???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 PER 2017 M. TREČIĄJĮ KETVIRTĮ PADIDĖJO 1,4 PROC.

2017 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 850,8 EUR: valstybės sektoriuje2 – 851,8, privačiajame sektoriuje – 850,4 EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 1,4 proc.: valstybės sektoriuje – 1,1 proc., privačiajame sektoriuje – 1,6 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 667,3 EUR ir, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,3 proc.: valstybės sektoriuje jis sudarė 667,9 EUR, arba 1 proc. daugiau, privačiajame – 667 EUR, arba 1,4 proc. daugiau.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 1,2 proc.: valstybės sektoriuje – 0,9 proc., privačiajame – 1,3 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, lėmė didesnė darbų apimtis, sezoniškumas, padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bei kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais


PER METUS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 IŠAUGO 7,2 PROC.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 7,2 proc.: valstybės sektoriuje – 5,6 proc., privačiajame – 8,1 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,3 proc.: valstybės sektoriuje – 6,8 proc., privačiajame – 9,1 proc.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 3,7 proc.: valstybės sektoriuje – 2,3 proc. privačiajame – 4,5 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.
_________________

1Be individualiųjų įmonių.
2 Valstybės sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius

Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais


2017 M. TREČIĄJĮ KETVIRTĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PADIDĖJO DAUGELYJE EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONIŲ

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje[1] 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, labiausiai (5,4 proc.) padidėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (4 proc.) ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (2,5 proc.). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo: finansinėje ir draudimo (0,1), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (0,4 proc.), viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo (0,7 proc.) ir elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (7,1 proc.) veiklose.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 2,2 proc. (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo) iki 11,2 proc. (informacijos ir ryšių veikloje).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. trečiąjį ketvirtį

1Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. trečiąjį ketvirtį


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2017 m. trečiąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

850,8

920,5

781,9

667,3

715,0

620,1

Valstybės sektorius

851,8

965,9

792,5

667,9

746,1

627,3

Privatusis sektorius

850,4

907,4

774,1

667,0

706,1

614,7

_______________
1 Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2017 m. trečiąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

Atitinkamas 2016 m. ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,4

101,1

101,8

107,2

107,1

107,3

Valstybės sektorius

101,1

99,9

101,9

105,6

106,0

105,5

Privatusis sektorius

101,6

101,5

101,8

108,1

107,6

108,7

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,3

100,9

101,6

108,3

107,9

108,7

Valstybės sektorius

101,0

99,9

101,7

106,8

106,6

107,0

Privatusis sektorius

101,4

101,3

101,5

109,1

108,4

110,1

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,2

100,8

101,5

103,7

103,4

104,1

Valstybės sektorius

100,9

99,8

101,6

102,3

102,1

102,5

Privatusis sektorius

101,3

101,2

101,4

104,5

103,8

105,5

_______________
1 Be individualiųjų įmonių.

2017 M. TREČIĄJĮ KETVIRTĮ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS SUMAŽĖJO 0,3 PROC.

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 3,8 tūkst. (0,3 proc.): valstybės sektoriuje sumažėjo 7,1 tūkst. (1,9 proc.), privačiajame sektoriuje išaugo 3,3 tūkst. (0,4 proc.).

Per metus, 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 9,8 tūkst. (0,8 proc.). Tai lėmė 17,9 tūkst. (2,1 proc.) padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Valstybės sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 8,1 tūkst. (2,1 proc.).

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

 

2017 m. ketvirtojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2018 m. vasario 26 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: