???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 2,6 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 714,5 EUR (2 467 Lt), valstybės1 sektoriuje – 748,1 EUR (2 582,9 Lt), privačiajame sektoriuje – 696,3 EUR (2 404,1 Lt) ir, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,6 proc.: valstybės sektoriuje – 2,9 proc., privačiajame sektoriuje – 2,3 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 553,9 EUR (1 912,6 Lt) ir, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 2,4 proc.: valstybės sektoriuje – 578,1 EUR (1 996,2 Lt), arba 2,7 proc. daugiau, privačiajame – 540,8 EUR (1 867,3 Lt), arba 2,1 proc. daugiau.

Realusis darbo užmokestis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,3 proc.: valstybės sektoriuje – 2,6 proc., o privačiajame – 2 proc.

Darbo užmokesčio augimą 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, lėmė sezoniškumas, nuo 2014 m. spalio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai, priemokos, piniginės išmokos ir kitos priežastys.

____________________
1 Valstybės sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis2 šalies ūkyje ketvirčiais

______________
2 Be individualiųjų įmonių.

Per metus darbo užmokestis sparčiau augo privačiajame sektoriuje nei valstybės sektoriuje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 5,4 proc.: valstybės sektoriuje – 5,1 proc., privačiajame – 5,7 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 5,7 proc.: valstybės sektoriuje – 5,4 proc., privačiajame – 6 proc. Neto darbo užmokesčio dydžiui įtakos turėjo nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta neapmokestinamojo pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.

Realusis darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 5,7 proc.: valstybės sektoriuje – 5,4 proc., privačiajame – 6 proc. Realiojo darbo užmokesčio didėjimą lėmė sparčiau nei vartojimo prekių ir paslaugų kainos augęs neto darbo užmokestis.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

______________
1 Be individualiųjų įmonių.

Ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, labiausiai padidėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo įmonėse (12,7 proc.), meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (7,4 proc.), transporto ir saugojimo (4,8 proc.), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įstaigose (4,1 proc.).

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje taip pat išaugo visų veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose – nuo 2,4 proc. švietimo iki 13,1 proc. meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos.

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį

______________
1 Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį

Palyginti su ankstesniu ketvirčiu
Procentais

Palyginti su atitinkamu 2013 m. ketvirčiu
Procentais

______________
1 Be individualiųjų įmonių.

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba
D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas
I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

714,5

774,1

657,3

553,9

596,9

512,7

Valstybės sektorius

748,1

849,7

693,5

578,1

651,4

538,8

Privatusis sektorius

696,3

748,8

627,9

540,8

578,7

491,5

______________
1 Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir darbuotojų lytį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis –
100 procentų

Atitinkamas 2013 m. ketvirtis –
100 procentų

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,6

102,9

102,3

105,4

106,0

104,8

Valstybės sektorius

102,9

103,3

102,7

105,1

105,9

104,7

Privatusis sektorius

102,3

102,7

101,9

105,7

106,3

105,1

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,4

102,7

102,1

105,7

106,1

105,2

Valstybės sektorius

102,7

103,1

102,5

105,4

105,9

105,1

Privatusis sektorius

102,1

102,5

101,8

106,0

106,4

105,6

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,3

102,6

102,0

105,7

106,1

105,2

Valstybės sektorius

102,6

103,0

102,4

105,4

105,9

105,1

Privatusis sektorius

102,0

102,4

101,7

106,0

106,4

105,6

______________
1 Be individualiųjų įmonių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtąjį ketvirtį šalies ūkyje sumažėjo 7,7 tūkst.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 7,7 tūkst. (0,7 proc.): valstybės sektoriuje 0,8 tūkst. padidėjo (0,2 proc.), o privačiajame sektoriuje sumažėjo 8,5 tūkst. (1,1 proc.). Labiausiai darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo (13,2 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (6,3 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonėse (4,9 proc.).

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 29,1 tūkst. (2,5 proc.). Tai lėmė 4,6 proc. padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Valstybės sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 1,3 proc.

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.


2015 m. pirmojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2015 m. gegužės 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.