???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-06-19

Būsto kainų pokyčiai


2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 1,5 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Naujos statybos būstai pabrango 1,6 proc. Iš jų tiek pat pabrango vienbučiai ir dvibučiai namai bei butai daugiabučiuose namuose.

Ankstesnės statybos būstai pabrango 1,4 proc. Iš jų butai daugiabučiuose namuose pabrango 1,7 proc., o vienbučiai ir dvibučiai namai – 0,6 proc.

1 pav. Būsto kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu

 

2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 10,2 proc.

Naujos statybos būstai pabrango 11,4 proc. Iš jų butai daugiabučiuose namuose pabrango 12,3 proc., o vienbučiai ir dvibučiai namai – 9,2 proc.

Ankstesnės statybos būstai pabrango 9,8 proc. Butai daugiabučiuose namuose pabrango 10,7 proc., o vienbučiai ir dvibučiai namai – 6,9 proc.

2 pav. Būsto kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

 

1 lentelė. Būsto kainų pokyčiai 2017 m. pirmąjį ketvirtį
Procentais

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrosiose išlaidose būstui įsigyti

Kainų padidėjimas

2017 m. I ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2016 m. IV ketv.

2016 m. I ketv.

2016–2017 m. I ketv.
2015–2016 m. I ketv.

Visų būstų

100,0

1,5

10,2

7,1

Naujos statybos būstų

29,8

1,6

11,4

5,6

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

19,3

2,2

9,6

3,7

Kitoje šalies teritorijoje

10,5

0,6

14,3

9,3

Ankstesnės statybos būstų

70,2

1,4

9,8

7,6

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

28,4

0,4

7,6

8,4

Kitoje šalies teritorijoje

41,8

2,1

11,4

6,9

 

2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal savininkų užimtų būstų kainų indeksą (SUBKI), sudarė 2 proc.

3 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu

 

2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal SUBKI, sudarė 9,2 proc.

4 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

 

2 lentelė. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai 2017 m. pirmąjį ketvirtį
Procentais

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrosiose išlaidose savininkų užimtam būstui

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (−)

2017 m. I ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2016 m. IV ketv.

2016 m. I ketv.

2016–2017 m. I ketv.
2015–2016 m. I ketv.

Savininkų užimtų būstų

100,0

2,0

9,2

4,3

Būstų

89,8

2,2

9,7

4,4

Naujos statybos

61,7

2,1

9,1

3,2

Naujos statybos įsigytų būstų

44,9

2,6

14,1

5,5

Savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų

16,8

1,0

2,5

1,9

Ankstesnės statybos

25,1

2,8

15,1

13,7

Kitų su būstų įsigijimu susijusių paslaugų

3,0

–2,7

0,8

–4,3

Nuosavo būsto priežiūros ir išlaikymo

10,2

1,1

3,3

2,0

Kapitalinio remonto ir priežiūros

8,5

1,4

3,8

2,3

Būsto draudimo paslaugų

1,7

–0,5

–2,7

–3,4

 

Informacija apie svorių sistemos peržiūrą

Lietuvos statistikos departamentas kasmet peržiūri ir atnaujina svorių sistemas, naudojamas BKI ir SUBKI skaičiuoti. Skaičiuojant BKI ir SUBKI duomenų šaltiniai svorių sistemoms parengti yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI svorių sistemai parengti taip pat naudojami nacionalinių sąskaitų duomenys apie bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą naujiems būstams, Lietuvos banko duomenys apie būsto draudimo įmokas ir išmokas, eksperto parengta gyvenamųjų pastatų sąmatinė dokumentacija.

2017 m. skaičiuojant BKI, svorių sistemai parengti buvo naudojami 2016 m. duomenys ir statistinė informacija, skaičiuojant SUBKI – 2015 m. Pagal Laspeireso formulę svorių ir kainų baziniai laikotarpiai turi būti suderinti, todėl naudojant atitinkamus kainų indeksus, minėtos išlaidos buvo įvertintos 2016 m. ketvirtojo ketvirčio (kainų bazinio laikotarpio) kainomis ir parengtos svorių sistemos 2017 m. BKI ir SUBKI skaičiuoti. Svoriai kainų indeksams skaičiuoti naudojami penkių ženklų po kablelio tikslumu.

Dėl BKI ir SUBKI naujo indekso 2015 metų bazinio laikotarpio

2016 m. gegužės 11 d. priimtas naujas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/792 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (toliau – Reglamentas). Pagal naujo reglamento nuostatas ES valstybių narių BKI ir SUBKI bendras indekso bazinis laikotarpis yra 2015 m. Todėl, pradedant 2017 m. I ketvirčiu, BKI ir SUBKI apskaičiuoti bus naudojamas indekso 2015 m. bazinis laikotarpis.

Visos BKI ir SUBKI laiko eilutės nuo 2006 m. I ketvirčio perskaičiuotos į naują indekso 2015 m. bazinį laikotarpį. Naujos kainų indeksų laiko eilutės bus naudojamos kainų pokyčiams skaičiuoti. Kaip ir iki šiol, BKI ir SUBKI kainų indeksai bus skelbiami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, o kainų pokyčiai – vieno ženklo po kablelio tikslumu.

Perskaičiuotos į indekso 2015 m. bazinį laikotarpį kainų indeksų laiko eilutės gali būti revizuotos.

Būsto kainų indekso (BKI) ir SUBKI skirtumai

Aprėptis. BKI aprėpia namų ūkių išlaidas būstui iš visų sektorių įsigyti, bet neaprėpia išlaidų kitoms su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms. SUBKI aprėpia namų ūkių išlaidas naujam ir esamam būstui iš kitų sektorių įsigyti, savininkų pastatytam būstui bei kitoms su būsto įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms (notarų ir būsto registracijos išlaidos).

Taikomas metodas. Skaičiuojant BKI taikomas įsigijimų metodas, t. y. aprėpiami visi namų ūkių įsigyti būstai. SUBKI skaičiuojamas taikant grynųjų įsigijimų metodą, pagal kurį aprėpiami tik tie būstai, kurie naujai atsiranda namų ūkių sektoriuje, neįskaitant iš kitų namų ūkių įsigytų būstų.

Žemės kainos traktavimas. Skaičiuojant BKI žemės kaina įskaitoma, o skaičiuojant SUBKI – neįskaitoma.

Kainų duomenų šaltiniai. BKI skaičiuojamas remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės ir Sandorių duomenų bazės duomenimis. SUBKI skaičiuoti kaip kainų duomenų šaltiniai papildomai dar naudojami vartojimo prekių ir paslaugų kainų, statybos sąnaudų elementų kainų, statybos darbų kainų statistinių tyrimų duomenys, šalies teisės aktai, kurie nustato atlyginimo už su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusias paslaugas dydžius.

Svorių duomenų šaltiniai. BKI svorių duomenų šaltinis yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė, o skaičiuojant SUBKI kaip svorių duomenų šaltiniai naudojami nacionalinių sąskaitų duomenys apie bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą naujiems būstams, Lietuvos banko duomenys apie būsto draudimo įmokas ir išmokas, eksperto parengta gyvenamųjų pastatų sąmatinė dokumentacija.

Svorių bazinis laikotarpis. BKI svorių bazinis laikotarpis yra t–1 metai (t – ataskaitiniai metai), o SUBKI – t–2 metai.


Daugiau metodinės informacijos apie BKI ir SUBKI skaičiavimą rasite Oficialiosios statistikos portale.

 

Sąvokos

Ankstesnės statybos būstas – būstas, kuris iki sudarant pirkimo–pardavimo sandorį jau buvo naudotas ir nuo kurio pastatymo praėjo daugiau kaip dveji metai.

Naujos statybos būstas – būstas, kuris iki sudarant pirkimo–pardavimo sandorį nebuvo naudotas ir nuo kurio pastatymo praėjo ne daugiau kaip dveji metai.

Savininko pastatytas būstas – būstas, kurį namų ūkis pastatė savo jėgomis arba kurio statybos procesą namų ūkis administravo pats arba kuriam pastatyti namų ūkis sudarė sutartį su viena ar keliomis statybos įmonėmis.


2017 m. antrojo ketvirčio būsto kainų pokyčius skelbsime 2017 m. rugsėjo 18 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Nerijus Bitinas
L. e. Kainų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas
Tel. (8 5) 236 4711
El. p. nerijus.bitinas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: