???warnOperationFailedBecauseWarning???

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

2016 M. MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS SUDARĖ 13,4 PROC.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje1, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, 2016 m. sudarė 13,4 proc. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 0,4 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Didžiausias – 38,3 proc. – moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2016 m. buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse, informacijos ir ryšių – 29,9 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 29,6 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo ne teisinio, o socialinio ir ekonominio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

1 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2016 m.
Procentais


1 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2012–2016 m. 2

Procentais

 

2012

2013

2014

2015

2016

B–S Šalies ūkis

11,4

11,5

12,4

13,0

13,4

B–S(−O) Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą

11,9

12,2

13,3

14,2

14,4

B–N Verslas

17,0

16,8

17,5

18,0

17,8

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3,9

6,0

4,2

5,2

5,6

C Apdirbamoji gamyba

26,9

26,2

25,8

26,2

26,0

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

10,6

9,9

10,0

9,3

9,3

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

14,6

15,1

16,4

15,8

14,7

F Statyba

–0,7

–1,2

2,2

3,0

1,6

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

20,0

22,0

22,6

24,0

24,4

H Transportas ir saugojimas

–2,7

–3,9

–4,2

–6,8

–6,3

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

11,8

9,3

12,1

13,9

13,4

J Informacija ir ryšiai

26,4

27,8

28,8

29,5

29,9

K Finansinė ir draudimo veikla

40,0

39,9

39,9

38,5

38,3

L Nekilnojamojo turto operacijos

15,3

15,2

15,0

14,5

13,9

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

14,6

19,8

17,4

17,4

16,0

N Administracinė ir aptarnavimo veikla

12,4

12,5

13,5

14,1

14,3

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

4,9

4,1

3,2

2,0

3,6

P Švietimas

–0,4

–0,1

3,1

2,5

2,8

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

28,6

28,3

31,6

34,3

29,6

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

13,4

12,3

11,6

12,5

12,1

S Kita aptarnavimo veikla

23,5

18,1

20,0

20,0

18,9


Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo veiklų, 2016 m. sudarė 14,4 proc. (valstybės sektoriuje – 13,7 proc., privačiajame – 17,6 proc.) ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 0,2 procentinio punkto (valstybės sektoriuje sumažėjo 0,7, o privačiajame padidėjo 0,1 procentinio punkto).

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei viešojo valdymo ir gyny­bos; privalomojo socia­linio draudi­mo veiklų, 2016 m. buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (20 proc.) grupėje, o mažiausias – vyresnių nei 65 metų darbuotojų (13,8 proc.) amžiaus grupėje.

2 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal darbuotojų amžių 20152 ir 2016 m.

Procentais


2 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal sektorius ir darbuotojų amžių 2012–2016 m.2

Procentais

 

B–S
 

B–S(−O)

iš jo pagal

sektorius

darbuotojų amžių, metais

valstybės

privatųjį

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

65

2016

13,4

14,4

13,7

17,6

14,1

17,3

20,0

11,2

10,3

13,8

2015

13,0

14,2

14,4

17,5

13,9

16,7

20,3

11,4

11,4

14,2

2014

12,4

13,3

13,7

16,6

10,5

13,1

18,8

11,3

10,6

14,7

2013

11,5

12,2

12,6

16,0

8,4

11,5

17,5

10,8

9,4

11,2

2012

11,4

11,9

12,4

16,2

7,4

10,7

17,0

10,5

9,0

8,7


DIDŽIAUSIAS MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS ESTIJOJE, MAŽIAUSIAS – ITALIJOJE IR LIUKSEMBURGE

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis3 Europos Sąjungoje (ES) 2015 m. sudarė 16,3 proc. ir per metus sumažėjo 0,4 procentinio punkto. 2015 m. mažiausias mo­te­rų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo Italijoje ir Liuksemburge (5,5 proc.), o didžiausias – Estijoje (26,9 proc.).

3 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis ES šalyse4 2015 m.

Procentais

––––––––––––––––––––––––––
1 Įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.
2 2012–2015 m. patikslinti duomenys.
3 Pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą (B–S(–O), EVRK 2 red.).
4 Graikija – 2010 m. duomenys, Airija, Kroatija, Malta – 2014 m. duomenys.
* Išankstiniai duomenys.

e Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.

Duomenų patikslinimas

2011–2015 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio duomenys yra perskaičiuoti remiantis 2014 m. darbo užmokesčio struktūros tyrimo, kuris atliekamas kas ketveri metai, duomenimis, atsižvelgiant į Eurostato metodinius reikalavimus.

Darbo užmokesčio atotrūkio skirtumas tarp skelbtų 2014 metinių duomenų ir paskaičiuotų atotrūkio rodiklių, remiantis 2014 m. darbo užmokesčio struktūros tyrimo duomenimis, taikant ekstrapoliacijos metodą, paskirstytas 2011, 2012 ir 2013 metų rodikliams. 2014 m. rodikliai skelbiami remiantis darbo užmokesčio struktūros tyrimo duomenimis, o 2015 m. rodikliai perskaičiuoti suderinant juos su 2014 m. minėto tyrimo duomenimis.

Sąvokos

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – santykinis arba absoliutusis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Skelbiamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklis išreiškiamas skirtumo tarp vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu, procentine dalimi.

Skaičiuojant moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį, į vidutinį valandinį bruto darbo užmokestį neįskaitomos nereguliariosios premijos, priedai ir priemokos. Rodiklis skaičiuojamas šalies ūkio, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos, įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Vilma Paciūnienė
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4853
El. p. vilma.paciuniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: