???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 PER 2017 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ PADIDĖJO 4 PROC.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 884,8 EUR: viešajame sektoriuje2 – 906,7, privačiajame sektoriuje – 874 EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 4 proc.: viešajame sektoriuje – 6,4 proc., privačiajame sektoriuje – 2,8 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 690,5 EUR ir, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,5 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 705,5 EUR, arba 5,6 proc. daugiau, privačiajame – 683,1 EUR, arba 2,4 proc. daugiau.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,5 proc.: viešajame sektoriuje – 4,6 proc., privačiajame – 1,4 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, lėmė sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos bei kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais


PER METUS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 IŠAUGO 7,5 PROC.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 7,5 proc.: viešajame sektoriuje – 6,7 proc., privačiajame – 8 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,4 proc.: viešajame sektoriuje – 7,5 proc., privačiajame – 8,9 proc.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4 proc.: viešajame sektoriuje – 3,2 proc. privačiajame – 4,5 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

________________

1 Be individualiųjų įmonių.
2 Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius

Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais


2017 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PADIDĖJO DAUGELYJE EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONIŲ

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje[1] 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, labiausiai (24 proc.) padidėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo, švietimo (9,1 proc.) ir meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje (6,8 proc.). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo finansinėje ir draudimo (1,3), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (1,2 proc.) veikloje.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 2,5 proc. (kitos aptarnavimo veiklos) iki 19,8 proc. (kasybos ir karjerų eksploatavimo).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį

1 Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

884,8

949,7

821,1

690,5

735,0

646,9

Viešasis sektorius

906,7

1013,6

851,3

705,5

779,8

667,6

Privatusis sektorius

874,0

930,9

798,2

683,1

722,1

631,2

________________
1
Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

Atitinkamas 2016 m. ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

104,0

103,2

105,0

107,5

106,9

108,2

Viešasis sektorius

106,4

104,9

107,4

106,7

105,7

107,5

Privatusis sektorius

102,8

102,6

103,1

108,0

107,4

108,7

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,5

102,8

104,3

108,4

107,6

109,3

Viešasis sektorius

105,6

104,5

106,4

107,5

106,2

108,5

Privatusis sektorius

102,4

102,3

102,7

108,9

108,1

109,9

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,5

101,8

103,3

104,0

103,3

104,9

Viešasis sektorius

104,6

103,5

105,3

103,2

101,9

104,1

Privatusis sektorius

101,4

101,3

101,7

104,5

103,7

105,5

________________
1
Be individualiųjų įmonių.

2017 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS SUMAŽĖJO 4 TŪKSTANČIAIS

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 4 tūkst. (0,3 proc.): privačiajame sektoriuje sumažėjo 8,6 tūkst. (1 proc.), viešajame sektoriuje padidėjo 4,6 tūkst. (1,2 proc.), kurį lėmė padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius švietime (4,5 proc.).

Per metus, 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 12,4 tūkst. (1 proc.). Tai lėmė 17 tūkst. (2,1 proc.) padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Viešajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 4,6 tūkst. (1,2 proc.).

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

 

2018 m. pirmojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2018 m. gegužės 28 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: