Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Atliekų klasifikatorius
Santrumpa:
EWC/LoW
Versija:
EWC/LoW 2004
Galioja nuo:
2004-01-01
 • Pavadinimas
  Atliekų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  EWC/LoW
 • Pavadinimas originalo kalba
  European Waste Catalogue (List of Waste)
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Klasifikatoriaus adaptavimo ar steigimo tikslas – įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Atliekų sąrašas atitinka Europos atliekų katalogą (Komisijos sprendimas 94/3/EB) ir Pavojingų atliekų sąrašą (Komisijos sprendimas 94/904/EB), sudarytus pagal Tarybos direktyvos dėl atliekų (75/442/EEB) ir Tarybos direktyvos dėl pavojingų atliekų (91/689/EEB) reikalavimus bei patikslintas pagal pakeitimus (Komisijos sprendimas 2001/118/EB, Komisijos sprendimas 2001/119/EB, Tarybos sprendimas 2001/573/EB).
 • Teisės aktas
  Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381).
 • Atnaujinimo data
  EWC/LoW galioja Lietuvoje nuo 2004 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Periodiškumas nėra nustatytas, klasifikatorius atnaujinamas atsiradus poreikiui Europos Tarybos sprendimu.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikavimo objektas – atliekos, klasifikuojamos pagal gamybos rūšis.
 • Kodo struktūra
  Atliekos kodą sudaro 6 ženklai ir 3 lygmenys.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  EWC/LoW yra susietas su statistiniu atliekų klasifikatoriumi EWC-Stat.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Klasifikatorius yra integruotas Atliekų apskaitos informacinės sistemos duomenų bazėse, kurias valdo MySQL sistema.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius yra teisės akto (Atliekų tvarkymo taisyklių) priedas, skelbiamas kartu su teisės aktu „Valstybės žiniose“.
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Aplinkos apsaugos agentūra,
  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
  tel.: (8~5) 2 66 28 08,
  faksas: (8~5) 2 66 28 00,
  el. p.: aaa@aaa.am.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete