???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

PDF  

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 2,1 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 699,8 EUR, valstybės1 sektoriuje – 720,1 EUR, privačiajame sektoriuje – 689,1 EUR ir, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 2,1 proc.: valstybės sektoriuje – 3,7 proc., privačiajame sektoriuje – 1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 543,6 EUR ir, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,9 proc.: valstybės sektoriuje – 558,2 EUR, arba 3,4 proc. mažiau, privačiajame – 535,9 EUR, arba 0,9 proc. mažiau.

Realusis darbo užmokestis 2015 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 0,2 proc.: valstybės sektoriuje sumažėjo 1,7 proc., o privačiajame – 0,8 proc. padidėjo.

Darbo užmokesčio sumažėjimą 2015 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, lėmė išmokėtos mažesnės vienkartinės premijos, priedai, priemokos ir piniginės išmokos, sezoniškumas, mažesnis darbo dienų skaičius ir kitos priežastys.

________________
1 Valstybės sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis2 šalies ūkyje ketvirčiais

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 4,3 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4,3 proc.: valstybės sektoriuje – 3 proc., privačiajame – 5,2 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 4,1 proc.: valstybės sektoriuje – 2,8 proc., privačiajame – 4,9 proc.

Realusis darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 5,8 proc.: valstybės sektoriuje – 4,5 proc., privačiajame – 6,6 proc. Realiojo darbo užmokesčio didėjimą lėmė sparčiau nei vartojimo prekių ir paslaugų kainos augęs neto darbo užmokestis.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

Pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis sumažėjo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2015 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai sumažėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo (13,1 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (7,5 proc.), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (6,8 proc.), meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (5,6 proc.) įmonėse, o padidėjo – finansinės ir draudimo veiklos (9,4 proc.) ir informacijos ir ryšių (3,9 proc.) įmonėse.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo visų veiklos rūšių įmonėse, išskyrus kasybos ir karjerų eksploatavimo įmones, kuriose šie tiek (0,4 proc.) sumažėjo.

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis2 pagal ekonominės veiklos rūšis 2015 m. pirmąjį ketvirtį

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 2 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2015 m. pirmąjį ketvirtį

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba
D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas
I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis2 pagal sektorius ir lytį 2015 m. pirmąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

699,8

758,0

644,3

543,6

585,5

503,6

Valstybės sektorius

720,1

814,6

669,4

558,2

626,4

521,7

Privatusis sektorius

689,1

739,3

624,4

535,9

572,1

489,3

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio2 indeksai pagal sektorius ir lytį 2015 m. pirmąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

Atitinkamas 2014 m. ketvirtis –
100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

97,9

97,9

98,0

104,3

104,7

103,9

Valstybės sektorius

96,3

95,9

96,5

103,0

102,5

103,3

Privatusis sektorius

99,0

98,7

99,4

105,2

105,8

104,6

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

98,1

98,1

98,2

104,1

104,4

103,6

Valstybės sektorius

96,6

96,2

96,8

102,8

102,4

103,1

Privatusis sektorius

99,1

98,9

99,6

104,9

105,4

104,2

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

99,8

99,8

99,9

105,8

106,1

105,3

Valstybės sektorius

98,3

97,9

98,5

104,5

104,1

104,8

Privatusis sektorius

100,8

100,6

101,3

106,6

107,1

105,9

_______________
2 Be individualiųjų įmonių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per pirmąjį ketvirtį šalies ūkyje išaugo 2,2 proc.

2015 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 25,3 tūkst. (2,2 proc.): valstybės sektoriuje sumažėjo 1,2 tūkst. (0,3 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 26,5 tūkst. (3,4 proc.). Darbuotojų skaičius šalies ūkio apdirbamosios gamybos įmonėse padidėjo 5,9 tūkst., transporto ir sandėliavimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – po 2,9 tūkst., profesinės, mokslinės ir techninės veiklos – 2,6 tūkst.

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 33,6 tūkst. (2,9 proc.). Tai lėmė 37,8 tūkst. (4,9 proc.) padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Valstybės sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 4,2 tūkst. (1,1 proc.).

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.


2015 m. antrojo ketvirčio darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2015 m. rugpjūčio 25 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.