Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB) Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Lietuvos profesijų klasifikatorius
Santrumpa:
LPK
Versija:
LPK 2012
Galioja nuo:
2013-03-06
 • Pavadinimas
  Lietuvos profesijų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  LPK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Lietuvai dalyvaujant Europos integracijos procese atsirado poreikis parengti profesijų klasifikatorių, kuris įgalintų apžvelgti ir analizuoti šalies darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Šiam tikslui parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius pagal Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) struktūrą.
  Klasifikatoriaus paskirtis – rinkti, kaupti, tvarkyti ir saugoti Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka duomenis apie Lietuvos Respublikos profesijas, teikti juos visiems suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
 • Teisės aktas
  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 4-23 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 4-578 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2013, Nr. 72-3621).

  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 4-171 "Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo" (Žin.,2013, Nr. 30-1492).

  Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V(5)-167 „Dėl Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujintos šešiaženklės struktūros pagal ISCO-08 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 117-5989).

  Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V(5)-267 "Dėl Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus struktūros pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08 patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 152-6877).

  2007 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo ir naujų profesijų duomenų vertinimo ekspertų komisijos posėdžio protokolu Nr. 1PR-1 patvirtintas atnaujintas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų sąrašas, klasifikatoriaus versija LPK-2007.

  2005 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo ir naujų profesijų duomenų vertinimo ekspertų komisijos posėdžio protokolu Nr. 1PR-1 patvirtintas atnaujintas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų sąrašas, klasifikatoriaus versija LPK-2005.

  Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.108 „Dėl Lietuvos švietimo klasifikacijos, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus, Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus taikymo“ (Žin., 1999, Nr.112-3274) klasifikatorius pradėtas taikyti nuo 2000 m. sausio 1 d., klasifikatoriaus versija LPK-2000.

  Klasifikatorius patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 37 „Dėl klasifikatorių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.21-708).
 • Atnaujinimo data
  LPK 2012 galioja nuo 2013 m. kovo 23 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus duomenys nuolat atnaujinami pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO) pakeitimus ir papildymus, taip pat gavus dokumentus naujų profesijų įregistravimui.
 • Objekto aprašymas
  Klasifikatoriaus objektas yra profesija, suprantama kaip atitinkamomis žiniomis, mokėjimais, sugebėjimais ir įgūdžiais pagrįstos žmonių veiklos kombinacijos, teikiančios jiems materialinio apsirūpinimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomeninio gyvenimo struktūras prielaidas.
 • Kodo struktūra
  Profesijos kodas yra šešių skaitmenų skaičius. Pirmieji keturi skaitmenys atitinka tarptautinę profesijų klasifikaciją ir apibūdina profesijų klasifikacijos hierarchiją klasifikatoriaus grupėse:
  a) pirmasis skaitmuo žymi pagrindinės grupės numerį; klasifikatoriuje numatyta dešimt pagrindinių grupių;
  b) antrasis skaitmuo, kartu su pirmuoju, žymi pagrindinio pogrupio kodo numerį;
  c) trečiasis skaitmuo, kartu su pirmaisiais dviem, žymi grupės kodo numerį;
  d) ketvirtasis skaitmuo, kartu su pirmaisiais trimis, žymi pogrupio kodo numerį;
  e) paskutiniai du skaitmenys, kartu su pirmaisiais keturiais, reiškia konkrečią profesiją atskiroje profesijų klasifikatoriaus grupėje.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Lietuvos profesijų klasifikatorius sudarytas, remiantis tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) sandara. Klasifikatorius nuolat atnaujinamas pagal Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) pakeitimus ir papildymus.
  Lietuvos profesijų klasifikatoriuje taikomi 4 apibendrinti kvalifikacijos lygiai, kuriais galimas sėkmingas tarptautinis palyginamumas. Šie kvalifikacijos lygiai nustatyti remiantis Tarptautinėje standartinėje švietimo klasifikacijoje (ISCED) vartojamomis mokymo kategorijomis ir lygmenimis.
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Specializuota programinė įranga : php, MySQL, Apache.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatoriaus duomenys yra vieši. Klasifikatoriaus tvarkymo įstaiga teikia klasifikatoriaus duomenis Valstybės institucijų kompiuteriniu tinklu VIKT nemokamai, taip pat kitais su duomenų gavėju tarpusavyje suderintais būdais. Klasifikatoriaus duomenys be apribojimų gali būti perduodami į užsienio valstybes tarptautiniais kompiuterių tinklais.

  Lietuvos profesijų klasifikatorius skelbiamas čia.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Klasifikatoriaus tvarkytojas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
  kodas 188621919
  Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,
  Tel. nr.: (+370) 70663247

  Pasiteirauti;
  tel. 8 706 63 247,
  el. p. danguole.andriuskeviciene@eimin.lt

 • Tvarkytojo adresas Internete