???warnOperationFailedBecauseWarning???

2016 m. namų ūkių biudžetų tyrimo rezultatai


Namų ūkių vartojimo išlaidos per ketverius metus padidėjo penktadaliu

2016 m. vidutinės namų ūkių vartojimo išlaidos buvo 298 EUR vienam asmeniui per mėnesį, remdamasis Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Mėnesinės vartojimo išlaidos, palyginti su 2012 m.1, padidėjo 20,3 proc., arba 50 EUR. Įvertinus vartojimo kainų augimą, vartojimo apimtis, palyginti su 2012 m., padidėjo 18,9 proc.

Miesto gyventojų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos buvo 321 EUR, kaimo – 248 EUR vienam asmeniui per mėnesį.

Vidutinės namų ūkių vartojimo išlaidos 2016 m.

 

Vidutinės vartojimo išlaidos

Padidėjimas, sumažėjimas (−), palyginti su 2012 m., proc.

Vienam asmeniui per mėnesį, EUR

Struktūra, proc.

Visos vartojimo išlaidos

297,5

100,0

20,3

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

93,7

31,5

12,2

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

11,8

4,0

38,8

Drabužiai ir avalynė

20,7

7,0

27,0

Būstas, vanduo, elektra, dujos, kitas kuras

42,3

14,2

–4,7

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

16,2

5,4

47,3

Sveikatos priežiūra

19,8

6,6

36,6

Transportas

30,9

10,4

21,2

Ryšiai

12,7

4,3

36,6

Laisvalaikis ir kultūra

19,1

6,4

57,9

Švietimas

2,4

0,8

0,0

Viešbučiai, kavinės, restoranai

10,8

3,6

38,5

Įvairios prekės ir paslaugos

17,3

5,8

40,7

__________________________________
1
Ankstesnis namų ūkių biudžetų tyrimas buvo atliktas 2012 m. Nuo 2008 m. tyrimas atliekamas kas ketverius metus.

2016 m. labiausiai padidėjo gyventojų vartojimo išlaidos laisvalaikiui ir kultūrai, būsto apstatymui, namų apyvokos įrangai ir kasdienei būsto priežiūrai bei išlaidos įvairioms prekėms ir paslaugoms, kurių didžiąją dalį sudaro asmeninės priežiūros prekės ir paslaugos. Išlaidos būsto nuomai, vandeniui ir energijai, palyginti su 2012 m., sumažėjo, tai lėmė šios prekių ir paslaugų grupės kainų mažėjimas.

Namų ūkiai 2016 m. maistui (įskaitant natūrinį suvartojimą, bet neskaičiuojant pinigų, išleistų kavinėse, restoranuose, valgyklose) skyrė beveik trečdalį (31,5 proc.) visų vartojimo išlaidų. Tai sudarė vidutiniškai 94 EUR vienam asmeniui per mėnesį. Išlaidos maistui namuose 2016 m., palyginti su 2012 m., išaugo 12,2 proc., jų lyginamoji dalis vartojimo išlaidose sumažėjo 2,3 procentinio punkto. Išlaidos maistui namuose mieste sudarė 29,5 proc. visų vartojimo išlaidų, kaime – 36,7 proc.

Vartojimo išlaidos būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui sudarė 42 EUR vienam asmeniui per mėnesį: mieste – 50 EUR, kaime – 27 EUR (atitinkamai 15,4 ir 11 proc. visų vartojimo išlaidų). Palyginti su 2012 m., šios išlaidos sumažėjo 4,7 proc. Išlaidų būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui lyginamoji dalis vartojimo išlaidose, palyginti su 2012 m., sumažėjo 4 procentiniais punktais (mieste – 4, kaime – 3,2 procentinio punkto).


Būtiniausių išlaidų dalis vartojimo išlaidose (išlaidos maistui, būstui, vandeniui, elektrai, kurui, sveikatos priežiūrai ir transportui) sudarė 62,7 proc. visų vartojimo išlaidų (mieste – 61,8, kaime – 65,2 proc.). Šios išlaidos, palyginti su 2012 m., padidėjo 11 proc., o jų dalis visose vartojimo išlaidose sumažėjo 5,2 procentinio punkto. Mažėjant būtiniausių išlaidų daliai vartojimo išlaidose, gyventojai galėjo daugiau lėšų skirti laisvalaikiui ir kultūrai, būsto apstatymui, namų apyvokos įrangai ir kasdienei būsto priežiūrai, kavinėms ir restoranams. Šios išlaidos 2012 m., palyginti su 2008 m., buvo gerokai sumažėję.

Išlaidos laisvalaikiui ir kultūrai 2016 m. sudarė 19 EUR vienam asmeniui per mėnesį: mieste – 23 EUR, kaime – 12 EUR (atitinkamai 7 ir 4,9 proc. visų vartojimo išlaidų). Išlaidos laisvalaikiui ir kultūrai, palyginti su 2012 m., išaugo 57,9 proc., o jų dalis visose vartojimo išlaidose padidėjo 1,5 procentinio punkto.


Pranešimo priede pateikiama informacija apie vidutines vartojimo išlaidas ir jų struktūrą 2012 ir 2016 m. mieste ir kaime.

Statistinė informacija parengta remiantis Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenimis. 2016 m. namų ūkių biudžetų tyrime dalyvavo ir išlaidas registravo 3 443 namų ūkiai, atsitiktinai atrinkti naudojantis Lietuvos Respublikos gyventojų registru. Tyrimas buvo atliekamas nuo 2016 m. kovo mėn. iki 2017 m. vasario mėn. Tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


Sąvokos

Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis.

Vartojimo išlaidos – piniginės ir natūrinės išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti, t. y. išlaidos maistui, drabužiams, avalynei, būstui išlaikyti, transportui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio ir kitoms reikmėms.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

_________________________________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinės vartojimo išlaidos ir jų struktūra 2012 ir 2016 m.

 

Vidutinės vartojimo išlaidos vienam asmeniui per mėnesį, EUR

Vartojimo išlaidų struktūra, proc.

2012

2016

2012

2016

Visos vartojimo išlaidos

247,4

297,5

100,0

100,0

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

83,5

93,7

33,7

31,5

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

8,5

11,8

3,4

4,0

Drabužiai ir avalynė

16,3

20,7

6,6

7,0

Būstas, vanduo, elektra, dujos, kitas kuras

44,4

42,3

18,0

14,2

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

11,0

16,2

4,4

5,4

Sveikatos priežiūra

14,5

19,8

5,9

6,6

Transportas

25,5

30,9

10,3

10,4

Ryšiai

9,3

12,7

3,7

4,3

Laisvalaikis ir kultūra

12,1

19,1

4,9

6,4

Švietimas

2,4

2,4

1,0

0,8

Viešbučiai, kavinės, restoranai

7,8

10,8

3,1

3,6

Įvairios prekės ir paslaugos

12,3

17,3

5,0

5,8

 

2 lentelė. Vidutinės vartojimo išlaidos mieste ir kaime 2016 m.

 

Vidutinės vartojimo išlaidos vienam asmeniui per mėnesį, EUR

Vartojimo išlaidų struktūra, proc.

Mieste

Kaime

Mieste

Kaime

Visos vartojimo išlaidos

321,4

248,3

100,0

100,0

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

94,9

91,1

29,5

36,7

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

11,7

11,9

3,6

4,8

Drabužiai ir avalynė

21,9

18,1

6,8

7,3

Būstas, vanduo, elektra, dujos, kitas kuras

49,6

27,2

15,4

11,0

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

17,5

13,5

5,4

5,4

Sveikatos priežiūra

21,5

16,1

6,7

6,5

Transportas

32,7

27,2

10,2

11,0

Ryšiai

13,9

10,2

4,3

4,1

Laisvalaikis ir kultūra

22,5

12,1

7,0

4,9

Švietimas

2,8

1,5

0,9

0,6

Viešbučiai, kavinės, restoranai

12,9

6,5

4,0

2,6

Įvairios prekės ir paslaugos

19,4

12,8

6,1

5,2Kontaktinė informacija :

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.