Information on this webpage is not translated into English.

...

Apklausų organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (valstybės tarnautojo, 8 koeficientas)


Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

5. Prižiūri Integruotos statistikos informacinės sistemos posistemę skirtą gyventojų statistinių apklausų organizavimui ir vykdymui (toliau – sistema), informuoja sistemos administratorius apie sistemos veikimo sutrikimus, fiksuoja sistemos veikimo klaidas ir pakeitimus, stebi jų įvykdymą, tikrina ir tvirtina sistemos priežiūros ataskaitas.

6. Tvarko sistemos naudotojų duomenis, priskiria naudotojus atskiroms naudotojų grupėms, tvarko naudotojų ar naudotojų grupių prieigos teises.

7. Konsultuoja sistemos naudotojus, aprašo naujus tyrimus sistemoje, tikslina senų statistinių tyrimų meta informaciją, paskirsto respondentus tarnautojams (klausėjams), priskiria respondentų sąrašus tiriamajam laikotarpiui, formuoja laiškus respondentams, stebi gyventojų savarankišką anketų pildymą, siunčia elektroninius priminimus apie dalyvavimą apklausoje.

8. Kuria ataskaitas apie gyventojų statistinių apklausų organizavimą ir atlikimą, atlieka užklausas sistemos duomenų bazėje, kartą per metus organizuoja sistemos naudotojų (gyventojų) nuomonių tyrimą, analizuoja gautus tyrimo rezultatus, teikia siūlymus dėl sistemos modernizavimo.

9. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. balandžio 20 d.

______________________________
 


 


Document updated: 2021-12-30