???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 PER 2018 M. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ PADIDĖJO 1,2 PROC.

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) šalies ūkyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 895,2 EUR: viešajame sektoriuje2 – 885,2, privačiajame sektoriuje – 900 EUR ir 14,8 EUR viršijo viešojo sektoriaus vidurkį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 1,2 proc.: viešajame sektoriuje sumažėjo 2,4 proc., privačiajame sektoriuje išaugo 3 proc.

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 700,2 EUR ir, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 1,4 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 693,4 EUR ir buvo 1,7 proc. mažesnis, privačiajame – 703,5 EUR, ir buvo 3 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 1 proc.: viešajame sektoriuje sumažėjo 2,1 proc., privačiajame išaugo 2,6 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, lėmė padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) ir kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais


PER METUS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS ŠALIES ŪKYJE1 IŠAUGO 9,5 PROC.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 9,5 proc.: viešajame sektoriuje – 8,2 proc., privačiajame – 10,1 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,6 proc.: viešajame sektoriuje – 7,5 proc., privačiajame – 9,2 proc.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 5 proc.: viešajame sektoriuje – 4 proc., privačiajame – 5,6 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta MMA ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) bei kitos priežastys.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais

Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais


2018 M. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PADIDĖJO DAUGELYJE EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONIŲ

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai (12,3 proc.) padidėjo finansinėje ir draudimo veikloje, kitose išaugo nuo 0,5 iki 8,1 proc. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo 5 veiklose, labiausiai – 19,4 proc. – kasybos ir karjerų eksploatavimo, kitose – nuo 0,9 iki 3 proc.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 4,8 proc. (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos) iki 14,7 proc. (administracinės ir aptarnavimo bei informacijos ir ryšių veiklos).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. pirmąjį ketvirtį


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. pirmąjį ketvirtį


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2018 m. pirmąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

895,2

966,5

825,4

700,2

749,1

652,4

Viešasis sektorius

885,2

999,9

826,3

693,4

771,9

653,0

Privatusis sektorius

900,0

956,8

824,8

703,5

742,4

652,0


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2018 m. pirmąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2017 m. pirmasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,2

101,8

100,5

109,5

108,7

110,3

Viešasis sektorius

97,6

98,6

97,1

108,2

107,2

109,0

Privatusis sektorius

103,0

102,8

103,3

110,1

109,2

111,3

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,4

101,9

100,9

108,6

108,0

109,3

Viešasis sektorius

98,3

99,0

97,8

107,5

106,7

108,1

Privatusis sektorius

103,0

102,8

103,3

109,2

108,4

110,1

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,0

101,5

100,5

105,0

104,4

105,7

Viešasis sektorius

97,9

98,6

97,4

104,0

103,2

104,5

Privatusis sektorius

102,6

102,4

102,9

105,6

104,8

106,5


2018 M. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ŠALIES ŪKYJE IŠAUGO 7,7 TŪKST.

2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 7,7 tūkst. (0,6 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 1,9 tūkst. (0,5 proc.), privačiajame sektoriuje padidėjo 9,6 tūkst. (1,1 proc.), kurį lėmė padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius transporte ir saugojime (3,9 tūkst.), apdirbamojoje gamyboje (2,4 tūkst.), apgyvendinime ir maitinimo paslaugose (1,6 tūkst.) ir kitose veiklose.

Per metus, 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 8,2 tūkst. (0,7 proc.). Tai lėmė 11,8 tūkst. (1,4 proc.) padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Viešajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 3,6 tūkst. (0,9 proc.).

__________________

1 Be individualiųjų įmonių.

2 Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.


Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

 

2018 m. antrojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2018 m. rugpjūčio 27 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: