???warnOperationFailedBecauseWarning???

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą


Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. gruodžio mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,5 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto mažesnė nei pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota infliacija, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI
Procentai

2018 m. gruodžio mėn. pagal SVKI apskaičiuota metinė (2018 m. gruodžio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) infliacija sudarė 1,8 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė, nei pagal VKI apskaičiuota infliacija.

2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI
Procentai

Skaičiuojant pagal SVKI, 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,5 proc. Pagal VKI apskaičiuotas mėnesinis kainų sumažėjimas sudarė 0,6 proc.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2018 m. gruodžio  mėn.

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose,

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2018 m. gruodžio mėn., palyginti su

vidutinis metinis

2017–2018 m. gruodžio mėn.
2016–2017 m. gruodžio mėn.

2018 m. lapkričio mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

–0,5

1,8

2,5

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

203,8

0,6

–0,4

­­1,5

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

78,2

 –1,0

3,5

4,0

Drabužiai ir avalynė

69,0

–2,5

–1,5

0,1

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

106,2

0,7

5,3

3,2

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

71,1

–0,5

2,0

0,7

Sveikatos priežiūra

58,1

–0,2

1,9

1,4

Transportas

154,9

–2,1

1,6

4,6

Ryšiai

28,8

–0,1

–1,7

–1,3

Poilsis ir kultūra

84,9

–0,2

0,9

2,2

Švietimas

12,9

0,0

3,6

3,1

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

55,0

0,0

5,4

5,2

Įvairios prekės ir paslaugos

77,1

–0,4

3,1

3,1

__________________________
1 Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose ECOICOP).


Bendrąjį vartotojų kainų pokytį, apskaičiuotą pagal SVKI, lemia ne tik produkto kainų pokyčio dydis, bet ir tai, koks yra išlaidų šiam produktui įsigyti lyginamasis svoris bendrose vartojimo išlaidose.


Didžiausia įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui pagal ECOICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases.


SVKI ir VKI skirtumai

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP 1999 klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

 

Sąvokos

Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir ankstesnių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Vartotojų kainų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.


2019 m. sausio mėn. kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI, skelbsime 2019 m. vasario 15 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: