???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2020 m. III ketv.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 9,3 proc.

  • Nedarbo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 9,3 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, padidėjo 0,8 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu – 3,2 procentinio punkto.

  • Vyrų nedarbo lygis buvo 9,7 proc., moterų – 8,8 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 23,1 proc. ir per ketvirtį padidėjo 2 procentiniais punktais, per metus –12,6 procentinio punkto.

  • Ilgalaikio nedarbo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,6 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, padidėjo 0,3 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu – 0,7 procentinio punkto.


1 pav. Nedarbo lygis 2019–2020 m. ketvirčiais
Procentai

 

  • 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 137,2 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 23,7 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 11,3 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,6 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 38,7 tūkst., arba 28,2 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 4,2 tūkst., per metus – 10,4 tūkst.


1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2020 m.

2019 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2020 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2020 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

106,3

125,9

137,2

88,9

11,3

9,0

48,3

54,4

vyrai

60,3

72,7

72,2

50,7

–0,5

–0,6

21,5

42,6

moterys

46,0

53,2

65,0

38,2

11,8

22,1

26,8

70,1

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

15,5

21,1

23,7

11,9

2,6

12,3

11,8

99,4

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2020 m.

2019 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2020 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2020 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

106,3

125,9

137,2

88,9

11,3

9,0

48,3

54,4

iki 1 mėnesio

7,7

17,2

15,3

12,0

–1,9

–11,0

3,3

27,8

1–5 mėnesiai

47,0

51,2

55,0

30,9

3,8

7,4

24,1

78,1

6–11 mėnesių

15,6

23,0

28,2

17,7

5,2

22,6

10,5

59,3

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

36,0

34,5

38,7

28,3

4,2

12,3

10,4

36,7

 

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 70,7 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 70,7 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,7 procentinio punkto, per metus – 2,5 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 0,5 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 70,9 ir 70,4 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 28,2 proc., per ketvirtį jis išliko nepakitęs, per metus – sumažėjo 7,2 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 0,9 procentinio punkto, per metus – 0,4 procentinio punkto ir 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 67,7 proc.


2 pav. Užimtumo lygis 2019–2020 m. ketvirčiais
Procentai

 

  • 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 1 mln. 479,5 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 2,1 tūkst.

  • 2020 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 342,3 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 tūkst., per metus – 35,8 tūkst. Dirbo 79 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius išliko beveik nepakitęs, per metus – sumažėjo 22,4 tūkst.

  • 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 891,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (58,7 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 177,8 tūkst., arba 63,4 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 90,1 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2020 m.

2019 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2020 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2020 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Darbo jėga

1 492,7

1 477,4

1 479,5

1 466,9

2,1

0,1

12,6

0,9

Užimti gyventojai

1 386,4

1 351,5

1 342,3

1 378,1

–9,2

–0,7

–35,8

–2,6

vyrai

692,3

677,9

670,7

679,8

–7,2

–1,1

–9,1

–1,3

moterys

694,1

673,6

671,6

698,3

–2,0

–0,3

–26,7

–3,8

Bedarbiai

106,3

125,9

137,2

88,9

11,3

9,0

48,3

54,4

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

876,7

891,1

891,5

900,8

0,4

0,04

–9,3

–1,0

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2020 m. trečiąjį ketvirtį apklausta 11,9 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


2020 m. ir 2020 m. ketvirtojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2021 m. vasario 5 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. P. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.