamosios gamybos veiklos įmones.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pramonės sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos vertinimo, gamybos prognozės ir atsargų lygio vertimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Atsakymų balansas – rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į anketoje pateiktus klausimus skirtumas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų nuosavybės formų įmonės, vykdančios pramoninę veiklą (EVRK 2 red. C sekcija, išskyrus 19 skyrių)

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2003 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Atsakymų balansas – proc.

Pasitikėjimo rodiklis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1997 m. liepos 15 d. Europos Komisijos sprendimas (E/97/1419-C(97)2241) dėl suderintos ES verslo ir vartotojų tyrimų programos.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbiamas paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Verslo tendencijos -> Mėnesinės verslo tendencijos -> Verslo tendencijos pramonėje)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Europos Komisijos Verslo ir vartotojų tyrimų duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Verslo tendencijos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Esant išsiskiriančioms reikšmėms, nustatoma neatitikties priežastis ir duomenys redaguojami įmonių lygmeniu: su įmonėmis išsiaiškinamas duomenų teisingumas ir duomenys patvirtinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Rodikliai yra skelbiami EVRK 2 red. 2 ženklų lygiu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

3,3

2,3

2,7

4,5

2,9

 

 

 

 

 

 

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama ne vėliau kaip ataskaitinio mėnesio paskutinę darbo dieną.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2003 m. – bendra pramonės sektoriaus (EVRK 2 red. C sekcija) laiko eilutė;

Nuo 2007 m. – pagal pramonės sektoriaus veiklos rūšis EVRK 2 red. 2 ženklų lygiu.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pramonės sektoriaus pasitikėjimo rodiklis yra suderintas su kitomis ES valstybėmis pagal Europos Komisijos reikalavimus. Rodiklio skaičiavimo metodika parengta vadovaujantis suderinta ES verslo ir vartotojų tyrimų programa.

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, skirtas paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinei anketai A-01 pildyti, – 21 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra verslo tendencijų pramonėje statistinis tyrimas, atliekamas nupjautinės atrankos metodu. 

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnuo

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu, telefonu. Atrinktos įmonės pildo statistinę pramonės įmonės verslo tendencijų anketą A-01.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas jų tikrinimas ir tinkamumo patvirtinimas. Tikrinimo metu nustatoma ar duomenys atitinka matematines bei logines kontrolės sąlygas. Nustačius neatitikimus, statistiniai duomenys ištaisomi atsižvelgiant į klaidos pobūdį. Ignoruotinos klaidos taisomos, atsižvelgiant į respondento nurodytą klaidos priežastį. Privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Surinkus visus duomenis, pakartojamas duomenų tikrinimas: nustatomos išskiriančios reikšmės, įvertinamas suvestinių duomenų palyginamumas, tarpusavio suderinamumas ir patvirtinamas statistinių duomenų tinkamumas. 

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų įvedimas, redagavimas, suvestinių duomenų skaičiavimas ir analizė, vadovaujantis Verslo tendencijų statistinio tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

The Joint Harmonised EU Programme Of Business and Consumer Surveys, User Guide, DG ECFIN, European Commission, 2017.