Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Bendras viešųjų pirkimų žodynas
Santrumpa:
CPV
Versija:
CPV 2007
Galioja nuo:
2007-11-28
 • Pavadinimas
  Bendras viešųjų pirkimų žodynas
 • Pavadinimo santrumpa
  CPV
 • Pavadinimas originalo kalba
  Common Procurement Vocabulary
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Klasifikatoriaus naudojimą numato:
  1) Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyva 2004/17/EB koordinuojanti subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimų procedūras;
  2) Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.
  Su šiomis direktyvomis yra suderintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
  Klasifikatorius naudojamas rengiant viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas.
 • Teisės aktas
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 213/2008, priimtas 2007 m. lapkričio 28 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas. Leidinyje „Valstybės žinios“ klasifikatorius neskelbtas.
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2151/2003, priimtas 2003 m. gruodžio 16 d. pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ).
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2195/2002, priimtas 2002 m. lapkričio 5 d. dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ).
 • Atnaujinimo data
  CPV 2007 galioja nuo 2007 m. lapkričio 28 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Europos Komisija.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikavimo objektu yra viešųjų pirkimų metu perkamos prekės, paslaugos ir darbai.
 • Kodo struktūra
  CPV struktūra yra hierarchinė, ją sudaro ne daugiau kaip devynių skaitmenų kodai, kuriais žymimi prekių, darbų arba paslaugų, kurie yra sutarties objektas, aprašymai.
  Skaitmeninį kodą sudaro 8 skaitmenys, kurie smulkiau skirstomi taip:
  — dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y);
  — trims pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y);
  — keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y);
  — penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y).
  Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų nustatomas didesnis kiekvienos kategorijos tikslumo laipsnis. Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  CPV kodų ir struktūros paaiškinamosiose lentelėse, nurodyta, kaip CPV atitinka Jungtinių Tautų laikiną svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC Prov.), statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 1 red.) ir Kombinuotąją nomenklatūrą (CN).
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Klasifikatoriaus tvarkymui Viešųjų pirkimų tarnyba specialios programinės įrangos kol kas nenaudoja.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Bendras viešųjų pirkimų žodynas skelbiamas Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje http://www.vpt.lt.
  Klasifikatorius anglų kalba skelbiamas Europos Komisijos tinklapyje http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/cpv/.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Viešųjų pirkimų tarnyba,
  kodas 8865626,
  Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius,
  tel.: (8~5) 213 34 64,
  faksas: (8~5) 213 62 13,
  el. p. info@vpt.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete