???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-06-19

Mokslo tiriamoji veikla aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose


2016 m. išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sumažėjo 100,3 mln. EUR.

2016 m. išlaidos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 182,6 mln. EUR – tai 100,3 mln. EUR (35,5 proc.) mažiau nei 2015 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas. MTEP išlaidų sumažėjimą nulėmė pasibaigę ES struktūrinės paramos (2007–2013 m.) ir ES 7-osios bendrosios programos projektai – 2016 m. MTEP veiklos finansavimas iš užsienio aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sumažėjo 77,8 proc. Remiantis išankstiniu bendrojo vidaus produkto (BVP) įverčiu, 2016 m. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,47 proc. BVP (2015 m. – 0,76 proc.).

Kaip ir praėjusiais metais, didžioji MTEP išlaidų dalis (69,9 proc. arba 127,6 mln. EUR) teko aukštojo mokslo sektoriui. Pagal tikslinę paskirtį didžiausią – 64,6 proc. (118 mln. EUR) – MTEP išlaidų dalį sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui. Kitoms MTEP reikmėms buvo skirta 27,2 proc. (49,6 mln. EUR), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 8,2 proc. (14,9 mln. EUR) MTEP išlaidų.

1 lentelė. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012–2016 m.
Mln. eurų

 

2012

2013

2014

2015

2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose

218,0

247,8

260,5

282,9

182,6

Aukštojo mokslo sektorius

159,6

181,9

196,4

216,4

127,6

Valdžios sektorius

58,4

65,9

64,1

66,5

55,0

MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %

0,65

0,71

0,71

0,76

0,47*

MTEP išlaidos pagal tyrimų rūšį:

 

 

 

 

 

Fundamentiniai tyrimai

92,3

99,2

98,2

108,5

79,8

Taikomieji moksliniai tyrimai

96,6

107,9

120,9

132,7

80,2

Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

29,1

40,7

41,4

41,7

22,6

* – išankstiniai duomenys.

Pagal MTEP veiklos sritis aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos taikomiesiems ir fundamentiniams tyrimams – atitinkamai 43,9 ir 43,7 proc., išlaidos eksperimentinei plėtrai siekė 12,4 proc. visų MTEP išlaidų. Pagal mokslo sritis daugiausia (po 40 mln. EUR, arba po 22 proc. visų MTEP išlaidų) skirta technologijų ir biomedicinos mokslams, fiziniams mokslams – 34,4 mln. EUR, arba 18,9 proc., o mažiausiai MTEP išlaidų skirta žemės ūkio mokslams – 14,5 mln. EUR, arba 7,9 proc.

2 lentelė. MTEP išlaidos pagal mokslo sritis aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012–2016 m.
Mln. eurų

 

2012

2013

2014

2015

2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose

218,0

247,8

260,5

282,9

182,6

Humanitariniai mokslai

26,0

29,5

27,8

25,5

21,3

Socialiniai mokslai

38,9

38,8

40,2

36,1

31,8

Technologijos mokslai

43,4

50,3

50,4

59,0

40,4

Fiziniai mokslai

43,3

50,3

54,7

56,9

34,4

Žemės ūkio mokslai

18,4

15,6

18,6

19,7

14,5

Biomedicinos mokslai

48,0

63,3

68,7

85,8

40,1

 

Didžiausią – 67,5 proc. (123,1 mln. EUR) – išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios (valstybės biudžeto) lėšos, verslo įmonių lėšos – 14,8 proc. (27 mln. EUR), užsienio lėšos sudarė 13,1 proc. (23,9 mln. EUR) išlaidų, iš kurių didžioji dalis buvo Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, perskirstyta per biudžetą (46,7 proc.).

3 lentelė. MTEP išlaidos pagal finansavimo šaltinius aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012–2016 m.
Mln. eurų

 

2012

2013

2014

2015

2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose

218,0

247,8

260,5

282,9

182,6

Verslo įmonių lėšos

29,5

38,2

35,2

33,9

27,0

Valdžios lėšos

115,1

112,5

122,6

135,3

123,1

Aukštojo mokslo institucijų lėšos

1,5

0,3

0,5

5,6

7,9

Ne pelno institucijų lėšos

0,4

0,5

0,4

0,8

0,6

Užsienio lėšos

71,5

96,3

101,8

107,3

23,9

 

2016 m. aukštojo mokslo ir valdžios sektorių institucijose MTEP veiklą (pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje) vykdė 17,8 tūkst. darbuotojų, iš jų – 7,7 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, buvo 3 808 (49,4 proc.), moterų – 3 907 (50,6 proc.). Daugiausia tyrėjų buvo 35–44 metų amžiaus – 4 161 (28,5 proc.), 25–34 metų amžiaus – 3 878 (26,6 proc.), 45–54 metų amžiaus – 2 933 (20,1 proc.).

4 lentelė. MTEP darbuotojai aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012–2016 m.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Iš viso MTEP darbuotojų

19 240

19 296

18 828

17 691

17 778

Aukštojo mokslo sektorius

16 584

16 527

15 975

14 860

14 438

Valdžios sektorius

2 656

2 769

2 853

2 831

3 340

Tyrėjų

15 639

15 632

15 293

14 486

14 578

Aukštojo mokslo sektorius

13 939

13 936

13 532

12 600

12 267

Valdžios sektorius

1 700

1 696

1 761

1 886

2 311

Kitų MTEP darbuotojų

3 601

3 664

3 535

3 205

3 200

Aukštojo mokslo sektorius

2 645

2 591

2 443

2 260

2 171

Valdžios sektorius

956

1 073

1 092

945

1 029

 

2016 m. sąlyginis darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, skaičius buvo 8,1 tūkst. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. (nuo 6 279 iki 6 470 tyrėjų).

Iš visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, 7,5 proc. buvo vyresni nei 65 metų amžiaus (2015 m. 7,5 proc.). 2016 m. technologijos, fizinių ir kitų biomedicinos (gamtos) mokslų srityse buvo daugiau tyrėjų vyrų, turinčių mokslo laipsnį (atitinkamai 69,4, 65,8 ir 44,3 proc.). Daugiausia tyrėjų moterų, turinčių mokslo laipsnį, buvo socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų srityse (atitinkamai 61,7 ir 61,1 proc.) bei medicinos ir žemės ūkio moksluose (atitinkamai 56,1 ir 55,9 proc.).


Duomenis apie mokslo darbuotojus, MTEP išlaidas bei finansavimo šaltinius kartą per metus teikia aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. MTEP statistika grindžiama Frascati vadovu (EBPO, 2002).


Sąvokos

Aukštojo mokslo sektorius – visos aukštosios mokyklos, neatsižvelgiant į jų finansavimą ar priklausomybę, mokslinių tyrimų įstaigos, eksperimentinės stotys ir klinikos, tiesiogiai valdomos ar administruojamos aukštojo mokslo įstaigų ar su jomis susietos.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (MTEP) – sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir šio pažinimo panaudojimas praktinėms reikmėms. MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius (sąlyginis visą darbo dieną dirbančių MTEP darbuotojų skaičius) gaunamas perskaičiavus asmenis, dirbančius MTEP darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių MTEP darbą visą darbo dieną, skaičių. Matavimo vienetas – asmenys per metus. Asmuo laikomas užimtu MTEP veikla visą darbo dieną, kai jai skiriama daugiau kaip 90 proc. viso darbo laiko. Užimtas MTEP veikla ne visą darbo dieną, jei jai skiriama mažiau kaip 90, bet ne mažiau kaip 10 proc. darbo laiko.

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.

Valdžios sektorius – sektorius, apimantis iš privalomųjų mokėjimų finansuojamus institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir leidinyje „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2016“ (2017 m. spalio 27 d.).Kontaktinė informacija :

Loreta Žebuolienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4673
El. p. loreta.zebuoliene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.