???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje1 per 2018 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 1 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 935,7 EUR: viešajame sektoriuje – 948,2 EUR, privačiajame sektoriuje – 929,9 EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 1 proc.: viešajame sektoriuje – 1,6 proc., privačiajame sektoriuje – 0,7 proc.

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 728 EUR ir, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,9 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 736,5 EUR ir buvo 1,4 proc. didesnis, privačiajame – 724 EUR ir buvo 0,6 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 1,1 proc.: viešajame sektoriuje – 1,6 proc., privačiajame – 0,8 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, įtakos turėjo sezoniškumas, didesnės darbų apimtys, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 1 d. taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 10 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 10 proc.: viešajame sektoriuje – 11,3 proc., privačiajame – 9,3 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 9,1 proc.: viešajame sektoriuje – 10,3 proc., privačiajame – 8,5 proc.

Realusis darbo užmokestis 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 6,6 proc.: viešajame sektoriuje – 7,8 proc., privačiajame – 6,1 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas), nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.

_____________________________
1
Be individualiųjų įmonių.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

 

2018 m. trečiąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis išaugo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonių  

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, išaugo daugelyje veiklų, labiausiai – 5,3 proc. – jis padidėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo ekonominėje veikloje, kitose – nuo 0,6 iki 3,9 proc.

Trečdalyje veiklų bruto darbo užmokestis sumažėjo, labiausiai – elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse (6,8 proc.), likusiose sumažėjo nuo 0,1 iki 5,4 proc.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 4,6 proc. (finansinės ir draudimo veiklos) iki 18 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklos).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. trečiąjį ketvirtį

_____________________________
1
Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. trečiąjį ketvirtį

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2018 m. trečiąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

935,7

1001,0

870,3

728,0

772,7

683,1

Viešasis sektorius

948,2

1061,2

890,5

736,5

813,9

697,0

Privatusis sektorius

929,9

984,6

855,6

724,0

761,5

673,1

_____________________________
1
Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2018 m. trečiąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2017 m. trečiasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,0

100,4

101,6

110,0

108,7

111,3

Viešasis sektorius

101,6

100,1

102,6

111,3

109,9

112,4

Privatusis sektorius

100,7

100,6

100,8

109,3

108,5

110,5

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

100,9

100,4

101,4

109,1

108,1

110,2

Viešasis sektorius

101,4

100,1

102,2

110,3

109,1

111,1

Privatusis sektorius

100,6

100,5

100,7

108,5

107,8

109,5

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,1

100,6

101,6

106,6

105,7

107,7

Viešasis sektorius

101,6

100,3

102,4

107,8

106,6

108,6

Privatusis sektorius

100,8

100,7

100,9

106,1

105,4

107,0

_____________________________
1
Be individualiųjų įmonių.

2018 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 1,4 tūkst.

2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 1,4 tūkst. (0,1 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 5,8 tūkst. (1,6 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 7,2 tūkst. (0,8 proc.). Privačiajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius daugiausia padidėjo transporto ir saugojimo (3,8 tūkst.) įmonėse.

Per metus, 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 10,6 tūkst. (0,9 proc.). Vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje padidėjo 14,6 tūkst. (1,7 proc.), o viešajame – sumažėjo 4 tūkst. (1,1 proc.).


Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.


2018 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2019 m. vasario 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: