???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas

 

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,4 proc.

  • Nedarbo lygis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 6,4 proc. Vyrų nedarbo lygis sudarė 7,4 proc., moterų – 5,4 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis sudarė 14,3 proc. ir per ketvirtį padidėjo 3,8 procentinio punkto.

  • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 93,7 tūkst. bedarbių, t. y. 4,8 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį padaugėjo 2 tūkst. ir buvo 30,3 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 15,2 tūkst.

  • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 379 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 1,3 tūkst.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, nepakito ir buvo 73,2 proc. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis 0,4 procentinio punkto viršijo moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,4 ir 73 proc.). 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,4 procentinio punkto ir 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 68,7 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 32,1 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 3,3 procentinio punkto.

 

2019 m. nedarbo lygis šalyje buvo 6,3 proc.

  • 2019 m. nedarbo lygis sudarė 6,3 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto didesnis nei 2018 m. Vyrų nedarbo lygis sudarė 7 proc., moterų – 5,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2019 m. sudarė 11,9 proc. ir buvo 0,8 procentinio punkto didesnis nei 2018 m. Ilgalaikio nedarbo lygis, palyginti su 2018 m., beveik nepakito ir sudarė 1,9 proc.

 

1 pav. Nedarbo lygis 2010–2019 m.
Procentai

  • 2019 m. buvo 92 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 12,8 tūkst. Per metus bedarbių skaičius padidėjo 2 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 0,5 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 28,2 tūkst., arba 30,6 proc. visų bedarbių, – tai 0,8 tūkst. mažiau nei 2018 m.

 

1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2018 m.

2019 m.

2019 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

90,0

92,0

95,1

90,2

88,9

93,7

vyrai

50,3

51,4

50,9

50,2

50,7

54,0

moterys

39,8

40,5

44,2

40,0

38,2

39,7

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

12,3

12,8

13,3

10,6

11,9

15,2

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2018 m.

2019 m.

2019 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

90,0

92,0

95,1

90,2

88,9

93,7

iki 1 mėnesio

10,5

11,1

11,5

12,2

12,0

8,6

1–5 mėnesiai

32,2

35,7

42,2

32,8

30,9

37,0

6–11 mėnesių

18,3

17,0

14,4

18,1

17,7

17,7

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

29,0

28,2

27,0

27,1

28,3

30,3

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2019 m. padidėjo 0,6 procentinio punkto

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. sudarė 73 proc. ir per metus padidėjo 0,6 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 73,5 proc., moterų – 72,5 proc., atitinkamai 0,2 ir 0,9 procentinio punkto daugiau nei prieš metus. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2019 m. sudarė 32,9 proc., per metus jis padidėjo 0,5 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2019 m. beveik nesikeitė ir buvo 68,4 proc.

 

2 pav. Užimtumo lygis 2010–2019 m.
Procentai

  • 2019 m. buvo 1 mln. 470 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus jų skaičius padidėjo 5,6 tūkst.

  • 2019 m. dirbo 1 mln. 378 tūkst. gyventojų, arba 3,7 tūkst. daugiau nei 2018 m. Dirbo 94,8 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų, arba 3,5 tūkst. mažiau nei 2018 m.

  • 2019 m. buvo 897,9 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,6 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 180,7 tūkst., arba 62,7 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,9 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

 

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas

Tūkstančiais

 

2018 m.

2019 m.

2019 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Darbo jėga

1 464,8

1 470,4

1 469,1

1 472,5

1 466,9

1 473,0

Užimti gyventojai

1 374,7

1 378,4

1 374,0

1 382,2

1 378,1

1 379,4

vyrai

697,1

680,9

677,4

687,3

679,8

679,2

moterys

695,7

697,5

696,6

695,0

698,3

700,1

Bedarbiai

90,0

92,0

95,1

90,2

88,9

93,7

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

915,1

897,9

900,5

895,7

900,8

894,5

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių

 

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 11,8 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

 

2020 m. pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2020 m. gegužės 8 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. p. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.