???warnOperationFailedBecauseWarning???

Streikai

2014 m. šalyje surengti 78 streikai

2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn. šalyje įvyko 78 streikai, iš jų 45 – įspėjamieji streikai, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Streikus surengė valstybės sektoriaus ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, taip pat sportinio ir rekreacinio bei kultūrinio švietimo įstaigos. Streikai apėmė 8 apskritis ir 18 savivaldybių.

Streikuose vidutiniškai dalyvavo 1 591 darbuotojas, iš jų 898 – įspėjamuosiuose streikuose.

Dėl streikų nedirbtas darbo laikas sudarė 1 714 darbo dienų, iš jų 296 darbo dienos nedirbtos dėl įspėjamųjų streikų. Vidutinė streiko trukmė sudarė 2,05 darbo dienos, įspėjamojo streiko – 0,33 darbo dienos.

Streikavusios švietimo įstaigos nurodė šias streikų skelbimo priežastis: atstatyti sumažintą mokinio krepšelį ir bazinės mėnesinės algos dydį, sumažinti mokinių skaičių grupėse, gerinti pedagogų socialines garantijas ir kt.

Streikų statistinė informacija pradėta rinkti nuo 2000 m. Per penkiolika metų šalyje surengti 635 streikai, juose dalyvavo 27,2 tūkst. darbuotojų. Per minėtą laikotarpį švietimo įstaigos surengė daugiausia (98,9 proc.) streikų, kuriuose dalyvavo 95,2 proc. visų streikavusių darbuotojų.

1 pav. Streikų ir juose dalyvavusių darbuotojų skaičius švietimo įstaigose1 2000–2014 m.

2 pav. Dėl streikų nedirbtas darbo laikas švietimo įstaigose1 2000–2014 m.
Darbo dienos

___________________
1 2002–2006, 2009–2011, 2013 m. legalūs streikai nevyko.

Streikų statistinis tyrimas apima tik legalių streikų (rengiamų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytą tvarką ir atitinkančių jo 76 straipsnyje pateiktą streiko sąvoką) statistinius duomenis. Neįtraukiamos akcijos, susijusios su darbo ginčais ar streikuojančių įstaigų palaikymu, piketai ir pan.

Sąvokos

Nedirbtas darbo laikas – laikas, kurį darbuotojas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavęs streike, nedirbo jam pavestą darbą.

Streikas – vienos įmonės, kelių įmonių ar šakos darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis taikinimo komisijos ar darbo arbitražo sprendimas nevykdomas ar netinkamai vykdomas, arba kolektyvinio darbo ginčo nepavyko išspręsti pasitelkus tarpininką, arba tarpininkavimo metu pasiektas susitarimas nevykdomas.

Prieš streiką gali būti organizuojamas įspėjamasis streikas, kuris negali trukti ilgiau, kaip dvi valandas.

Vidutinis darbuotojų, dalyvavusių streike, skaičius skaičiuojamas sudedant kiekvieną dieną streike dalyvavusių visų darbuotojų, neatsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, skaičių ir gautą sumą dalijant iš streiko dienų skaičiaus.

Vidutinė streiko trukmė darbo dieno­mis skaičiuojama dalijant darbuotojų, dalyvavu­sių streike, darbo dienomis išreikštą nedirbtą darbo laiką iš darbuotojų, dalyvavusių streike, skaičiaus.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.