Vietinio turizmo statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Žalnierūnienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

loreta.zalnieriuniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4636

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-25

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-12-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-12-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Vietinio turizmo statistinio tyrimo tikslas – įvertinti po Lietuvą keliaujančių Lietuvos gyventojų, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Pasaulio šalys ir teritorijos.

3.3 Sektorinė aprėptis

Lietuvos gyventojai, keliaujantys į vienadienes keliones arba į keliones su nakvyne po Lietuvą

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vietinių vienadienių lankytojų skaičius – lankytojų, kurie keliaudami neapsistojo nakčiai, skaičius.

Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – kelionių, kurių metu lankytojai, keliaudami savo šalyje, neapsistojo nakčiai, skaičius.

Vietinių turistų skaičius – lankytojų, kurie keliaudami savo šalyje apsistojo bent vienai nakčiai, skaičius.

Vietinių turistų kelionių skaičius – kelionių, kurių metu lankytojai, keliaudami savo šalyje, apsistojo bent vienai nakčiai, skaičius.

Vietinių turistų nakvynių skaičius – keliaujant savo šalyje praleistų naktų skaičius.

Kelionės išlaidos – bendros vienadienio lankytojo arba turisto vartojimo išlaidos, susijusios su kelione arba patiriamos jos metu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

15 metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

15 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, apskritis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vietinių vienadienių lankytojų skaičius – tūkst. asmenų;

Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

Vietinių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

Vietinių vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

Vietinių turistų skaičius – tūkst. asmenų;

Vietinių turistų kelionių skaičius – tūkst. kelionių;

Vietinių turistų nakvynių skaičius – tūkst. nakvynių;

Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

Vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

Kelionės išlaidos – mln. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L192, p. 17);
2011 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1051/2011 kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos nuostatos dėl kokybės ataskaitų struktūros ir duomenų perdavimo;
2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 81/2013, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1051/2011 nuostatos dėl mikroduomenų rinkmenų, teikiamų perduodant duomenis;
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie vietinį ir išvykstamąjį turizmą skelbiamas 85 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Turizmas Lietuvoje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika ->Turizmas ->Vietinis turizmas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Pagrindinių rodiklių variacijos koeficientai (santykinės standartinės paklaidos), pasirinktos pagrindiniu paklaidos matu, neviršija 6 proc. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais. Nuo 2008 m. skelbiami variacijos koeficientai ir neatsiskaitymo lygis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Įverčių kokybei įvertinti kiekvieną ketvirtį skaičiuojama vietinių vienadienių lankytojų, vietinių turistų, jų kelionių, nakvynių ir išlaidų sumos santykinė standartinė paklaida (proc.), kuri neviršija 6 proc. Šiame tyrime įverčiai yra laikomi tiksliais, jei jų variacijos koeficientas neviršija 8 proc.

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Vienadienių lankytojų skaičius

Vienadienių lankytojų kelionių skaičius

Vienadienių lankytojų išlaidos

Turistų skaičius

Turistų kelionių skaičius

Nakvynių skaičius

Turistų išlaidos

 

2,2

1,9

1,9

 

2,8

2,3

2,6

 

3,9

3,3

5,1

 

4,4

2,6

2,5

 

4,9

2,8

2,7

 

5,0

4,6

4,2

 

5,0

3,5

3,4

 

14.3

Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

24,2

27,0

25,6

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 85 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Kelionių ir nakvynių skaičius yra suderintas su apgyvendinimo paslaugų statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderintos.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vienas respondentas ketvirtinei vietinio turizmo statistinio tyrimo anketai TUR-03 pildyti skiria vidutiniškai 20 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Atrankinis statistinis tyrimas, vykdomas apklausiant Lietuvos gyventojus.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami klausėjams tiesiogiai apklausiant gyventoją ir užpildant Gyventojų turistinių kelionių statistinio tyrimo anketą TUR-03.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinamos loginės ir aritmetinės klaidos, kurios buvo padarytos respondento, taip pat atsiradusios įvedant ar apdorojant duomenis. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį - ignoruotina ir privaloma taisyti. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra – pakartotinis redagavimas. Neatsakymo į atskirą klausimą atveju trūkstamo kintamojo reikšmė įrašoma naudojant tinkamą įrašymo metodą.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas statistinių duomenų redagavimas, įvedimas, tikrinamas loginis ryšys tarp kintamųjų, neatsakymų į klausimus vertinimas, naudojant vidurkio metodą kiekybiniams kintamiesiems ir artimiausio kaimyno metodą kokybiniams kintamiesiems, svorių kalibravimas, parametrų vertinimas tikimybinių imčių metodais. Vietinio turizmo statistinio tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

Tourism Statistics Data Transmission Compendium, 2007: Eurostat methodologies and working papers, Luxembourg: Eurostat.