???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tiesioginės užsienio investicijos 2016 m.


Išankstiniais duomenimis, 2016 m. tiesioginių užsienio investicijų srautas į Lietuvą ir tiesioginių Lietuvos investicijų srautas užsienyje mažėjo, skelbia Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame pranešime apžvelgiamos tiesioginės užsienio investicijos, suskaičiuotos kryptiniu principu, t. y. įvertinus priešpriešines investicijas. Dėl to duomenys skiriasi nuo tiesioginių užsienio investicijų informacijos, pateiktos mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansuose, juose šios investicijos apskaičiuotos turto ir įsipareigojimų principu.

Atkreipiame dėmesį, kad skaičiuojant 2016 m. ketvirtojo ketvirčio tiesiogines užsienio investicijas buvo patikslinti 2016 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių tiesioginių užsienio investicijų duomenys.

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

Išankstiniais duomenimis, 2016 m. tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje mažėjo ir jų neigiamas srautas sudarė 187,9 mln. EUR. Tai lėmė 392,1 mln. EUR mažėjusios investicijos į skolos priemones. 2015 m. TUI srautas Lietuvoje  buvo 784,8 mln. EUR, jį lėmė didėjusios reinvesticijos ir investicijos į nuosavybės priemones.

1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje
Mln. eurų

 

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Iš viso

–187,92

784,76

–17,58

Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

70,95

169,16

908,06

Reinvesticijos

133,27

770,18

–149,47

Skolos priemonės

–392,14

–154,58

–776,17

 

2016 m. Lietuvoje sparčiausiai didėjo Lenkijos (247,5 mln. EUR), Vokietijos (145,6 mln. EUR), Kipro (125,5 mln. EUR) ir Norvegijos (106,6 mln. EUR) TUI, o daugiausia mažėjo Švedijos (–553,1 mln. EUR), Jungtinės Karalystės (–152,5 mln. EUR), Šveicarijos (–138,6 mln. EUR) ir Liuksemburgo (–77,9 mln. EUR) TUI.

Per praėjusius metus TUI didėjo į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (199,6 mln. EUR), didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą (188,6 mln. EUR), o labiausiai mažėjo investicijos į finansinę ir draudimo veiklą (–468,9 mln. EUR) ir apdirbamąją gamybą (–123,2 mln. EUR).

1 pav. Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje
Mln. eurų


2016 m. gruodžio pabaigoje sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 13,1 mlrd. EUR. Per 2016 m. jų suma sumažėjo 430,6 mln. EUR (3,2 proc.). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 4 586 EUR TUI (2015 m. gruodžio 31 d. – 4 673 EUR).

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje daugiausia yra investavę šių šalių investuotojai: Švedijos – 2,5 mlrd. EUR (19,1 proc. visų TUI), Nyderlandų – 1,6 mlrd. EUR (12,1 proc.), Vokietijos – 1,3 mlrd. EUR (10,1 proc.), Lenkijos – 957,8 mln. EUR (7,3 proc.), Norvegijos – 919,2 mln. EUR (7 proc.), ir Estijos – 696,4 mln. EUR (5,3 proc.). Sukauptosios TUI iš ES valstybių narių sudarė 10,7 mlrd. EUR (82,1 proc. visų TUI), tokios investicijos iš euro zonos šalių – 6,4 mlrd. EUR (49,2 proc.).

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Mln. eurų

 

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Iš viso

13 066,24

13 496,82

12 746,53

Nuosavybės priemonės

11 622,05

11 616,36

10 746,65

Skolos priemonės

1 444,19

1 880,46

1 999,88


2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia investuota į finansinę ir draudimo veiklą – 3,1 mlrd. EUR (23,5 proc. visų TUI), apdirbamąją gamybą – 2,6 mlrd. EUR (19,9 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 1,8 mlrd. EUR (13,7 proc.), nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 1,7 mlrd. EUR (12,8 proc.), informacijos ir ryšių veiklą – 1,1 mlrd. EUR (8,4 proc.). Iš apdirbamosios gamybos daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 936,8 mln. EUR (36 proc. visų apdirbamosios gamybos TUI), ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą – 488,5 mln. EUR (18,8 proc.).

Tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje

2016 m. užfiksuotas neigiamas 123,1 mln. EUR tiesioginių Lietuvos investicijų (TLI) srautas užsienyje. Jį lėmė mažėjusios investicijos į skolos priemones ir nuosavybės priemones, atitinkamai (–133 ir  –28,2 mln. EUR).

3 lentelė. Tiesioginių Lietuvos investicijų srautas užsienyje
Mln. eurų

 

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Iš viso

–123,10

76,45

–22,19

Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

–28,21

74,22

58,44

Reinvesticijos

38,10

43,05

–37,61

Skolos priemonės

–132,99

–40,82

–43,02

 

2 pav. Tiesioginių Lietuvos investicijų srautas užsienyje
Mln. eurų


2016 m. Lietuvos investicijos daugiausia išaugo Kipre (68,5 mln. EUR), Latvijoje (22,5 mln. EUR) ir Rusijoje (13,2 mln. EUR), o sparčiausiai TLI užsienyje mažėjo Estijoje (–116,5 mln. EUR) ir Nyderlanduose (–83,9 mln. EUR).

Praėjusiais metais didėjo Lietuvos investicijos užsienyje į finansinę ir draudimo veiklą (36,2 mln. EUR), didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą (35,6 mln. EUR), administracinę ir aptarnavimo (19,7 mln. EUR), informacijos ir ryšių (9,9 mln. EUR) veiklas. Labiausiai mažėjo investicijos į profesinę, mokslinę ir techninę (–150,2 mln. EUR) ir nekilnojamojo turto operacijų (–50,4 mln. EUR) veiklas.

2016 m. pabaigoje sukauptosios TLI užsienyje sudarė 2,3 mlrd. EUR. Per 2016 m. jų suma sumažėjo 133,3 mln. EUR, arba 5,6 proc. Sukauptosios TLI į ES valstybes nares sudarė 2 mlrd. EUR (90,3 proc. visų TLI užsienyje), o tokios investicijos į euro zonos šalis – 1,6 mlrd. EUR (71,3 proc.).

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia investuota Liuksemburge (duomenys konfidencialūs), Nyderlanduose – 408,8 mln. EUR (18,1 proc. visų TLI užsienyje), Latvijoje – 327,5 mln.  EUR (14,5 proc.), Lenkijoje – 300,8 mln. EUR (13,3 proc.), Kipre – 258,8 mln. EUR (11,4 proc.), ir Estijoje – 131,4 mln. EUR (5,8 proc.).

4 lentelė. Sukauptosios tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje
Mln. eurų

 

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Iš viso

2 263,82

2 397,09

2 286,51

Nuosavybės priemonės

2 104,69

2 073,53

1 939,12

Skolos priemonės

159,13

323,56

347,39


2016 m. pabaigoje Lietuvos įmonės užsienyje daugiausia buvo investavusios į finansinę ir draudimo veiklą – 793 mln. EUR (35 proc. visų TLI užsienyje), didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 434,9 mln. EUR (19,2 proc.), apdirbamąją gamybą – 382,1 mln. EUR (16,9 proc.) ir profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 283,5 mln. EUR (12,5 proc.). Iš apdirbamosios gamybos daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 297,4 mln. EUR, arba 77,8 proc. visų TLI į apdirbamąją gamybą.

Išsamesnė statistinė informacija apie sukauptąsias TUI Lietuvoje ir TLI užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis pateikiama priede.

 

2017 m. birželio mėn. bus paskelbti 2017 m. pirmojo ketvirčio TUI duomenys.

2017 m. rugsėjo mėn. bus paskelbti patikslinti 2016 m. pirmojo–ketvirtojo ketvirčio TUI duomenys.

 

Sąvokos

Nuosavybės priemonės – įmonės nuosavas kapitalas, kurį sudaro nuosavybės vertybiniai popieriai, investicinių fondų akcijos, kita nuosavybė (pvz., nekilnojamasis turtas), reinvesticijos, rezervai, įtraukiami į nuosavą kapitalą.

Reinvesticijos – tiesioginio investuotojo pelno, kurio patronuojamosios įmonės arba partnerių įmonės nepaskirstė kaip dividendų, dalis ir filialų pelnas, nepervestas tiesioginiam investuotojui.

Skolos priemonėms priskiriamos paskolos, skolos vertybiniai popieriai, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kitos mokėtinos ir gautinos sumos.

___________________________________

Priedas

1 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas

 

2016-12-31

2015-12-31

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2015-12-31, %

mln. EUR

struktūra, %

Iš viso

13 066,24

100,0

–3,2

13 496,82

100,0

Švedija

2 496,73

19,1

–20,0

3 122,24

23,1

Nyderlandai

1 585,68

12,1

–6,2

1 691,33

12,5

Vokietija

1 315,42

10,1

5,5

1 246,53

9,2

Lenkija

957,82

7,3

37,9

694,74

5,1

Norvegija

919,18

7,0

9,9

836,18

6,2

Estija

696,41

5,3

0,7

691,53

5,1

Kipras

660,88

5,1

42,3

464,58

3,4

Danija

591,06

4,5

4,6

564,83

4,2

Suomija

588,29

4,5

4,1

564,89

4,2

Malta

405,42

3,1

–7,1

436,60

3,2

Kitos šalys

2 849,35

21,9

–10,5

3 183,37

23,8

 

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis

 

2016-12-31

2015-12-31

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2015-12-31, %

mln. EUR

struktūra, %

Iš viso

13 066,24

100,0

–3,2

13 496,82

100,0

Finansinė ir draudimo veikla

3 077,07

23,5

12,9

3 532,09

26,2

Apdirbamoji gamyba

2 602,11

19,9

–5,8

2 761,85

20,5

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

1 795,51

13,7

11,4

1 611,20

11,9

Nekilnojamojo turto operacijos

1 671,24

12,8

14,2

1 948,64

14,4

Informacija ir ryšiai

1 100,51

8,4

–5,4

1 162,74

8,6

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

765,86

5,9

35,0

567,14

4,2

Transportas ir saugojimas

407,87

3,1

16,5

350,08

2,6

Privataus nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

367,97

2,8

12,8

326,27

2,4

Administracinė ir aptarnavimo veikla

345,29

2,6

9,1

316,46

2,3

Kitų rūšių veikla

932,81

7,3

1,4

920,35

6,9

 

3 lentelė. Sukauptosios tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje pagal šalis

 

2016-12-31

2015-12-31

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2015-12-31, %

mln. EUR

struktūra, %

Iš viso

2 263,82

100,0

–5,6

2 397,09

100,0

Liuksemburgas

-

Nyderlandai

408,79

18,1

–15,3

482,67

20,1

Latvija

327,52

14,5

11,8

292,84

12,2

Lenkija

300,79

13,3

2,7

292,92

12,2

Kipras

258,82

11,4

33,4

194,05

8,1

Estija

131,37

5,8

–38,4

213,19

8,9

Baltarusija

88,11

3,9

7,9

81,66

3,4

Rusija

82,70

3,7

16,6

70,94

3,0

Jungtinė Karalystė

73,36

3,2

2,2

71,75

3,0

Bulgarija

24,01

1,1

40,1

17,14

0,7

Ukraina

19,42

0,9

–65,7

56,60

2,4

Kitos šalys

-


– konfidencialūs duomenys.

4 lentelė. Sukauptosios tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje pagal ekonominės veiklos rūšis

 

2016-12-31

2015-12-31

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2015-12-31, %

mln. EUR

struktūra, %

Iš viso

2 263,82

100,0

–5,6

2 397,09

100,0

Finansinė ir draudimo veikla

793,01

35,0

4,6

758,08

31,6

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

434,85

19,2

24,7

348,72

14,5

Apdirbamoji gamyba

382,11

16,9

–13,8

443,04

18,5

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

283,47

12,5

–31,9

416,00

17,4

Administracinė ir aptarnavimo veikla

91,05

4,0

50,3

60,59

2,5

Nekilnojamojo turto operacijos

90,11

4,0

–51,5

185,77

7,7

Informacija ir ryšiai

67,39

3,0

17,2

57,51

2,4

Privataus nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

48,00

2,1

–11,1

53,99

2,3

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

29,58

1,3

–7,3

31,92

1,3

Statyba

23,00

1,0

8,4

21,21

0,9

Kitų rūšių veikla

21,25

1,0

4,9

20,26

0,9Kontaktinė informacija :

Svetlana Šilgalienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus viršininkė
Tel. (8 5) 268 0410
El. p. ssilgaliene@lb.lt
www.lb.lt

Lina Volbikaitė
Lietuvos statistikos departamento
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4682
El. p. lina.volbikaite@stat.gov.lt
osp-beta.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.