???warnOperationFailedBecauseWarning???
2017-07-14

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2017 m. I pusmetį

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2017 m. I pusmetį
(2017-07-03 duomenimis)

Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per šių metų pirmą pusmetį (išankstiniais duomenimis) gauta 20 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 73 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis buvo 1,6, o sunkių – 5,4.

2016 m. pirmą pusmetį buvo gauti 26 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojas mirė, ir 72, kai buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai – tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius ir dažnumo koeficientas 2017 m. pirmą pusmetį, palyginti su 2016 m. atitinkamu periodu, sumažėjo 23 proc. Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe statistiniai rodikliai beveik nekito.

Per šių metų II ketvirtį VDI buvo gauta 10 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 39 pranešimai – apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Pernai per tą patį laikotarpį tokių atvejų buvo atitinkamai 14 ir 31, t. y. pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, sumažėjo 4, o įvykių, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai – padidėjo 8 atvejais. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe per šių metų II ketvirtį dažnumo koeficientas buvo 0,8, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 2,9 (pernai per tą patį laikotarpį atitinkamai 1,1 ir 2,5).

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Nuo metų pradžios daugiausiai mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko transporto ir saugojimo – 8 atvejai (iš jų 4 atvejais darbuotojai žuvo eismo įvykių metu), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto – 3 atvejai, apdirbamosios gamybos, statybos bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (po 2 atvejus) EVR įmonėse.

Sunkias traumas per 2017 m. pirmą pusmetį darbuotojai daugiausiai patyrė apdirbamosios gamybos (15 atvejų), transporto ir saugojimo (14 atvejų), statybos (11 atvejų), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto bei miškininkystės (po 6 atvejus), žemės ūkio (5 atvejai) EVR įmonėse.

Palyginti su 2016 m. pirmu pusmečiu, 2017 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo (6 atvejais) apdirbamosios gamybos EVR įmonėse. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius taip pat sumažėjo žemės ūkio (2 atvejais), miškininkystės bei statybos (po 1 atvejį) EVR įmonėse. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus augimas yra stebimas transporto ir saugojimo (padidėjo 5 atvejais – nuo 3 iki 8), elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo (2 atvejais), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo bei apgyvendinimo ir maitinimo (po 1 atvejį; 2016 m. šiose EVR įmonėse mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko) EVR įmonėse.

Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2017 m. pirmą pusmetį, palyginti su 2016 m., sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (nuo 11 iki 6 atvejų) ir žemės ūkio (nuo 8 iki 5 atvejų), tačiau išaugo apdirbamosios gamybos (nuo 8 iki 15 atvejų) ir miškininkystės (nuo 4 iki 6 atvejų) EVR įmonėse. Transporto ir saugojimo bei statybos EVR įmonėse sunkių nelaimingų atsitikimų darbe rodikliai nekito.

Kur ir kodėl?

Pavojingiausiais darbais nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti išlieka statybos remonto (2 mirtini ir 12 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – iš pastarųjų 8 atvejais darbuotojai susižalojo nukritę iš aukščio); sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (6 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, iš jų 2 – darbuotojams nukritus iš aukščio; 13 sunkių, iš jų 3 – darbuotojams nukritus iš aukščio) bei techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių remonto, aptarnavimo darbai (1 mirtinas ir 7 sunkūs sužalojimai). Atliekant šiuos darbus šalyje įvyko 44 proc. mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

Įvykių darbe tyrimai rodo, kad 2017 m. apie ketvirtadalis (27 proc.) darbuotojų žuvo darbo vietoje užkritus / užgriuvus kroviniams ar birioms medžiagoms. 15 proc. mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio (2016 m. tokie atvejai sudarė 19 proc.). 26 proc. darbuotojų sunkias traumas patyrė nugriuvę.

33 proc. mirtinų ir 30 proc. ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų. Didesnį darbo stažą įmonėje turintiems darbuotojams nelaimingi atsitikimai darbe įvyksta kur kas rečiau.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad trečdalis (33 proc.) ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje.

Atlikdami darbus darbuotojai dažnai nesilaikė vadovų duotų nurodymų, neatsakingai rizikavo savo sveikata ar gyvybe. Dėl šios priežasties įvyko 27 proc. ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Dėl organizacinių priežasčių (netinkamo pavojingų darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės nepakankamumo, netinkamo darbuotojų mokymo ir / ar instruktavimo iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, netinkamo kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimo ar / ir naudojimo, netinkamo darbo vietos įrengimo) per 2017 m. pirmą pusmetį įvyko 45 proc. ištirtų mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

2017 m. pirmą pusmetį įvyko 2 mirtini ir 1 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe neblaiviems darbuotojams, kurie dirbo transporto ir saugojimo (1 mirtinas ir 1 sunkus nelaimingas atsitikimas) bei elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo (1 mirtinas) EVR įmonėse. Dviem atvejais neblaivūs darbuotojai žuvo ar patyrė sunkią traumą įtraukti veikiančių mechanizmų, vienas – nukritęs iš aukštai. Nukentėjusiųjų kraujyje buvo nustatyta nuo 0,45 iki 1,12 promilės etilo alkoholio.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

Teisės aktų pažeidimai.

Analizuojant, kokie darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai lemia sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, pastebėta, kad dažniausiai nelaimingo atsitikimo darbe priežastimi įvardyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSSĮ) 19 straipsnio („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“), 20 straipsnio („Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse“) ir Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų pažeidimai: darbdavys, neorganizuodamas rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimo, netinkamai organizuodamas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje ir nepakankamai kontroliuodamas, ar darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės ir / ar lokalinių aktų reikalavimų, nevykdė darbdavio pareigų.

Be minėtų DSSĮ straipsnių pažeidimų, dar dažnai įvardijami DSSĮ 33 straipsnio („Darbuotojo pareigos“) reikalavimų pažeidimai: konstatuojama, kad darbuotojas pažeidė ir nesilaikė norminiais ar / ir lokaliniais teisės aktais jam nustatytų pareigų ir savo nesaugiais veiksmais sąlygojo nelaimingą atsitikimą. Kontaktinė informacija :

Saulius Balčiūnas
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 213 9759
El. p. saulius.balciunas@vdi.lt
http://www.vdi.lt/

© Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: