???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje1 per 2018 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 3,5 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 926,7 EUR: viešajame sektoriuje2 – 932,9 EUR, privačiajame sektoriuje – 923,8 EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 3,5 proc.: viešajame sektoriuje – 5,4 proc., privačiajame sektoriuje – 2,6 proc.

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 721,8 EUR ir, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 3,1 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 726,1 EUR ir buvo 4,7 proc. didesnis, privačiajame – 719,8 EUR ir buvo 2,3 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2 proc.: viešajame sektoriuje – 3,6 proc., privačiajame – 1,2 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, lėmė nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), didesnės darbų apimtys, sezoniškumas bei kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje1 išaugo 10,5 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 10,5 proc.: viešajame sektoriuje – 10,8 proc., privačiajame – 10,4 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 9,5 proc.: viešajame sektoriuje – 9,8 proc., privačiajame – 9,4 proc.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 6,7 proc.: viešajame sektoriuje – 7 proc., privačiajame – 6,6 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. ir nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta MMA ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) bei kitos priežastys.

_____________________________
1
Be individualiųjų įmonių.
2 Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

 

2018 m. antrąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis padidėjo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, labiausiai (14,4 proc.) padidėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse, kitose – nuo 1,2 iki 9,9 proc. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo (0,3 proc.) finansinėse ir draudimo įmonėse.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 6 proc. (viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo veiklos) iki 16,5 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklos).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. antrąjį ketvirtį

_____________________________
1 Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. antrąjį ketvirtį


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2018 m. antrąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

926,7

996,8

857,0

721,8

769,8

674,0

Viešasis sektorius

932,9

1 059,9

868,1

726,1

813,0

681,7

Privatusis sektorius

923,8

979,2

848,7

719,8

757,8

668,4

_____________________________
1 Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2018 m. antrąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2017 m. antrasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,5

103,1

103,8

110,5

109,4

111,6

Viešasis sektorius

105,4

106,0

105,1

110,8

109,6

111,7

Privatusis sektorius

102,6

102,3

102,9

110,4

109,5

111,6

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,1

102,8

103,3

109,5

108,7

110,4

Viešasis sektorius

104,7

105,3

104,4

109,8

108,8

110,5

Privatusis sektorius

102,3

102,1

102,5

109,4

108,7

110,4

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,0

101,7

102,2

106,7

105,9

107,6

Viešasis sektorius

103,6

104,2

103,3

107,0

106,0

107,7

Privatusis sektorius

101,2

101,0

101,4

106,6

105,9

107,6

_____________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


2018 m. antrąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 5,4 tūkst.

2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 5,4 tūkst. (0,4 proc.). Viešajame sektoriuje sumažėjo 0,9 tūkst. (0,2 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 6,3 tūkst. (0,7 proc.). Ypač privačiajame sektoriuje padidėjo vidutinis darbuotojų skaičius transporto ir saugojimo (3 tūkst.), statybos (1,8 tūkst.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (0,9 tūkst.) įmonėse.

Per metus, 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 5,4 tūkst. (0,4 proc.). Vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje padidėjo 10,7 tūkst. (1,3 proc.), o viešajame – sumažėjo 5,3 tūkst. (1,4 proc.).


Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.


2018 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2018 m. lapkričio 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: