???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas


2018 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6 proc.

  • Nedarbo lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 6 proc. Vyrų nedarbo lygis sudarė 6,4 proc., moterų – 5,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 11,1 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto.

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 87,4 tūkst. bedarbių, t. y. 0,7 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį sumažėjo 3,3 tūkst. ir buvo 25,6 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 11,8 tūkst.

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 376 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 3,7 tūkst.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išliko beveik nepakitęs ir sudarė 72,9 proc. Šios amžiaus vyrų užimtumo lygis 1,4 procentinio punkto viršijo moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,6 ir 72,2 proc.). 55–64 metų amžiau gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 2,2 procentinio punkto ir 2018 m. ketvirtą ketvirtį sudarė 69,3 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 32 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 3,9 procentinio punkto.


2018 m. nedarbo lygis šalyje buvo 6,2 proc.

  • 2018 m. nedarbo lygis sudarė 6,2 proc. ir buvo 0,9 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m. Vyrų nedarbo lygis sudarė 6,9 proc., moterų – 5,5 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1,6 procentinio punkto, moterų – 0,2 procentinio punkto. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2018 m. sudarė 11,4 proc. ir buvo 1,9 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m. Ilgalaikio nedarbo lygis 2018 m. sudarė 2 proc. ir buvo 0,7 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m.


1 pav. Nedarbo lygis 2012–2018 m.
Procentai

  • 2018 m. buvo 91 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 12,6 tūkst. Per metus bedarbių skaičius sumažėjo 12,1 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,4 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 29,8 tūkst., arba 32,7 proc. visų bedarbių, – tai 8,9 tūkst. mažiau nei 2017 m.


1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2017 m.

2018 m.

2018 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

103,1

91,0

103,9

86,0

86,7

87,4

vyrai

61,3

50,5

62,5

47,4

45,3

46,7

moterys

41,8

40,5

41,4

38,5

41,4

40,7

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

15,0

12,6

15,0

11,5

11,9

11,8

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2017 m.

2018 m.

2018 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso

103,1

91,0

103,9

86,0

86,7

87,4

iki 1 mėnesio

12,1

10,5

10,5

10,1

12,4

8,9

1–5 mėnesiai

34,9

32,8

36,9

28,3

29,8

36,1

6–11 mėnesių

17,4

18,0

20,8

18,5

15,7

16,8

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

38,7

29,8

35,8

29,0

28,8

25,6

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2018 m. padidėjo 1,7 procentinio punkto

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2018 m. sudarė 72,1 proc. ir per metus padidėjo 1,7 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 73,1 proc., moterų – 71,2 proc., atitinkamai 2,5 ir 1 procentiniu punktu daugiau nei prieš metus. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2018 m. sudarė 32,3 proc., per metus jis padidėjo 1,9 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2018 m. padidėjo 1,9 procentinio punkto ir sudarė 68 proc.


2 pav. Užimtumo lygis 2012–2018 m.
Procentai

  • 2018 m. buvo 1 mln. 459 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus jų skaičius padidėjo 1,5 tūkst.

  • 2018 m. dirbo 1 mln. 368 tūkst. gyventojų, arba 13,6 tūkst. daugiau nei 2017 m. Dirbo 97,8 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų, arba 0,4 tūkst. mažiau nei 2017 m.

  • 2018 m. buvo 920,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (57,9 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 192,8 tūkst., arba 63,6 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,8 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2017 m.

2018 m.

2018 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Darbo jėga

1 457,9

1 459,4

1 451,0

1 456,8

1 466,3

1 463,4

Užimti gyventojai

1 354,8

1 368,4

1 347,1

1 370,9

1 379,6

1 376,0

vyrai

660,0

676,4

661,5

682,7

683,5

678,0

moterys

694,8

692,0

685,6

688,2

696,1

698,0

Bedarbiai

103,1

91,0

103,9

86,0

86,7

87,4

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

947,8

920,4

936,1

922,6

911,2

911,7

 

Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.


Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 13 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.


2019 m. pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2019 m. gegužės 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. p. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.