Vietos vienetų skaičius

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Ūkio subjektų registro skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Daiva Vainorienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

daiva.vainoriene@stat.gov.lt  

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4766

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4787

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-04-24

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-04-27
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-04-27
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Vietos vienetų duomenų atnaujinimo tikslas - pateikti vartotojams statistinę informaciją apie šalies teritorijos administraciniuose vienetuose esančius vietos vienetus ar jų dalis, dirbančių asmenų skaičiaus pokyčius ir atsižvelgiant į tai rengti įvairių sričių statistinę informaciją teritoriniu lygmeniu.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK)

 

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovių, finansų bendrovių, valdžios, namų ūkių, namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijų, likusio pasaulio sektoriai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vietos vienetas – administraciškai ar geografiškai apibrėžtoje vietovėje esantis klasifikuojamas institucinis vienetas arba jo dalis (pvz., dirbtuvė, cechas, fabrikas, parduotuvė, restoranas, kavinė, sandėlis, įstaiga ir kt.), kur vykdoma ekonominė veikla (skirtingu adresu) ir dirba vienas ar daugiau darbuotojų.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Lietuvoje veikiančios visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, kuriose dirba 20 ir daugiau darbuotojų ir kurios turi vieną ar daugiau neregistruotų ar valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre registruotų vietos vienetų

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2002 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Kovo 31 d.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 10) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1);

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L 61, p. 6).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

 

10.2

Leidiniai

 

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Veikiantys ūkio subjektai -> Veikiančių ūkio subjektų rodikliai -> Vietos vienetų skaičius metų pradžioje)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Veikiantys ūkio subjektai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinių duomenų kontrolė atliekama įrašant statistinius duomenis, tikrinant loginius bei aritmetinius ryšius tarp statistinių rodiklių. Abejotini statistiniai duomenys išsiaiškinami su įmonėmis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Neatsiskaitymo lygis yra minimalus, apie 1 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Neatsiskaitymo lygis yra minimalus, apie 1 proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie vietos vienetus skelbiama 4 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama pagal savivaldybes.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2002 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai pildyti, - 70 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra atrankinio statistinio tyrimo ir administracinių šaltinių – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“), Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių mokėtojų registro, Juridinių asmenų registro duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Statistinis tyrimas atliekamas kas dvejus metus. Tais metais, kai tyrimas neatliekamas, Vietos vienetų registras kas ketvirtį papildomas Mokesčių mokėtojų registro duomenimis.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika. Tyrimo klausimynas Vietos vienetų statistinių duomenų atnaujinimo statistinė ataskaita Ū-03 (kas 2 metai).

Statistinės ataskaitos forma reguliariai testuojama ir, prireikus, tobulinama, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, taikomos tikrinimo procedūros: atliekamas duomenų verifikavimas įvedimo metu ir klaidų taisymas pagal klaidų protokolą; patikrinamas duomenų išsamumas, nustatomas praleistų reikšmių ir respondentų neatsiskaitymo lygis; atliekamas pakartotinas redagavimas, kai analizuojant pirminių duomenų masyvą nustatomos ir ištaisomos išskirtys. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Vietos vienetų duomenų atnaujinimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-