???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2017 m. IV ketv. Ir 2017 m.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,7 proc.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 6,7 proc., remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis sudarė 7,7 proc., moterų – 5,7 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 13,1 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,1 procentinio punkto.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 97,1 tūkst. bedarbių, t. y. 1,6 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį padaugėjo 1,8 tūkst. ir buvo 37,8 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 13,9 tūkst., arba 0,3 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 352 tūkst. gyventojų. Užimtųjų skaičius, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 6,5 tūkst. 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis sudarė 71 proc. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 0,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 71,5 ir 70,6 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 29,5 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 1,6 procentinio punkto. 55–64 metų amžiau gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,8 procentinio punkto ir 2017 m. ketvirtą ketvirtį sudarė 67,3 proc.

2017 m. nedarbo lygis šalyje buvo 7,1 proc.

2017 m. nedarbo lygis sudarė 7,1 proc. ir buvo 0,8 procentinio punkto mažesnis nei 2016 m. Vyrų nedarbo lygis 2017 m. buvo 8,5 proc., moterų – 5,7 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 0,6 procentinio punkto, moterų – 1 procentiniu punktu.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2017 m. sudarė 13,3 proc. ir buvo 1,2 procentinio punkto mažesnis nei 2016 m.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2017 m. sudarė 2,7 proc. ir buvo 0,3 procentinio punkto mažesnis nei 2016 m.

1 pav. Nedarbo lygis 2012–2017 m.

 

2017 m. buvo 103,1 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 15 tūkst. Per metus bedarbių skaičius sumažėjo 13 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,8 tūkst.

1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2016 m.

2017 m.

2017 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

116,2

103,1

117,7

102,2

95,5

97,1

vyrai

66,4

61,3

73,0

61,9

54,9

55,4

moterys

49,8

41,8

44,7

40,3

40,6

41,7

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

17,8

15,0

17,1

15,5

13,6

13,9

 

Ilgalaikių bedarbių buvo 38,7 tūkst., arba 37,6 proc. visų bedarbių, – tai 5,8 tūkst. mažiau nei 2016 m.

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2016 m.

2017 m.

2017 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

116,2

103,1

117,7

102,2

95,5

97,1

iki 1 mėnesio

11,6

12,1

11,1

9,9

15,7

11,7

1–5 mėnesiai

38,1

34,9

43,4

33,8

27,8

34,5

6–11 mėnesių

21,9

17,4

20,7

19,8

16,0

13,0

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

44,5

38,7

42,4

38,7

36,0

37,8

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per metus padidėjo 1 procentiniu punktu

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2017 m. sudarė 70,4 proc. ir per metus padidėjo 1 procentiniu punktu. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis sudarė 70,6 proc., moterų – 70,2 proc., atitinkamai 0,6 ir 1,4 procentinio punkto daugiau nei prieš metus.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2017 m. sudarė 30,4 proc., per metus jis padidėjo 0,2 procentinio punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2017 m. padidėjo 1,5 procentinio punkto ir sudarė 66,1 proc.

2 pav. Užimtumo lygis 2012–2017 m.

 

2017 m. buvo 1 mln. 458 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus tokių asmenų skaičius sumažėjo 19,6 tūkst.

2017 m. dirbo 1 mln. 355 tūkst. gyventojų, arba 6,6 tūkst. mažiau nei 2016 m.

2017 m. dirbo 98,2 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų, arba 7 tūkst. mažiau nei 2016 m.

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2016 m.

2017 m.

2017 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Darbo jėga

1 477,5

1 457,9

1 463,0

1 465,0

1 454,3

1 449,4

Užimti gyventojai

1 361,4

1 354,8

1 345,3

1 362,8

1 358,8

1 352,3

vyrai

663,0

660,0

652,0

659,5

665,7

662,7

moterys

698,4

694,8

693,3

703,2

693,1

689,7

Bedarbiai

116,2

103,1

117,7

102,2

95,5

97,1

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

971,5

947,8

962,2

942,9

945,8

940,4

 

2017 m. buvo 947,8 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (56,9 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2017 m. 209,8 tūkst., arba 65 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 90,4 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 12,9 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


2018 m. pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2018 m. gegužės 11 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. p. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.