Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
Santrumpa:
COICOP
Versija:
COICOP1
Galioja nuo:
1999-03-01
 • Pavadinimas
  Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  COICOP
 • Pavadinimas originalo kalba
  Classification of Individual Consumption by Purpose
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, vienas iš nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamų funkcinių klasifikatorių. COICOP skirtas trijų institucinių sektorių – namų ūkių, ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, ir valdžios – individualaus vartojimo išlaidoms klasifikuoti. Klasifikatorius taip pat naudojamas namų ūkio biudžetui tirti, vartojimo kainų rodikliams nustatyti bei tarptautiniams BVP ir jo sudėtinėms išlaidoms palyginti.
 • Teisės aktas
  2016 m. gegužės 11 d. priimtas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/792, dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  ECOICOP redakcija galioja nuo 20017 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).
 • Objekto aprašymas
  Individualaus vartojimo išlaidos – tai individualių asmenų ar namų ūkių reikmėms išleidžiamos išlaidos pagal paskirtį.
 • Kodo struktūra
  COICOP grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu,
  - ketvirtas lygmuo – poklasiai, identifikuojami penkių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
  Valstybės funkcijų klasifikatorius (COFOG)
  Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COPNI)
  Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (ISCED)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  COICOP parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bendradarbiaudama su Eurostatu.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete