???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2018 m. II ketv.


2018 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,9 proc.

2018 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,9 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 1,3 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu – 1,1 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 6,5 proc., moterų – 5,3 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 10,9 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 3 procentiniais punktais, per metus – 2,2 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2 proc., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, jis sumažėjo 0,5 procentinio punkto.

1 pav. Nedarbo lygis 2017–2018 m. ketvirčiais

 

2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 86 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 11,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 18 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 3,5 tūkst.

1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2018 m.

2017 m. II ketv.

Sumažėjimas (–) 2018 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Iš viso

103,9

86,0

102,2

–18,0

–17,3

–16,2

–15,9

vyrai

62,5

47,4

61,9

–15,1

–24,1

–14,5

–23,4

moterys

41,4

38,5

40,3

–2,9

–7,0

–1,7

–4,3

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

15,0

11,5

15,5

–3,5

–23,1

–4,0

–25,7

 

Ilgalaikių bedarbių 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 29 tūkst., arba 33,7 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 6,8 tūkst., per metus – 9,7 tūkst.

2 pav. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę 2017–2018 m. ketvirčiais
Procentai

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 72,1 proc.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 72,1 proc., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu ir 2017 m. antruoju ketvirčiu, jis padidėjo 1,5 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 2,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,6 ir 70,7 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 31,1 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,1 procentinio punkto, per metus – sumažėjo 0,5 procentinio punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,7 procentinio punkto, per metus – padidėjo 1,3 procentinio punkto, ir 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 67,5 proc.

2 lentelė. Užimtumo lygis
Procentais

 

2018 m.

2017 m. II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2018 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

15–64 metų amžiaus

70,6

72,1

70,6

1,5

1,5

vyrų

71,1

73,6

70,5

2,5

3,1

moterų

70,2

70,7

70,7

0,5

0,0

15–24 metų amžiaus

30,0

31,1

31,6

1,1

–0,5

20–64 metų amžiaus

76,1

77,6

76,3

1,5

1,3

55–64 metų amžiaus

68,2

67,5

66,2

–0,7

1,3

 

2018 m. antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 457 tūkst., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 5,8 tūkst.

2018 m. antrąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 371 tūkst. gyventojų. Jų skaičius, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, padidėjo 23,8 tūkst., palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu – 8,1 tūkst.

2018 m. antrąjį ketvirtį dirbo 94,5 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, jų skaičius padidėjo 1,7 tūkst., palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu – sumažėjo 8,4 tūkst.

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2018 m.

2017 m. II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2018 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Darbo jėga

1 451,0

1 456,8

1 465,0

5,8

0,4

–8,1

–0,6

Užimti gyventojai

1 347,1

1 370,9

1 362,8

23,8

1,8

8,1

0,6

vyrai

661,5

682,7

659,5

21,2

3,2

23,1

3,5

moterys

685,6

688,2

703,2

2,6

0,4

–15,0

–2,1

Bedarbiai

103,9

86,0

102,2

–18,0

–17,3

–16,2

–15,9

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

936,1

922,6

942,9

–13,5

–1,4

–20,3

–2,2

 

2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 922,6 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (57,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2018 m. antrąjį ketvirtį 198,1 tūkst., arba 65,1 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 94,9 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.


Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. 2018 m. antrąjį ketvirtį apklausta 13,1 tūkst., arba 0,6 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


2018 m. trečiojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2018 m. lapkričio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Violeta Skamaročienė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4958
El. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.