???warnOperationFailedBecauseWarning???

Išankstiniai 2016 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai


Per trejus metus žemės ūkio produktus gaminančių ūkių sumažėjo 12,5 proc.

Išankstiniais duomenimis, 2016 m. birželio 1 d. Lietuvoje veikė 150,3 tūkst. ūkių. Šie ūkiai valdė 3 165,8 tūkst. hektarų žemės, iš jos 2 924,7 tūkst. hektarų sudarė naudojamos žemės ūkio naudmenos. 2016 m., palyginti su 2013 m., naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo 2 proc.

Ūkių skaičius Lietuvoje per trejus metus suma­žėjo 12,5 proc. Labiausiai sumažėjo ūkių, turinčių 2–5 ha, 1–2 ha ir 5–10 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų (palyginti su 2013 m. – atitinkamai 21, 15, ir 15 proc.). Didelių ūkių, turinčių daugiau kaip 100 hektarų žemės ūkio naudmenų, 2016 m. buvo 5,3 tūkst., jie sudarė 3,5 proc. visų ūkių ir valdė pusę šalies naudojamų žemės ūkio naudmenų.

Vidutinis ūkio dydis (pagal žemės ūkio naudmenų plotą) padidėjo nuo 16,8 hektarų 2013 m. iki 19,6 hektarų 2016 m.

1 pav. Ūkių skaičiaus ir naudojamų žemės ūkio naudmenų ploto kitimas 2003–2016 m.

 

2016 m. pasėlius augino 131,1 tūkst. ūkių (2013 m. – 159,6 tūkst.). Palyginti su 2013 m., 18 proc. sumažėjo ūkių (28,6 tūkst.), turinčių iki 100 hektarų pasėlių, tačiau turinčių 100 hektarų ir daugiau – padidėjo 3 proc. 2016 m. pasėliai užėmė 2 062,2 tūkst. hektarų. Palyginti su 2013 m., pasėlių plotas sumažėjo 6 proc.

Per paskutinius trejus metus padidėjo auginamų ankštinių augalų (daugiau nei 5 kartus) ir javų (10 proc.) plotai. Tačiau sumažėjo vienmečių ir daugiamečių žolių (61 proc.), rapsų (40 proc.), pašarinių šakniavaisių (38 proc.), linų (33 proc.), bulvių ir lauko daržovių (22 proc.) ir cukrinių runkelių (13 proc.) plotai. Palyginti su 2013 m., išaugo javų ir ankštinių augalų dalis pasėlių struktūroje, tačiau vienmečių žolių ir rapsų – sumažėjo.

2 pav. Pasėlių struktūra 2013 ir 2016 m., proc.

 

Analizuojant ūkinių gyvūnų skaičių nustatyta, kad 2016 m., palyginti su 2013 m., ūkiuose turėta 3 proc. daugiau galvijų, 70 proc. daugiau avių, 40 proc. daugiau bičių šeimų ir 19 proc. daugiau paukščių. Tačiau 18 proc. sumažėjo kiaulių, 13 proc. – arklių, 8 proc. – ožkų ir 3 proc. – triušių skaičius. Galvijus, kiaules, ožkas, arklius ir paukščius laikė mažiau ūkių, bet vidutinis viename ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičius buvo didesnis.

 

3 pav. Vidutiniškai tenka vienam ūkui, auginančiam tam tikros rūšies ūkinius gyvūnus

 

2016 m. birželio 1 d. duomenimis, galvijus augino 62,3 tūkst. (41 proc.) ūkių. Daugiausia (25,7 tūkst., arba 41 proc.) jų laikė 1–2 galvijus, tačiau šių ūkių laikomų galvijų skaičius sudarė tik 5 proc. visų ūkiuose laikomų galvijų. Daugiausia šių ūkinių gyvūnų (116,1 tūkst., arba 16 proc. visų laikomų galvijų) buvo ūkiuose, turinčiuose 3–9 galvijus. 500 ir daugiau galvijų turėjo 91 ūkis – iš viso 103,6 tūkst. galvijų (14 proc. visų laikomų galvijų).

Kaip ir 2013 m., 2016 m. daugiausia kiaulių auginta dideliuose kiaulininkystės ūkiuose (76 proc. visų laikomų kiaulių), laikančiuose 5 000 ir daugiau šių ūkinių gyvūnų.

2016 m., palyginti su 2013 m., visų ūkių darbuotojų skaičius sumažėjo 14 proc. Ūkininkų ir šeimos ūkiuose sumažėjo 16 proc., tačiau žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse padidėjo 5 proc.

4 pav. Ūkių darbuotojų skaičius 2003–2016 m.

 

Ūkio darbus ne visą darbo dieną dirbančius asmenis perskaičiavus į sąlyginius darbuotojus nustatyta, kad 2016 m., palyginti su 2013 m., jų skaičius padidėjo 3 proc. Tai reikštų, kad 2016 m., palyginti su 2013 m., ūkiuose dirbo mažiau darbuotojų, bet jie dirbo daugiau valandų per savaitę.

5 pav. Ūkio darbuotojų skaičius pagal ūkio darbus dirbtas valandas 2013 ir 2016 m.

 

2016 m. žemės ūkio struktūros statistinis tyrimas leido nustatyti ūkių ekonominį dydį, apibūdinantį ūkių gamybos potencialą, ir suskirstyti juos pagal ūkininkavimo kryptis.

Daugiausia, 76 proc., Lietuvos ūkių priskiriami mažiausio ekonominio dydžio klasėms (pirmajai 38 proc., antrajai – 20,5 ir trečiajai – 17,5 proc. ūkių). Tačiau, palyginti su 2013 m., ūkių, priklausančių šioms klasėms, skaičius gerokai sumažėjo (atitinkamai 21, 19 ir 11 proc.). O didesnių, ketvirtajai ir aukštesnei ekonominio dydžio klasei priklausančių, ūkių padaugėjo 13 proc.

6 pav. Ūkių skaičius ir standartinė produkcija pagal ekonominio dydžio klases 2013 ir 2016 m.

 

Didžiausią dalį (32 proc.) sudarė ūkiai, užsiimantys tik augalininkyste ir auginantys javus, aliejinius, ankštinius augalus, šakniavaisius ir kitus žemės ūkio augalus. Kiek mažesnę dalį (23 proc.) sudarė ūkiai, laikantys ganomus gyvulius (t. y. užsiimantys pienininkyste, galvijų auginimu ir penėjimu, avių, ožkų ir kitų ganomų gyvulių auginimu). Mišrūs augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai 2016 m. sudarė 19 proc. visų ūkių.

 

Sąvokos

Ūkiai – ūkininkų ir šeimos ūkiai bei žemės ūkio bendrovės ir įmonės, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų arba ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio pardavimo pajamos sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR.

Ūkio ekonominis dydis – statistinis rodiklis, apibūdinantis ūkio gamybos potencialą, matuojamas visa ūkio standartine produkcija, išreikšta eurais.

Ekonominio dydžio klasės:

Klasės

Ribos eurais

Klasės

Ribos eurais

I

0–< 2 000 EUR

VIII

100 000–< 250 000 EUR

II

2 000–< 4 000 EUR

IX

250 000–< 500 000 EUR

III

4 000–< 8 000 EUR

X

500 000–< 750 000 EUR

IV

8 000–< 15 000 EUR

XI

750 000–< 1 000 000 EUR

V

15 000–< 25 000 EUR

XII

1 000 000–< 1 500 000 EUR

VI

25 000–< 50 000 EUR

XIII

1 500 000–< 3 000 000 EUR

VII

50 000–< 100 000 EUR

XIV

≥ 3 000 000 EUR

 

Sąlyginių darbuotojų skaičius – visą darbo laiką dirbančių darbuotojų ir ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus suma.

Standartinė produkcija – rodiklis, parodantis žemės ūkio produkcijos piniginę vertę atitinkamame regione vidutinėmis sąlygomis. Vertė apskaičiuojama dauginant produkcijos vienetą iš supirkimo kainos.


Išsamesnis išankstinių 2016 ir 2013 m. žemės ūkio struktūros statistinių tyrimų rezultatų palyginimas pateiktas šio pranešimo priede.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

___________________________________

Priedas

1 lentelė. Žemė pagal naudmenas

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Ūkių skaičius

171 797

150 329

171 116

149 473

681

856

Žemės plotas, tūkst. ha

3 125,3

3 165,8

2 735,5

2 758,2

389,8

407,6

naudojamos žemės ūkio naudmenos

2 861,2

2 924,7

2 483,1

2 529,9

378,1

394,8

nenaudojamos že­mės ūkio naudmenos

28,8

21,8

26,9

20,7

1,9

1,1

miškai

162,5

159,4

161,2

156,7

1,3

2,7

kita žemė (įskaitant vandenis)

72,8

59,9

64,3

50,9

8,5

9,0

Vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenų plotą, ha

16,8

19,6

14,7

17,1

558,1

462,5

 

2 lentelė. Ūkių grupavimas pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą

Ūkių grupės, ha

Ūkių skaičius

Naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha

iš jų

ariama žemė

pievos ir ganyklos

sodai ir uogynai

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Iš viso

171 797

150 329

2 861,2

2 924,7

2 277,9

2 130,3

560,1

768,8

20,6

20,0

0

72

192

0 >–< 1

332

1 927

0,2

0,8

0,1

0,6

0,0

0,1

0,0

0,1

1–< 2

23 918

20 406

35,8

30,6

21,2

14,9

13,5

14,9

1,0

0,8

2–< 5

67 104

52 677

215,8

171,0

112,8

72,1

99,1

95,9

3,6

2,8

5–< 10

38 440

32 782

268,9

229,6

135,0

98,0

130,5

128,7

3,1

2,5

10–< 30

26 590

26 200

437,2

436,5

279,6

231,8

153,4

200,1

3,9

3,7

30–< 50

5 558

5 368

215,7

207,4

170,4

131,6

43,2

73,5

2,0

2,1

50–< 100

5 098

5 486

353,6

385,7

309,6

286,5

41,5

96,3

2,1

2,6

100–< 200

2 717

3 101

375,4

431,7

339,6

353,4

33,1

74,1

2,3

3,2

200–< 300

892

1 035

216,1

251,1

201,7

220,9

13,4

28,7

0,7

1,2

≥ 300

1 076

1 155

742,5

780,3

707,9

720,5

32,4

56,5

1,9

1,0

 

3 lentelė. Žemės ūkio augalų pasėliai

 

Ūkių skaičius

Plotas, tūkst. ha

Vidutiniškai tenka vienam ūkiui, ha

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Visi pasėliai

159 632

131 119

2 187,2

2 062,2

13,7

15,7

iš jų:

           

javai

101 386

92 263

1 216,1

1 337,9

12,0

14,5

ankštiniai augalai

7 359

20 934

44,7

238,2

6,1

11,4

linai

36

63

0,3

0,2

7,1

3,6

rapsai

8 656

5 717

260,9

155,9

30,1

27,3

lauko daržovės ir braškės

95 236

62 812

8,7

7,9

0,1

0,1

bulvės

100 605

79 513

24,6

18,1

0,2

0,2

cukriniai runkeliai

957

481

17,8

15,4

18,6

32,1

pašariniai šakniavaisiai

5 886

5 655

1,6

1,0

0,3

0,2

vienmetės ir daugiametės žolės

84 583

56 405

596,8

233,2

7,1

4,1

 

4 lentelė. Ūkių grupavimas pagal pasėlių plotą

Ūkių grupės,
ha

Ūkių skaičius

Pasėlių plotas, tūkst. ha

2013

2016

2013

2016

Iš viso

159 633

131 119

2 187,3

2 062,2

0 >–< 1

42 601

37 945

14,9

13,7

1–< 2

29 597

23 097

42,9

33,4

2–< 5

42 369

30 236

132,6

95,3

5–< 10

18 000

15 530

124,9

109,0

10–< 30

14 666

13 129

250,3

217,7

30–< 50

4 166

3 275

163,1

127,6

50–< 100

4 221

3 777

295,0

268,5

100–< 200

2 311

2 326

320,1

325,2

200–< 300

757

827

184,4

200,1

≥ 300

945

977

659,1

671,7

Neturi pasėlių

12 164

19 210

-

-

 

5 lentelė. Ūkinių gyvūnų skaičius

 

Ūkių skaičius

Gyvulių ir paukščių skaičius, tūkst.

Vidutiniškai tenka vienam ūkiui

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Galvijai

75 343

62 291

716,3

740,0

9,5

11,9

melžiamos karvės

64 968

55 429

318,1

302,3

4,9

5,5

Kiaulės

57 400

31 927

764,7

627,3

13,3

19,6

Avys

6 960

9 505

110,1

187,2

15,8

19,7

Ožkos

5 640

2 829

15,3

14,0

2,7

5,0

Arkliai

10 360

7 289

16,8

14,7

1,6

2,0

Paukščiai

77 470

53 080

9 792,8

11 644,2

126,4

219,4

Triušiai

8 663

8 872

162,0

157,2

18,7

17,7

Bičių šeimos

7 714

9 408

99,3

139,2

12,9

14,8

 

6 lentelė. Ūkių grupavimas pagal galvijų skaičių

Ūkių grupės

Ūkių skaičius

Galvijų skaičius, tūkst.

2013

2016

2013

2016

Iš viso

75 343

62 291

716,3

740,0

1–2

34 995

25 653

49,0

37,4

3–9

27 959

23 627

136,1

116,1

10–19

6 368

6 443

84,4

85,9

20–29

2 046

2 089

48,8

50,1

30–49

1 739

1 918

66,4

72,8

50–99

1 362

1 499

93,5

102,3

100–199

580

712

78,6

96,4

200–299

119

159

28,5

37,6

300–499

84

99

31,9

37,8

≥ 500

91

92

99,1

103,6

Neturi galvijų

96 454

88 038

-

-

 

7 lentelė. Ūkių grupavimas pagal melžiamų karvių skaičių

Ūkių grupės

Ūkių skaičius

Karvių skaičius, tūkst.

2013

2016

2013

2016

Iš viso

64 968

55 429

318,1

302,3

1–2

43 812

36 593

56,1

47,4

3–9

15 893

13 776

73,6

63,6

10–19

2 795

2 469

37,8

33,5

20–29

996

1 073

23,6

25,6

30–49

757

761

28,4

28,9

50–99

468

498

31,5

34,1

100–199

138

152

18,7

20,4

200–299

42

43

10,0

10,3

300–499

34

33

12,8

13,0

≥ 500

33

31

25,6

25,5

Neturi karvių

106 829

94 900

-

-

 

8 lentelė. Ūkių grupavimas pagal kiaulių skaičių

Ūkių grupės

Ūkių skaičius

Kiaulių skaičius, tūkst.

2013

2016

2013

2016

Iš viso

57 400

31 927

764,7

627,3

1–2

30 746

15 824

53,5

26,5

3–9

25 017

15 303

100,7

63,3

10–19

1 210

565

14,8

6,8

20–29

184

64

4,3

1,4

30–49

97

(  )*

3,5

(  )*

50–99

60

31

4,1

2,3

100–199

11

10

1,4

1,5

200–399

23

8

6,3

2,0

400–999

12

13

8,2

9,2

1000–1999

9

5

13,2

6,6

2000–4999

8

9

27,1

26,9

≥ 5000

23

22

527,6

478,2

Neturi kiaulių

114 397

118 402

-

-

* Nepakankamas statistinio rodiklio tikslumas

9 lentelė. Ūkių darbuotojai, tūkst.

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2013

2016

2013

2016

2013

2013

Darbuotojų skaičius, iš viso

300,3

256,8

283,2

238,8

17,1

18,0

Ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimų nariai

264,1

221,9

264,1

221,9

-

-

Nuolatiniai samdomieji darbuotojai

33,9

33,7

17,2

16,4

16,7

17,3

Laikini samdomieji darbuotojai

2,3

1,2

1,9

0,5

0,4

0,7

 

10 lentelė. Sąlyginių darbuotojų skaičius, tūkst.

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Darbuotojų skaičius, iš viso

144,8

148,8

129,9

133,1

14,9

15,7

Ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimų nariai

114,9

119,0

114,9

119,0

-

-

Nuolatiniai samdomieji darbuotojai

27,6

28,5

13,1

13,5

14,5

15,0

Laikini samdomieji darbuotojai

2,3

1,2

1,9

0,5

0,4

0,7

 

11 lentelė. Kita pajamas duodanti veikla, tiesiogiai susijusi su ūkiu

 

Ūkių skaičius iš viso

Kaimo turizmas

Amatai

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

Ūkio produktų perdirbimas

Medienos ir medienos dirbinių gamyba

Darbas pagal sutartis (naudojant ūkio įrenginius)

Kita veikla (įskaitant miškininkystę, akvakultūrą, atsinaujinančios energijos (skirtos parduoti) gamybą)

2013

1 884

402

107

-

177

104

180

1 055

2016

1 924

354

41

48

245

75

124

1 125

 

12 lentelė. Standartinė produkcija pagal ūkių ekonominio dydžio klases

Ūkių ekonominio dydžio klasės

Ūkių skaičius

Standartinė produkcija, tūkst. EUR

2013

2016

2013

2016

Iš viso

171 797

150 329

1 919 223,3

2 228 286,2

I

72 060

56 935

60 722,2

41 302,2

II

38 037

30 889

109 681,0

89 570,9

III

29 716

26 329

166 150,6

148 803,7

IV

15 124

16 386

163 017,5

177 333,4

V

5 546

6 251

106 047,8

118 597,3

VI

5 630

6 127

198 319,1

218 586,5

VII

3 055

3 936

213 494,3

274 685,8

VIII

1 866

2 502

277 740,7

377 864,0

IX

427

588

144 280,7

197 489,2

X

130

134

78 279,5

80 951,2

XI

50

71

43 664,3

61 518,0

XII

67

72

81 942,0

86 817,2

XIII–XIV

89

109

275 883,6

354 766,8

 

13 lentelė. Standartinė produkcija pagal ūkininkavimo kryptis

Ūkininkavimo kryptis

Ūkių skaičius

Standartinė produkcija, tūkst. EUR

2013

2016

2013

2016

Iš viso

171 797

150 329

1 919 223,3

2 228 286,2

Lauko augalų auginimas

61 386

48 346

800 532,7

993 526,8

Daržininkystė

4 163

4 718

24 100,8

46 588,8

Daugiamečių augalų auginimas

1 248

2 950

5 617,1

11 538,5

Ganomų gyvulių laikymas

37 176

35 176

449 886,4

520 930,9

Grūdais šeriamų gyvulių laikymas

2 064

1 793

165 498,1

190 873,7

Mišri augalininkystė

15 774

12 378

37 241,8

38 812,4

Mišri gyvulininkystė

13 672

6 003

68 246,6

34 916,5

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

34 301

28 328

368 099,8

391 098,6

Neklasifikuoti ūkiai

2 013

10 637

-

-Kontaktinė informacija :

Sandra Šiupieniūtė
Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4933
El. p. sandra.siupieniute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: