Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Valstybės funkcijų klasifikatorius
Santrumpa:
COFOG
Versija:
COFOG1
Galioja nuo:
1999-03-01
 • Pavadinimas
  Valstybės funkcijų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  COFOG
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of the Functions of Government
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, vienas iš nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamų funkcinių klasifikatorių. Klasifikatorius taikomas valdžios sektoriaus sandoriams (operacijoms) klasifikuoti, įskaitanti valdžios galutinio vartojimo išlaidų, tarpinio vartojimo, bendrojo kapitalo formavimo bei kapitalo ir einamųjų pervedimų sąnaudas pagal funkcijas.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  COFOG 1 redakcija galioja nuo 1999 m. kovo 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).
 • Objekto aprašymas
  Valdžios sektoriaus funkcijos – tai bendrosios paslaugos visuomenei, t.y., gynyba, viešoji tvarka ir saugumas, ekonominiai reikalai, aplinkos apsauga, būstas ir komunaliniai patogumai, sveikata, poilsis, kultūra, religija, švietimas ir socialinė apsauga.
 • Kodo struktūra
  COFOG grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Aplinkos apsaugos veiklos klasifikatorius (CEPA)
  Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP)
  Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COPNI)
  Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (ISCED)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  COFOG parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bendradarbiaudama su Eurostatu.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete