???warnOperationFailedBecauseWarning???

Valdžios sektoriaus deficitas ir skola


2016 M. VALDŽIOS SEKTORIAUS BIUDŽETO PERVIRŠIS SUDARĖ 0,3 PROC., O SKOLA – 40,2 PROC. BVP

2016 m. valdžios sektoriaus biudžeto perviršis sudarė 100,8 mln. EUR, arba 0,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 2015 m. valdžios sektoriaus biudžetas buvo deficitinis ir sudarė 0,2 proc. BVP.

2016 m. valdžios sektoriaus pajamos sudarė 13 314,6 mln. EUR, išlaidos – 13 213,8 mln. EUR. Valdžios sektoriaus perviršį lėmė 2,1 proc. išaugusios pajamos. Mokestinės pajamos sudarė 6 790,3 mln. EUR, arba 51 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2015 m., jos padidėjo 5,3 proc. (340,1 mln. EUR). Socialinės įmokos sudarė 4 844,1 mln. EUR, arba 36,4 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2015 m., jos padidėjo 8,7 proc. (387,7 mln. EUR).

Valdžios sektoriaus išlaidos per metus padidėjo 102,7 mln. EUR, arba 0,8 proc. Didžioji išlaidų dalis teko socialinei apsaugai, švietimui ir sveikatos apsaugai.

Centrinės valdžios deficitas 2016 m. sudarė 106,8 mln. EUR, arba 0,3 proc. BVP, vietos valdžios perteklius – 191,1 mln. EUR, arba 0,5 proc. BVP, socialinės apsaugos fondų perteklius – 15,8 mln. EUR, arba 0,04 proc. BVP. Per metus centrinės valdžios deficitas sumažėjo 89,5 mln. EUR. Vietinės valdžios perviršis 2016 m. padidėjo 69,4 mln. EUR., o socialinės apsaugos fondų biudžetas, 2015 m. buvęs deficitinis, 2016 m. tapo pertekliniu.

Per 2016 m. valdžios sektoriaus skola sumažėjo 403,4 mln. EUR ir nominaliąja verte metų pabaigoje sudarė 15 536,1 mln. EUR, arba 40,2 proc. BVP (5,4 tūkst. EUR vienam gyventojui). Valdžios sektoriaus skolos sumažėjimą lėmė mažesnis išleistų skolos vertybinių popierių emisijų kiekis.

Valdžios sektoriaus deficitas ir skola
Procentais nuo BVP

 


2016 m. pabaigoje konsoliduotąją valdžios sektoriaus skolą sudarė centrinės valdžios skola (14 619,5 mln. EUR), vietos valdžios skola (616,2 mln. EUR) ir socialinės apsaugos fondų skola (300,3 mln. EUR). 2016 m. pabaigoje nekonsoliduotoji centrinės valdžios skola sudarė 14 620,3 mln. EUR, vietos valdžios skola – 655,6 mln. EUR, socialinės apsaugos fondų – 3 894,1 mln. EUR (centrinės valdžios paskolos socialinės apsaugos fondams likutis 2016 m. pabaigoje sudarė 3 593,8 mln. EUR). Didžiąją valdžios sektoriaus skolos dalį sudarė neišpirkti vertybiniai popieriai – 12 277,9 mln. EUR (79 proc. visos skolos). Negrąžintos paskolos metų pabaigoje siekė 2 716,8 mln. EUR, indėliai (taupymo lakštai) sudarė 541,4 mln. EUR.

2016 m. ilgalaikė skola sudarė 99 proc., trumpalaikė – 1 proc. valdžios sektoriaus skolos. Ilgalaikė skola 2016 m. sumažėjo 76,3 mln. EUR ir metų pabaigoje siekė 15 378,6 mln. EUR, o trumpalaikė – sumažėjo 327,2 mln. EUR ir metų pabaigoje sudarė 157,4 mln. EUR.

Valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagrindiniai komponentai ir dinamika
Mln. eurų

 

2013

2014

2015

2016

Deficitas (–) / perteklius (+)

–914,4

–250,7

–74,7

100,8

centrinės valdžios subsektorius

–463,6

160,7

–196,3

–106,8

vietos valdžios subsektorius

–95,5

43,7

122,4

191,8

socialinės apsaugos fondų subsektorius

–355,3

–455,1

–0,8

15,8

Deficito santykis su BVP, proc.

–2,6

–0,7

0,2

0,3

Konsoliduotoji bendroji skola nominaliąja verte metų pabaigoje

13550,0

14825,0

15939,5

15536,1

Pinigai ir indėliai (taupymo lakštai)

246,1

304,9

533,4

541,4

Skolos vertybiniai popieriai

10534,1

11725,8

12530,0

12277,8

trumpalaikiai

312,4

208,0

0,0

0,0

ilgalaikiai

10221,7

11517,8

12530,0

12277,8

Paskolos

2769,7

2794,3

2876,1

2716,8

trumpalaikės

435,0

456,3

322,8

3,1

ilgalaikės

2334,7

2338,0

2553,3

2713,7

Skolos santykis su BVP, proc.

38,7

40,5

42,7

40,2

BVP (to meto kainomis)

35002,1

36590,0

37330,5

38631,0


Išsamesni valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenys pateikiami PDP pažymoje, skelbiamoje Oficialiosios statistikos portale. Pagal šios pažymos rezultatus vertinama valstybių atitiktis finansinės padėties tvarumo kriterijui. Taip pat portale paskelbti istoriniai duomenys nuo 1995 m. Šių metų balandžio mėn. Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymoje buvo pateikti patikslinti 2013–2015 m. valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenys.

Vadovaudamasis ESS 2010 reikalavimais, Lietuvos statistikos departamentas kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija kasmet iki balandžio 1 d. parengia PDP pažymą. Europos Komisijai patvirtinus pažymą, statistinė informacija apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą skelbiama vartotojams. Patikslintą PDP pažymą Lietuvos statistikos departamentas iki spalio 1 d. teikia Europos Komisijai. Šių metų patikslinta PDP pažyma Oficialiosios statistikos portale skelbiama 2017 m. spalio 20 d.

Visų Europos Sąjungos valstybių narių 2016 m. PDP pažymų rezultatus Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) paskelbs šių metų balandžio 24 d.

Sąvokos

Valdžios sektorius – sektorius, apimantis iš privalomųjų mokėjimų finansuojamus institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas.

Šiam sektoriui priskiriami iš valstybės, savivaldybių ir socialinės apsaugos fondų biudžetų išlaikomi subjektai, taip pat nebiudžetiniai fondai ir kiti ne rinkos gamintojai (dalis viešųjų įstaigų ir valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių).

Valdžios sektoriaus deficitas / perteklius – valdžios sektoriaus pajamos atėmus išlaidas, apskaičiuotas kaupiamuoju principu. Šie rodikliai turi būti įvertinti vadovaujantis PDP reikalavimais, paremtais 2013 m. Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (ESS 2010) nuostatomis.Daugiau informacijos šia tema rasite Oficialiosios statistikos portale.Kontaktinė informacija :

Linas Rudelis
Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4897
El. p. linas.rudelis@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: